Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla łodzkiego 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  innowacyjne łódzkie

  zielone łódzkie

  mobilne łódzkie

  lepiej połączone łódzkie

  rozwój lokalny w łódzkiem

  łódzkie przyjazne mieszkańcom

  zatrudnienie i integracja w łódzkiem

  edukacja i kadry w łódzkiem

  łódzkie w transformacji

  pomoc techniczna

  Priorytet 1. Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

  Typy przedsięwzięć:

  • wsparcie publicznej infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
  • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (wsparcie infrastruktury lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych z możliwością ich wdrożenia);
  • usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw;
  • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
  • wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO).

  Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

  Typy przedsięwzięć:

  • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw;
  • dostosowanie terenu inwestycyjnego do potrzeb MŚP;
  • wsparcie branż kluczowych w regionie;
  • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0;
  • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
  • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
  • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych;
  • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej;
  • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Typy beneficjentów:

  • MŚP

  Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR)

  Typy przedsięwzięć:

  • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej;
  • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
  • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w MŚP;
  • inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych;
  • inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych;
  • inwestycje w zakresie nowo budowanych pasywnych budynków użyteczności publicznej;
  • podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE;
  •  inwestycje służące kontroli jakości powietrza.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej (EFRR)

  Typy przedsięwzięć:

  • inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
  • zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych (także w procesach termicznych);
  • inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
  • inwestycje wspierające GOZ w przedsiębiorstwach;
  • edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ.

  Priorytet 9. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji

  Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)

  Typy przedsięwzięć:
  W zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego obszaru transformacji:

  • wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
  • wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych;
  • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
  • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych);
  • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
  • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw lub promocji gospodarczej;
  • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach;
  • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach;
  • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach;
  • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
  • wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale inkubatorów przedsiębiorczości lub IOB;
  • dostosowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb przedsiębiorstw;
  • wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w tym m.in. z zakresu energetyki OZE, turystycznych lub sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych;
  • wsparcie inwestycji służących prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z rozwojem sektora turystycznego lub sektora kultury, w szczególności na terenach pogórniczych.