Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W grudniu 2022 r. Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie dla innowacyjnego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla zielonego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla mobilnego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w łódzkiem

   Fundusze Europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom

   Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w łódzkiem

   Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w łódzkiem

   Fundusze Europejskie dla łódzkiego w transformacji

   Pomoc techniczna

   Priorytet 1. Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

   • wsparcie publicznej infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
   • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (wsparcie infrastruktury lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych z możliwością ich wdrożenia);
   • usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw;
   • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
   • wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO).

   Typy beneficjentów:

   • przedsiębiorstwa

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

   • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw;
   • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0;
   • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
   • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
   • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych;
   • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

   Typy beneficjentów:

   • MŚP

   KONKURS "Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP"

   Typy projektów: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

   Wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, w tym:

   • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
   • Roboty przemysłowe;
   • Przemysłowy Internet rzeczy;
   • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
   • Cyberbezpieczeństwo;
   • Chmura obliczeniowa;
   • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
   • Sztuczna inteligencja;
   • Blockchain;
   • Druk addytywny (druk 3D);
   • Łączność w technologii 5G;
   • BIM (Building Information Modelling);
   • Technologie kwantowe (Quantum Computing);

   Wsparcie dla rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzanie TIK do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych) będzie realizowane z wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach Działania 1.6. Beneficjentem projektu mogą być wyłącznie MŚP.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: 7 września 2023 r.
   • zakończenie naborów: 25 września 2023 r.

   Cel projektu

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Dla kogo:

   mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
   W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

   • dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność wynosi 40%.

   Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
   – o 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorstwa,
   – o 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małego przedsiębiorstwa.

   • dla wydatków objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność wynosi 85%
   • Wydatki kwalifikowane:
      • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
      • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej;
         • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
         • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w MŚP;
         • inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych;
         • inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych;
         • inwestycje w zakresie nowo budowanych pasywnych budynków użyteczności publicznej;
         • podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE;
         • inwestycje służące kontroli jakości powietrza.

   Główne grupy docelowe:

         • Mieszkańcy województwa łódzkiego,
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
         • zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych (także w procesach termicznych);
         • inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
         • wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach
         • edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ.

   Główne grupy docelowe:

         • Mieszkańcy województwa łódzkiego
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem

   Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje w infrastrukturę turystyczną, w szczególności tworzącą piesze, rowerowe, konne lub wodne szlaki turystyczne;
         • inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:
          • wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
          • przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji;
          • zagospodarowania przestrzeni publicznej;
         • wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju terytorialnego.

   Główne grupy docelowe:

         • mieszkańcy województwa łódzkiego (w szczególności mieszkańcy obszarów objętych instrumentami terytorialnymi) oraz turyści;
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:
          • wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
          • przedsięwzięć prowadzących do utrzymania, przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji; zagospodarowania przestrzeni publicznej.

   Główne grupy docelowe:

         • Mieszkańcy województwa łódzkiego (w szczególności mieszkańcy obszarów objętych instrumentami terytorialnymi);
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   KONKURS "Działanie 5.2 Rewitalizacja obszarów miejskich"

   Typy projektów: Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:

         • wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi
         • przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji;
         • zagospodarowania przestrzeni publicznej

   Poniżej wskazano przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach powyższego typu projektu:

   Kompleksowe projekty odnoszące się do wszystkich sfer: materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej poprzez:

         • przebudowę, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
         • prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, modernizację prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu;
         • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w szczególności tworzenie lub modernizacja terenów zielonych (np. parki, parki kieszonkowe, skwery, zieleńce), inwestycje w przestrzeń publiczną związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła (np. zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i nowe nasadzenia drzew) lub adaptacją tych przestrzeni do potrzeb starzejącego się społeczeństwa (np. wprowadzanie elementów małej architektury, w szczególności ławek z oparciami, ogólnodostępnych toalet publicznych, ogólnodostępnych punktów poboru wody, usuwanie barier architektonicznych, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa).

   Daty:

         • rozpoczęcie naborów: listopad 2023 r.
         • zakończenie naborów: styczeń 2024 r.

   Cel projektu – Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

   Dla kogo:

         • Administracja publiczna
         • Przedsiębiorstwa
         • Służby publiczne
         • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
         • Instytucje nauki i edukacji

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Priorytet 9. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)

   W zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego obszaru transformacji:

         • wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
         • wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych;
         • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
         • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych);
         • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach;
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach;
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach;
         • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
         • wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości;
         • wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych;
         • wsparcie inwestycji służących prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności na terenach pogórniczych;
         • rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych.

   W zakresie wsparcia kształcenia i dostępu do usług publicznych:

         • inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową;
         • inwestycje w infrastrukturę służącą świadczeniu usług społecznych i deinstytucjonalizacji;
         • działania typu outplacement;
         • usługi rozwojowe w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR;
         • działania ukierunkowane na wsparcie pracodawców we wprowadzeniu elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej;
         • tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego;
         • wsparcie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych;
         • wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej, cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.

   W zakresie wsparcia środowiska i transportu:

         • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE. Jako element projektu możliwe będą inwestycje w sieci o napięciu poniżej 110 kV, umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE do sieci;
         • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami ciepła lub chłodu działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci;
         • wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE;
         • działania na rzecz usunięcia lub zmniejszania zanieczyszczenia elementów środowiska (m.in. gleb, ziemi lub wód gruntowych);
         • zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele środowiskowe (w tym m.in. rozwój zielonej infrastruktury);
         • inwestycje dotyczące bezemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą;
         • inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego.

   Główne grupy docelowe:

         • mieszkańcy wyznaczonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego Obszaru Transformacji, w szczególności pracownicy kompleksu energetycznego w Bełchatowie, zagrożeni utratą pracy w wyniku zaprzestania eksploatacji złóż węglowych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” oraz zmniejszenia zatrudnienia w Elektrowni Bełchatów na skutek zmiany profilu gospodarczego podmiotu (zaprzestania wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych);
         • inne osoby i podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   1. KONKURS "Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji"

   Typy projektów:

         • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne,
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

   Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach poszczególnych typów projektów:

         • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne – Inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji (beneficjentami mogą być wyłącznie MŚP)
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach – wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji (Beneficjentami mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa)
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – Inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, m.in.: inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, OZE, przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

   Daty:

         • rozpoczęcie naborów: czerwiec 2023 r.
         • zakończenie naborów: sierpień 2023 r.

   Cel projektu – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie,  gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

   Dla kogo:

         • MŚP
         • Duże przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   2. KONKURS "Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji"

   Typy projektów: Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

   Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach poszczególnych typów projektów:

         • Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę.

   Daty:

         • rozpoczęcie naborów: wrzesień 2023 r.
         • zakończenie naborów: październik 2023 r.

   Cel projektu – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Dla kogo:

         • MŚP
         • Duże przedsiębiorstwa
         • Konsorcja naukowo-przemysłowe

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   3. KONKURS "Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji"

   Typy projektów: Wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych)

   Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach poszczególnych typów projektów:

         • Wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) – a) Wdrożenie wyników prac B+R; b) Wdrożenie innowacji. Wyłącznie jako element projektu może być tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (Beneficjentami mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa).

   Daty:

         • rozpoczęcie naborów: 01.12.2023 r.
         • zakończenie naborów: styczeń 2024 r.

   Cel projektu – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Dla kogo:

         • MŚP
         • Duże przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   4. KONKURS "Działanie 9.3 Gospodarka w transformacji"

   Typy projektów:

         • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE,
         • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci ,
         • wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

   Poniżej wskazano przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach powyższych typów projektów:

   1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in.:

         • elektrowni wodnych (inwestycje ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów), wiatrowych;
         • instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

   Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

   Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu:

         • budowy, przebudowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych o napięciu poniżej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
         • budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.

   2. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej lub chłodu przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.
   Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.
   Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii cieplnej lub chłodu do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

   3. Budowa lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła OZE.

   Daty:

   rozpoczęcie naborów: 31 lipca 2023 r.
   zakończenie naborów: 15 września 2023 r.

   Cel projektu
   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Dla kogo:

   Administracja publiczna
   Służby publiczne
   Przedsiębiorstwa
   Partnerstwa
   Instytucje ochrony zdrowia
   Instytucje nauki i edukacji
   Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%,w tym maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi: 85%,
   dofinansowanie budżetu państwa w projekcie wynosi: 10%.
   Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 5%.

    

   Wydatki kwalifikowane:

   Minimalna wartość projektu: 1 mln zł

   Kwalifikowane są wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z
   określonego typu projektu, a także:
   − dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
   − związane z wykonywaniem odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
   − dotyczące mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania  energii elektrycznej,
   − dotyczące maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających  biomasę (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie  technologicznym,
   − dotyczące budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji  elektroenergetycznej służącej podłączeniu źródła produkującego energię  do obiektu, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
   − dotyczące budowy, przebudowy instalacji służącej podłączeniu źródła produkującego energię z magazynem energii,
   − dotyczące systemów monitoringu służących badaniu efektywności  instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
   − związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting