Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W grudniu 2022 r. Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie dla innowacyjnego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla zielonego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla mobilnego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego łódzkiego

   Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w łódzkiem

   Fundusze Europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom

   Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w łódzkiem

   Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w łódzkiem

   Fundusze Europejskie dla łódzkiego w transformacji

   Pomoc techniczna

   Priorytet 1. Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

   • wsparcie publicznej infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
   • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (wsparcie infrastruktury lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych z możliwością ich wdrożenia);
   • usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw;
   • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
   • wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO).

   Typy beneficjentów:

   • przedsiębiorstwa

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

   • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw;
   • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0;
   • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
   • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
   • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych;
   • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

   Typy beneficjentów:

   • MŚP

   KONKURS "Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP, Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw"

   Typy projektów:

   Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Wspierane będą projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.:

   • usługi doradcze dla MŚP,
   • analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne,
   • wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.

   Daty: 

   29.04.2024 r. – 29.05.2024 r.

   Cel projektu – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa,
   • Instytucje wspierające biznes.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie –  85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   KONKURS "Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP, Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0"

   Typy projektów:

   Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0  i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Wsparcie dla rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzanie TIK do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych) będzie realizowane z wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach Działania 1.6.

   Daty:

   16.09.2024 r. – 30.09.2024 r.

   Cel projektu – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   Dla kogo:

   Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie –  85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu naboru.

   KONKURS "Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP, Wdrożenie innowacji"

   Typy projektów:

   Wdrożenie innowacji.
   Dodatkowym elementem projektu możliwe jest tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji.
   Na działania dotyczące wdrożenia innowacji przewiduje się wsparcie w formie dotacji warunkowych, a dla tworzenia nowych modeli biznesowych – dotację.

   Daty:

   29.03.2024 r. – 08.05.2024 r.

   Cel projektu – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   Dla kogo:

   Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie –  85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu naboru.

   KONKURS "Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP, Wdrożenie wyników B+R"

   Typy projektów:

   Wdrożenie wyników B+R.
   Dodatkowym elementem projektu możliwe jest tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji.
   Na działania dotyczące wdrożenia innowacji przewiduje się wsparcie w formie dotacji warunkowych, a dla tworzenia nowych modeli biznesowych – dotację.

   Daty:

   czerwiec 2024 r. – lipiec 2024 r.

   Cel projektu – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   Dla kogo:

   Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie –  85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu naboru.

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej;
         • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
         • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w MŚP;
         • inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych;
         • inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych;
         • inwestycje w zakresie nowo budowanych pasywnych budynków użyteczności publicznej;
         • podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE;
         • inwestycje służące kontroli jakości powietrza.

   Główne grupy docelowe:

         • Mieszkańcy województwa łódzkiego,
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej (EFRR)

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
         • zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych (także w procesach termicznych);
         • inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
         • wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach
         • edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ.

   Główne grupy docelowe:

         • Mieszkańcy województwa łódzkiego
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   KONKURS "Działanie 2.10 Gospodarka wodno- ściekowa dla aglomeracji 10-15 tyś RLM"

   Typy projektów:

   Budowa, przebudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.

   • W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

   Budowa, przebudowa lub modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji.

   • Wyłącznie jako element projektu (max. 25% wydatków kwalifikowanych) możliwe będą działania związane z budową nowych lub modernizacją sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody.

   Punktowane będą projekty w ramach których w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy.

   Daty:

   lipiec 2024 r. – październik 2024 r.

   Cel projektu – Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

   Dla kogo:

   • Administracja publiczna,
   • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
   • Służby publiczne.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji po ogłoszeniu naboru.

   Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem

   Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje w infrastrukturę turystyczną, w szczególności tworzącą piesze, rowerowe, konne lub wodne szlaki turystyczne;
         • inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:
          • wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
          • przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji;
          • zagospodarowania przestrzeni publicznej;
         • wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju terytorialnego.

   Główne grupy docelowe:

         • mieszkańcy województwa łódzkiego (w szczególności mieszkańcy obszarów objętych instrumentami terytorialnymi) oraz turyści;
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie

   Typy przedsięwzięć:

         • inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:
          • wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
          • przedsięwzięć prowadzących do utrzymania, przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji; zagospodarowania przestrzeni publicznej.

   Główne grupy docelowe:

         • Mieszkańcy województwa łódzkiego (w szczególności mieszkańcy obszarów objętych instrumentami terytorialnymi);
         • podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   KONKURS "Działanie 5.2 Rewitalizacja obszarów miejskich"

   Typy projektów: Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie:

   • wsparcia prac związanych z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
   • przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji;
   • zagospodarowania przestrzeni publicznej.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: kwiecień 2024 r.
   • zakończenie naborów: czerwiec 2024 r.

   Cel projektu – Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

   Dla kogo:

   • Administracja publiczna
   • Przedsiębiorstwa
   • Służby publiczne
   • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
   • Instytucje nauki i edukacji

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Priorytet 9. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)

   W zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego obszaru transformacji:

         • wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
         • wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych;
         • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R;
         • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych);
         • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach;
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach;
         • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach;
         • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne;
         • wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości;
         • wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych, w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych;
         • wsparcie inwestycji służących prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności na terenach pogórniczych;
         • rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych.

   W zakresie wsparcia kształcenia i dostępu do usług publicznych:

         • inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową;
         • inwestycje w infrastrukturę służącą świadczeniu usług społecznych i deinstytucjonalizacji;
         • działania typu outplacement;
         • usługi rozwojowe w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR;
         • działania ukierunkowane na wsparcie pracodawców we wprowadzeniu elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej;
         • tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego;
         • wsparcie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych;
         • wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej, cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.

   W zakresie wsparcia środowiska i transportu:

         • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE. Jako element projektu możliwe będą inwestycje w sieci o napięciu poniżej 110 kV, umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE do sieci;
         • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami ciepła lub chłodu działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci;
         • wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE;
         • działania na rzecz usunięcia lub zmniejszania zanieczyszczenia elementów środowiska (m.in. gleb, ziemi lub wód gruntowych);
         • zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele środowiskowe (w tym m.in. rozwój zielonej infrastruktury);
         • inwestycje dotyczące bezemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą;
         • inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego.

   Główne grupy docelowe:

         • mieszkańcy wyznaczonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego Obszaru Transformacji, w szczególności pracownicy kompleksu energetycznego w Bełchatowie, zagrożeni utratą pracy w wyniku zaprzestania eksploatacji złóż węglowych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” oraz zmniejszenia zatrudnienia w Elektrowni Bełchatów na skutek zmiany profilu gospodarczego podmiotu (zaprzestania wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych);
         • inne osoby i podmioty korzystające z rezultatów projektu.

   KONKURS "Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji, Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym"

   Typy projektów:

   Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: marzec 2024 r.
   • Zakończenie naborów: kwiecień 2024 r.

   Cel projektu – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

   Dla kogo:

   Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   KONKURS "Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji, Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych)"

   Typy projektów:

   Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych), wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw przy udziale IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości.

   Daty: 

   luty 2024 r. – marzec 2024 r.

   Cel projektu – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

   Dla kogo:

   • Instytucje wspierające biznes,
   • Partnerstwa,
   • Instytucje nauki i edukacji.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po ogłoszeniu naboru.

   KONKURS "Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji, Zagospodarowanie terenów zdegradowanych lub pogórniczych"

   Typy projektów:

   Wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych,  w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych.

   Daty: 

   sierpień 2024 r. – wrzesień 2024 r.

   Cel projektu – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa,
   • Administracja publiczna,
   • Partnerstwa.

   Województwa łódzkiego z obszaru transformacji.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 87,7

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po ogłoszeniu naboru.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting