Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI

   FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

   FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W WIELKOPOLSCE

   LEPIEJ POŁĄCZONA WIELKOPOLSKA W UE

   FUNDUSZE EUROPEJSKIE WSPIERAJĄCE SPOŁECZNĄ INFRASTRUKTURĘ DLA WIELKOPOLAN

   FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM

   FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WIELKOPOLSKIE INICJATYWY LOKALNE

   ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

   SPRAWIEDLOWA TRANSFORMACJA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

   POMOC TECHNICZNA

   Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Zakres interwencji będzie obejmować w szczególności:

   • wsparcie potencjału B+R podmiotów badawczych w regionie,
   • wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R,
   • wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionie.

   Obszary wsparcia:

   • prace B+R, z możliwym komponentem wdrożeniowym,
   • uzyskanie i ochrona własności intelektualnej (wartości niematerialne, prawne np. licencje itp.),
   • internacjonalizacja i eksport produktów,
   • cyfryzację, automatyzację i robotyzację (pomocniczy element),
   • rozwój niezbędnych kompetencji (pomocniczy element),
   • nowoczesną organizację działalności przedsiębiorstw, w tym doradztwo dla MŚP, modele biznesowe (jako element projektu),
   • usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe, zwłaszcza związane z „zieloną” i cyfrową transformacji gospodarki,
   • infrastrukturę B+R (np. aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę przyczyniającą się do tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług lub stanowiącą element wdrożenia innowacji).

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, i przedsiębiorstwa duże w ograniczonym zakresie (preferencje dla współpracy z MŚP; wsparcie dla firm spoza sektora MŚP jest dopuszczalne w przypadku realizacji inwestycji B+R opartych ściśle na uzasadnionej planem biznesowym współpracy z podmiotami sektora MŚP; wsparcie jest dopuszczalne wyłącznie na realizację projektów B+R w obszarach IS, przy czym priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu),
   • klastry,
   • jednostki naukowe i ich konsorcja,
   • instytuty badawcze (w tym instytuty PAN),
   • uczelnie i szkoły wyższe,
   • konsorcja naukowo-przemysłowe,
   • centra badawczo-rozwojowe,
   • sieci badawcze,
   • inne podmioty tworzące ekosystem innowacji, w tym organizacje pozarządowe, IOB.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Zakres interwencji będzie obejmować w szczególności:

   • Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki,
   • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie IOB,
   • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów,
   • Promocję gospodarki regionalnej poprzez wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

   Obszary wsparcia:

   • infrastruktura, oprogramowanie, systemy informatyczne stacjonarne i chmurowe oraz nowoczesne zasobooszczędne technologie, sprzyjające zwiększeniu automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie,
   • cyfryzacja,
   • wdrożenie prac B+R,
   • wsparcie wykorzystania i wdrażania przez przedsiębiorców wyników prac i usług B+R prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych (w tym m.in. uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN),
   • rozwój niezbędnych kompetencji (jako element projektu),
   • nowoczesna organizacja działalności przedsiębiorstw, w tym doradztwo dla MŚP, modele biznesowe (jako element projektu),
   • usługi inkubacyjne dotyczące działalności na wczesnym etapie rozwoju, w tym wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości,
   • internacjonalizacja.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, tylko przez IF,
   • sieci/grupy przedsiębiorstw,
   • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
   • konsorcja naukowo-przemysłowe,
   • spółki celowe/spin-off, spin-out,
   • instytucje naukowe (w tym m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty PAN),
   • IOB/konsorcja, partnerstwa,
   • klastry,
   • podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
   • inkubatory przedsiębiorczości,
   • centra innowacji, centra transferu technologii. parki technologiczne, huby.

   KONKURS "Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R "

   Typy projektów: Kompleksowe projekty skupiające się na opracowywaniu innowacji (B+R).

   W ramach naboru możliwe będzie dofinansowanie modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.

   Dodatkowo możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na następujące moduły: wdrożenie wyników prac B+R (inwestycja), cyfryzacja (np. zakup i wdrożenie oprogramowania), zielone technologie (np. przestawienie się na model cyrkularny, tj. ograniczenie zużycia zasobów pierwotnych i minimalizacja produkcji odpadów), internacjonalizacja (np. promocja na rynkach zagranicznych wyników prac B+R), kompetencje (doskonalenie kompetencji związanych z pracami B+R pracowników i osób zarządzających). Ponadto automatyzacja i robotyzacja jako element pomocniczy projektu B+R.

   Daty:

   wrzesień – listopad 2024 r.

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   • mikro, – małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
   • duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe z województwa wielkopolskiego.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 80

   Intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

   W module Wdrożenie wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

   Wydatki kwalifikowane:

   Dofinansowanie w poszczególnych modułach otrzymać będzie można na pokrycie następujących kosztów:

   • B+R – obejmującego koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.
   • Prace przedwdrożeniowe – obejmującego koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R, koszty patentów.
   • Zaplecze badawczo – rozwojowe – obejmującego koszty inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług i procesów.
   • Rozwój kompetencji – obejmującego koszty szkoleń personelu badawczego dotyczących specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach modułu B+R lub Zaplecze badawczo – rozwojowe.
   • Wdrożenie wyników B+R – obejmującego koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla Zielonej Wielkopolski

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Zakres inwestycji:

   • wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
   • wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię cieplną i chłodu z OZE wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE,
   • rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie, wsparcie rozwoju energii rozproszonej opartej na lokalnych potencjałach, a w szczególności klastrów energetycznych, wspólnot i spółdzielni energetycznych dla zachowania stabilności produkcji energii z OZE, w tym wsparcie energetyki prosumenckiej,
   • ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje hybrydowe.

   Główne grupy docelowe:

   • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
   • odbiorcy projektów parasolowych/ koordynatorzy projektów parasolowych,
   • państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
   • przedsiębiorstwa,
   • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
   • spółdzielnie i wspólnoty energetyczne,
   • klastry energii,
   • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
   • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • uczelnie i szkoły wyższe,
   • spółki wodne i ich związki (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
   • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
   • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Zakres interwencji:

   • wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach (w tym w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE),
   • dążenie do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych, rozwijanie recyklingu odpadów i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i ograniczenia gospodarki materiałochłonnej, przez wdrażanie rozwiązań technologicznych,
   • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodne z hierarchią postępowania z odpadami,
   • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów, z uwzględnieniem rozwiązywań dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich ponownego użycia,
   • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

   Główne grupy docelowe:

   • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
   • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin,
   • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże,
   • państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
   • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
   • uczelnie i szkoły wyższe,
   • jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
   • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
   • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
   • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

   Priorytet 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Zakres interwencji:

   • budowę innowacyjnej, zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym,
   • zapewnienie zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości,
   • rozwój aktywnego społeczeństwa.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy subregionu, w szczególności pracownicy sektora wydobywczo-energetycznego,
   • przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa stanowiące własność JST,
   • IOB,
   • Klastry,
   • jednostki naukowe i ich konsorcja,
   • instytuty badawcze,
   • uczelnie i szkoły wyższe,
   • konsorcja naukowo-przemysłowe,
   • centra badawczo-rozwojowe,
   • inne podmioty tworzące ekosystem innowacji, w tym NGO,
   • organizacje pozarządowe,
   • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
   • placówki wychowania przedszkolnego,
   • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące,
   • administracja rządowa zespolona i niezespolona,
   • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS,
   • klastry,
   • spółdzielnie i wspólnoty energetyczne,
   • odbiorcy inwestycji parasolowych,
   • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
   • podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie tech-prywatnym,
   • organizacja non profit (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, kościoły).

   KONKURS "Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach"

   Typy projektów:

   Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ .

   • Podniesienie efektywności energetycznej w MŚP poprzez:
    • modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej. (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadów), w tym systemy zarządzania energią.
    • kompleksowe modernizacje energochłonnych budynków służących procesom produkcji, a także budynków usługowych.

   Kryteria obligatoryjne:

   • Realizacja projektu na obszarze Wielkopolski Wschodniej.
   • Przedsięwzięcia i działania z obszaru podniesienia efektywności energetycznej muszą wynikać z audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.
   • W przypadku realizacji przedsięwzięć z obszaru efektywności energetycznej, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej musi wynieść co najmniej 30%3.
   • W ramach realizowanych proj. muszą zostać zachowane trwałe warunki siedliskowe dla ptaków i/lub nietoperzy.

   Daty: 

   czerwiec – sierpień 2024

   Cel projektu

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

   Dla kogo: 

   Przedsiębiorstwa z obszaru Wielkopolski Wschodniej.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 70

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 70

   Wydatki kwalifikowane:

   Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 250 000 zł

   Więcej po ogłoszeniu naboru.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting