Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  gospodarka

  środowisko i energia

  zrównoważona mobilność miejska

  transport

  infrastruktura dla społeczeństwa (efrr)

  społeczeństwo (efs+)

  inicjatywy lokalne

  rozwój lokalny kierowany przez społeczność (efrr)

  rozwój lokalny kierowany przez społeczność (efs+)

  sprawiedliwa transformacja

  pomoc techniczna

  Priorytet 1. Gospodarka

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Obszary wsparcia:

  • infrastrukturę B+R (rozumiana m.in., jako aparatura, sprzęt i inna niezbędna infrastruktura przyczyniająca się do tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług lub stanowiąca element wdrożenia innowacji),
  • prace B+R, z możliwym komponentem wdrożeniowym,
  • uzyskanie i ochrona własności intelektualnej (wartości niematerialne, prawne np. licencje itp.),
  • internacjonalizację i eksport produktów,
  • cyfryzację, automatyzację i robotyzację,
  • rozwój niezbędnych kompetencji (jako element projektu),
  • nowoczesną organizację działalności przedsiębiorstw, w tym doradztwo dla MŚP, modele biznesowe (jako element projektu),
  • usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe, zwłaszcza związane z „zieloną” i cyfrową transformacji gospodarki.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże w ograniczonym zakresie (preferencje dla współpracy z MŚP; wsparcie dla firm spoza sektora MŚP jest dopuszczalne w przypadku realizacji inwestycji B+R opartych ściśle na uzasadnionej planem biznesowym współpracy z podmiotami sektora MŚP),
  • klastry,
  • jednostki naukowe i ich konsorcja,
  • instytuty badawcze (w tym instytuty PAN),
  • uczelnie i szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • centra badawczo-rozwojowe,
  • inne podmioty tworzące ekosystem innowacji, w tym organizacje pozarządowe, IOB.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Obszary wsparcia:

  • infrastruktura, oprogramowanie, systemy informatyczne stacjonarne i chmurowe oraz nowoczesne zasobooszczędne technologie, sprzyjające zwiększeniu automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie,
  • cyfryzacja,
  • wdrożenie prac B+R,
  • wsparcie wykorzystania i wdrażania przez przedsiębiorców wyników prac i usług B+R prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych (w tym m.in. uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN),
  • rozwój niezbędnych kompetencji (jako element projektu),
  • nowoczesna organizacja działalności przedsiębiorstw, w tym doradztwo dla MŚP, modele biznesowe (jako element projektu),
  • usługi inkubacyjne dotyczące działalności na wczesnym etapie rozwoju, w tym wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości,
  • internacjonalizacja i eksport produktów.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże w ograniczonym zakresie,
  • sieci/grupy przedsiębiorstw,
  • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • spółki celowe/spin-off, spin-out,
  • instytucje naukowe (w tym m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty PAN),
  • IOB,
  • klastry,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
  • inkubatory przedsiębiorczości,
  • centra innowacji, centra transferu technologii. parki technologiczne, huby.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Obszary wsparcia:

  • rozwój ekosystemu innowacji społecznych, m.in. pobudzanie współpracy międzyinstytucjonalnej, angażowanie środowiska akademickiego i naukowego przez gospodarkę regionalną, wsparcie organizowania się środowiska innowatorów, podnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie eksperymentowania, budowanie świadomości i przychylności dla nowatorskich, specjalistycznych i skalowanych rozwiązań w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego w przedsiębiorstwach,
  • upowszechnienie skutecznych modeli biznesowych przedsiębiorstwom, rozpowszechnienie raportów/dokumentów specjalistycznych (np. raportów, agend, planów działań) dotyczących dostępnych technologii i możliwości współpracy B+R+I w regionie, między regionami i na arenie międzynarodowej,
  • nie wyklucza się wsparcia w formule Wspólnych Przedsięwzięć Badawczych, możliwości sieciowanie uczelni i innych podmiotów tworzących ekosystem innowacji, w tym współpracy zespołów badawczych w ramach PPO lub kompleksowego projektu w zakresie budowania potencjału innowacyjnego regionu,
  • działania w zakresie promocji regionalnej gospodarki obejmują m.in. wsparcie przedsiębiorców w misjach, targach i innych kluczowych z punktu widzenia regionu wydarzeniach, w tym objętych programem promocji marki krajowej dla uzyskania efektu synergii, bezpośrednie wsparcie przez działania dyplomacji ekonomicznej, zagraniczne misje rozpoznawcze z udziałem kluczowych JST, uczelni, IOB dla promocji certyfikowanych przedsiębiorstw (m.in. certyfikaty Global Exporter, Marka Wielkopolski, laureaci i–Wielkopolska), zagraniczne wizyty lokalizacyjne z udziałem IOB i przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem takich certyfikatów (planuje się kontynuację certyfikacji przez region), stoisko Marki Wielkopolska na międzynarodowych imprezach gospodarczych,
  • przewiduje się wsparcie przedsiębiorców w wyjazdach na wybrane rynki zagraniczne służące rozwinięciu działalności i przygotowaniu produktu na konkretny rynek,
  • nie wyklucza się wsparcia dla innowacyjnych spółek na etapie rozwoju i ekspansji, w tym zagranicznych zachęconych do rozwijania działalności w Wielkopolsce (w szczególności w ramach współpracy/ partnerstwa z wielkopolskimi instytucjami/przedsiębiorstwami), których rozwiązania technologiczne mogą mieć zastosowanie w procesie np. transformacji modelu biznesowego MŚP,
  • dofinansowanie powinny uzyskać projekty skierowane do wielkopolskich przedsiębiorców działających w ramach istniejących IS, dla których proces umiędzynarodowienia jest naturalną konsekwencją rozwoju firmy i poszukiwania nowych rynków zbytu dla produktów oraz usług.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże w ograniczonym zakresie,
  • sieci/grupy przedsiębiorstw,
  • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • instytucje naukowe (w tym m.in. uczelnie, instytuty badawcze i instytuty PAN)

  IOB.

  Priorytet 2. Środowisko i energia

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Zakres inwestycji:

  • wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
  • wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię cieplną i chłodu z OZE wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE,
  • rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie, wsparcie rozwoju energii rozproszonej opartej na lokalnych potencjałach, a w szczególności klastrów energetycznych, wspólnot i spółdzielni energetycznych dla zachowania stabilności produkcji energii z OZE, w tym wsparcie energetyki prosumenckiej,
  • ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje hybrydowe.

  Główne grupy docelowe:

  • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
  • odbiorcy projektów parasolowych/ koordynatorzy projektów parasolowych,
  • państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
  • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie i wspólnoty energetyczne,
  • klastry energii,
  • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • uczelnie i szkoły wyższe,
  • spółki wodne i ich związki (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Zakres interwencji:

  • wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach,
  • dążenie do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych, rozwijanie recyklingu odpadów i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i ograniczenia gospodarki materiałochłonnej, przez wdrażanie rozwiązań technologicznych,
  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodne z hierarchią postępowania z odpadami,
  • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów, z uwzględnieniem rozwiązywań dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich ponownego użycia,
  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne (m.in. przemysłowe, azbestowe).

  Główne grupy docelowe:

  • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin,
  • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże,
  • państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
  • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  • uczelnie i szkoły wyższe,
  • jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

  Priorytet 10. Sprawiedliwa transformacja

  Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

  Zakres interwencji:

  • budowa innowacyjnej, zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • zapewnienie zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości,
  • rozwój aktywnego społeczeństwa.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa stanowiące własność JST,
  • IOB,
  • klastry,
  • jednostki naukowe i ich konsorcja,
  • instytuty badawcze,
  • uczelnie i szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • centra badawczo-rozwojowe,
  • inne podmioty tworzące ekosystem innowacji, w tym NGO,
  • organizacje pozarządowe,
  • JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
  • placówki wychowania przedszkolnego,
  • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące,
  • szkoły wyższe,
  • administracja rządowa zespolona i niezespolona,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS,
  • klastry,
  • spółdzielnie i wspólnoty energetyczne,
  • odbiorcy inwestycji parasolowych,
  • podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
  • organizacja non profit (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, kościoły),
  • mieszkańcy subregionu, w szczególności pracowników sektora wydobywczo-energetycznego,
  • pracownicy grupy ZEPAK.