Opracowanie dedykowanego instrumentu interwencji publicznej dla Polski Wschodniej tj. 5 dotychczasowych regionów Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz regionu statystycznego mazowiecki regionalny stanowi wyraz konsekwentnego podejścia do wsparcia najsłabiej rozwiniętej części kraju.

Obszar inwestycji

5 województw Polski Wschodniej

 • 5 stolic województw
 • 1 ośrodek wzrostu
 • 36 miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze pow. 20 tys. mieszkańców
NUTS-2 mazowiecki regionalny

 • 2 ośrodki wzrostu
 • 4 miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze pow. 20 tys. Mieszkańców

Podstawowe cele

Cel główny

Utrwalenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki oraz jakości życia w Polsce Wschodniej.
Cel ten będzie realizowany poprzez wybrane Polityki spójności.

 • CP 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
 • CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
 • CP 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
 • CP 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Priorytety

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1)

Platformy startowe

 • Kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych startupów
 • Testowanie i weryfikowanie pomysłów

Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP

 • przeprowadzenie audytu oraz stworzenie i wdrożenie strategii wzornicze

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

 • wprowadzanie inteligentnych rozwiązań z zakresu GOZ

Automatyzacja i robotyzacja MŚP

 • wprowadzanie rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji i robotyzacji

Pożyczki na rozwój turystyki

 • kapitał dla firm branży turystycznej i branż pokrewnych

ENERGIA I KLIMAT (CP 2)

Adaptacja miast do zmian klimatu

 • zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
 • udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze

Dystrybucja energii

 • rozwój systemów dystrybucyjnych

Zrównoważona mobilność miejska

 • inwestycje w tradycyjną infrastrukturę (np. sieci trakcyjne, układ torowy)
 • zakup niskoemisyjnego taboru
 • węzły przesiadkowe, ścieżki rowerowe, systemy roweru miejskiego oraz systemy telematyczne

SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)

Infrastruktura drogowa

 • integracja regionalnych układów komunikacyjnych z siecią dróg ekspresowych
 • dostęp do sieci TEN-T
 • powiązania pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi miastami PW

Infrastruktura kolejowa

 • rozwój infrastruktury sieci kolejowej,
 • bezpośrednie połączenie stolic województw PW (Wschodnia Magistrala Kolejowa)
 • włączenie w krajową i międzynarodową sieć kolejową

KAPITAŁ SPOŁECZNY, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE (CP 4)

Uzdrowiska Polski Wschodniej

 • rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne, uzdrowiskowe

Miejsca aktywności społecznej

 • unowocześnienie i wzmocnienie roli bibliotek
 • tworzenie Mediatek jako nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii

Produkty turystyczne

 • rozwój turystycznych szlaków tematycznych
 • wykorzystanie potencjału wielokulturowego dziedzictwa i unikalnych zasobów przyrodniczych

Finanse

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne cele wskazanych jako priorytetowe w ramach Programu Polska Wschodnia kształtuje się następująco:

 1. Przedsiębiorczość i innowacje CP1 – 500 mln euro
 2. Energia i Klimat CP2 – 810 mln euro
 3. Spójna sieć transportowa – 930 mln euro
 4. Kapitał społeczny oraz usługi uzdrowiskowe – 230 mln euro
 5. Pomoc techniczna – 38 mln euro

Instytucje Programu

Instytucjami, które będą obsługiwały Program Polska Wschodnia są:

 1. Instytucja Zarządzająca Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych
 2. Instytucje Pośredniczące I stopnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 3.  Instytucja Pośrednicząca II stopnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. Instytucja Audytowa Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych
 5. Organ otrzymujący płatności od Komisji Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

Przejdź do mapy konkursów

Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

Mapa konkursów