Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Nowoczesna gospodarka

  Zielone lubuskie

  Transport

  Infrastruktura społeczna

  Wsparcie obywateli – rynek pracy

  Wsparcie obywateli – edukacja

  Wsparcie obywateli – włączenie społeczne

  Lokalne lubuskie

  Priorytet 1. Nowoczesna gospodarka

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Typy projektów:

  • wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi (projekty kompleksowe, w tym infrastruktura B+R, prace B+R, uzyskanie i ochrona własności intelektualnej, komponent wdrożeniowy); kompetencje jako możliwy element projektu,
  • inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach kompleksowego projektu lub jako oddzielny projekt, kompetencje jako możliwy element projektu,
  • budowanie potencjału regionu w zakresie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi w formule: a) Wspólnych Przedsięwzięć, b) InnoRegioLab. Udział we wspólnych przedsięwzięciach (opracowanie i organizacja konkursu finansowanego z RP, ew. finansowanie łączone program krajowy + program regionalny). Udział w projekcie InnoRegioLab – jako uczestnicy,
  • rozwój proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw realizowanych przez akredytowane podmioty, m. in. ośrodki badawcze, IOB, w tym komercyjne, świadczone w systemie popytowym, w tym w formie bonów. Podmioty świadczące usługi – akredytacja na poziomie krajowym,
  • wsparcie rozwoju klastrów poprzez usługi klastrów (w uproszczonej formie wsparcia z zachowaniem formuły popytowej, np. bonów dla przedsiębiorstw),
  • rozwój publicznej infrastruktury organizacji badawczych spoza Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (o wysokim potencjale badawczym), jako projekty służące realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją, uzgodnione w ramach kontraktu programowego (kompetencje i cyfryzacja jako możliwy element projektu),
  • zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, uzupełniającej w stosunku do posiadanych zasobów, tylko jako element kompleksowego projektu B+R.

  Główne typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw, klastry,
  • partnerstwa przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,
  • Instytucje Otoczenia Biznesu prowadzące działalność B+R,
  • jednostki naukowe, instytuty badawcze, ośrodki badawcze,
  • uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe.

  Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

  Typy projektów:
  dla obywatela:

  • aktywizacja osób wykluczonych cyfrowo – budowanie popytu obywateli na wykorzystywanie eusług publicznych;
  • platformy e-usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego;
  • udostępnienie zasobów naukowych, kulturowych i administracji podlegających JST.
   infrastruktura:
  • projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów o zasięgu regionalnym i lokalnym;
  • rozwój infrastruktury danych przestrzennych – projekty z zakresu cyfryzacji powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezji (wymagana opinia Głównego Geodety Kraju). Projekty z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej leżącej w zakresie kompetencji JST (bez opinii GGK).

  rozwój systemu usług w zakresie e-zdrowia (z uwzględnieniem standardów wypracowanych na poziomie krajowym):

  • wdrażanie TIK w podmiotach leczniczych innych niż na poziomie krajowym;
  • cyfryzacja procesów back-office (działania związane z prawidłowym działaniem firmy m. in. obieg dokumentów, obsługa księgowo-finansowa, prawna, informatyczna, jak i zarządzanie kadrami, etc.);
  • zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia – pilotażowe wdrożenie w POZ na poziomie regionalnym;
  • rozwój telemedycyny – projekty pilotażowe (wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu telemedycyny). Zastosowanie sztucznej inteligencji;
  • poprawa dojrzałości cyfrowej placówek medycznych (infrastruktura IT, kompetencje cyfrowe oraz cyberbezpieczeństwo). Działania zapewniające interoperacyjność rozwiązań centralnych z istniejącymi i tworzonymi rozwiązaniami regionalnymi i lokalnymi. Doposażanie podmiotów leczniczych – wyposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające integrację z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia.

  Dla przedsiębiorstw:

  • wdrożenie dostępnych technologii TIK w przedsiębiorstwach: wsparcie technologii cyfrowych możliwe do realizacji również jako element projektów z zakresu B+R w CS (i) lub w CS (iii).

  Główne typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz inne podmioty spoza sektora finansów publicznych,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • spółki prawa handlowego będące własnością JST,
  • instytucje kultury,
  • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych,
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • przedsiębiorstwa (MŚP),
  • partnerstwa/zrzeszenia MŚP,
  • podmiot wdrażający instrumenty finansowe

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Typy projektów:

  • wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP,
  • wdrożenie prac B+R i innowacji przez MŚP – bez poprzedzającego etapu prac B+R (projekty kompleksowe dotyczącego działalności B+R będą realizowane w CS (i),
  • wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorstw, w tym: platformy startowe, usługi inkubacyjne, usługi dotyczące prowadzenia działalności na wczesnym etapie rozwoju, wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości, usługi w zakresie akceleracji świadczone przez inkubatory,
  • doradztwo dla MŚP, możliwe jako odrębny projekt lub element projektu kompleksowego,
  • promocja gospodarki regionalnej, w tym wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji eksportu (wydarzenia gospodarcze inne niż realizowane na poziomie krajowym oraz inne niż Polskie Mosty Technologiczne),
  • wsparcie na rzecz powstawania terenów inwestycyjnych, infrastruktury biznesowej (w tym m. in.: hale, magazyny, przestrzeń produkcyjna),
  • wsparcie JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora.

  Główne typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa/zrzeszenia MŚP,
  • konsorcja/porozumienia przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
  • Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
  • podmiot wdrażający instrumenty finansowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Typy projektów:

  • wsparcie realizacji regionalnych agend badawczych, umożliwiających finansowanie badań naukowych – we współpracy z poziomem krajowym w ramach wspólnych przedsięwzięć,
  • identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowa potencjału regionalnych systemów innowacji w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania – rozwój Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,
  • sieciowanie uczelni, IOB, przedsiębiorstw, szkół zawodowych, samorządów, w tym współpraca zespołów badawczych – w ramach PPO na poziomie RIS lub kompleksowego projektu w zakresie budowania potencjału regionu (również w zakresie aplikowania do programów Komisji Europejskiej m.in. dodatkowe wsparcie dla projektów ważnych z perspektywy regionalnej, działania o charakterze „miękkim”, np. poprzez organizację warsztatów i upowszechnianie dobrych praktyk zachęcających do aplikowania),
  • wsparcie potencjału klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) oraz wzrostowych regionalnych w związku z nową usługą,
  • usługi klastrów w uproszczonej formie wsparcia z zachowaniem formuły popytowej, np. bonów dla przedsiębiorstw,
  • budowa potencjału IOB działających w obszarze RIS, w tym ośrodków innowacji (infrastruktura, zasoby, kompetencje). Wsparcie jako element projektu z zakresu wzmacniania potencjału regionu w zakresie B+R, w tym budowania ekosystemu innowacji (beneficjent: samorząd woj.),

  Typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
  • Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • konsorcja/porozumienia przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R,
  • uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
  • partnerstwa/zrzeszenia MŚP, klastry

  Priorytet 2. Zielone lubuskie

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Typy projektów:

  • poprawa efektywności energetycznej mikro i małych przedsiębiorstw (wraz z audytem), w tym instalacja urządzeń OZE,
  • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane (m.in. szpitale, szkoły, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego), budynki użyteczności publicznej niezwiązane z administracją rządową (w tym. m.in. niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, niepublicznych placówek oświatowych – w tym realizacja inwestycji polegających na budowie budynków pasywnych,
  • poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych innych niż budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa (np. wspólnoty mieszkaniowe, TBS, budynki komunalne),
  • budowa/ modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła – inwestycje do 5 MW mocy zamówionej. Ewentualne odstępstwa w Kontrakcie Programowym z inicjatywy IZ RPO dla wybranych średnich przedsiębiorstw na poziomie regionalnym,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku rozwiązań energooszczędnych. Elementem powyższych typów interwencji mogą być działania związane z promocją oraz podnoszeniem świadomości na temat efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

  Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa (MŚP), w tym przedsiębiorstwa, których właścicielem jest JST;
  • podmiot wdrażający instrumenty finansowe;
  • spółki prawa handlowego będące własnością JST;
  • grupy producentów rolnych;
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub współwłaścicielem jest samorząd województwa lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
  • dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RP;
  • uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RP;
  • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia.
  • właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/200, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Główne typy projektów:

  • Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia elektryczna:
   • wiatr: poniżej do 5 MWe,
   • biomasa: poniżej do 5 MWe,
   • biogaz: poniżej 0,5 MWe,
   • woda: poniżej do 5 MWe,
   • promieniowanie słoneczne: do 1 MWe.
  • Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła wraz z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE. Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia cieplna:
   • biomasa: poniżej 5 MWth,
   • promieniowanie słoneczne: do 1 MWth,
   • geotermia: poniżej 2 MWth,
   • biogaz: do 0,5 MWth.

  Typy beneficjentów:

  • Przedsiębiorstwa (MŚP),
  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
  • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
  • Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;
  • Klastry energii;
  • Spółdzielnie energetyczne;
  • Partnerstwa podmiotów.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Typy projektów:

  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – wsparcie dla instalacji poniżej 8 mln PLN kosztów kwalifikowalnych,
  • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK) – PSZOK obsługujący poniżej 20 tys. mieszkańców oraz inwestycja poniżej 2 mln PLN kosztów kwalifikowalnych (warunki traktujemy łącznie),
  • rozwijanie recyklingu odpadów (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej) – projekty nie mające charakteru badawczo-rozwojowego, dotyczące wdrażania technologii, wsparcie poniżej 8 mln PLN kosztów kwalifikowalnych,
  • edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – Wsparcie projektów o zasięgu niewykraczającym poza jedno województwo, w tym jako element większego projektu,
  • rekultywacja, w tym remediacja, terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą – projekty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na terenach nie należących do Skarbu Państwa,
  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne (przemysłowe, azbest).

  Typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • spółki prawa handlowego będące własnością JST;
  • przedsiębiorstwa (MŚP);
  • organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.