Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  7 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki

   Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego

   Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej w Lubuskiem

   Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego

   Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej

   Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli – rynek pracy

   Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność

   Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego

   Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Obszary:

   • usługi naukowo badawcze na rzecz przedsiębiorstw:
    • wsparcie przedsiębiorstw, których projekty mają niższy poziom technologiczny i jednocześnie poszukują możliwości jego zwiększenia, przy czym nie posiadają własnych zasobów (technicznych, ludzkich) umożliwiających samodzielnie zweryfikowanie koncepcji nowej technologii, produktu, usługi lub chcą ulepszać już istniejące technologie.
    • rozwój usług B+R dla przedsiębiorstw (odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw) realizowanych przez akredytowane podmioty, m. in. ośrodki badawcze, ośrodki innowacji, IOB, w tym komercyjne, świadczone w formie bonów na badania. Podmioty świadczące usługi muszą posiadać akredytację, która będzie udzielana na poziomie krajowym.
   • budowanie własnego potencjału B+R w przedsiębiorstwach
    • inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach kompleksowego projektu lub jako oddzielny projekt, kompetencje jako element projektu.
    • wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi (projekty kompleksowe, w tym realizacja prac B+R, dofinansowanie infrastruktury B+R, uzyskanie i ochrona własności intelektualnej, komponent wdrożeniowy); kompetencje jako element projektu.
   • wsparcie działalności B+R podmiotów publicznych, głównie uczelni
    • rozwój publicznej infrastruktury organizacji badawczych (kompetencje i cyfryzacja wyłącznie jako element projektu).
   • włączenie w procesy innowacyjne dużych przedsiębiorstw
   • regionalne Inteligentne Specjalizacje
   • komercjalizacja i transfer technologii

   Główne typy beneficjentów:

   • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
   • organizacje badawcze,
   • OI,
   • IOB prowadzące działalność B+R,
   • pracowniczki i pracownicy podmiotów objęte komponentem szkoleniowym.

   Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

   Typy projektów:

   dla obywatela:

   • rozwój elektronicznej administracji w samorządach – platformy e-usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym infrastruktura, jako element projektu,
   • tworzenie, standaryzacja i aktualizacja cyfrowych e-usług i referencyjnych zasobów cyfrowych, w tym wsparcie infrastruktury do ich realizacji,
   • aplikacje w oparciu o dostępne cyfrowo ISP w administracji samorządowej i jednostkach jej podległych,
   • udostępnienie zasobów naukowych, kulturowych i administracji podlegających JST,
   • wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego istotnych dla sprawnego funkcjonowania współczesnej administracji samorządowej możliwe jest do realizacji jako komponent powyższych projektów. W CS ii wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych skierowane zostanie do pracowników instytucji sektora publicznego w ramach realizowanych projektów, z kolei uniwersalne kompetencje cyfrowe (aktywizacja osób wykluczonych cyfrowo) mogą być wspierane przez EFS+.

   Usługi w zakresie e-zdrowia:

   • rozwój systemu usług w zakresie e-zdrowia (z uwzględnieniem standardów wypracowanych na poziomie krajowym),
   • cyfryzacja procesów back-office (działania związane z prawidłowym działaniem podmiotu m. in. obieg dokumentów, obsługa księgowo-finansowa, prawna, informatyczna, jak i zarządzanie kadrami, etc.),
   • zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia – pilotażowe wdrożenie w POZ na poziomie regionalnym,
   • rozwój telemedycyny – projekty pilotażowe (wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu telemedycyny),
   • zastosowanie sztucznej inteligencji – projekty regionalne,
   • poprawa dojrzałości cyfrowej placówek medycznych (infrastruktura IT, kompetencje cyfrowe w ramach realizowanych projektów oraz cyberbezpieczeństwo) w celu zapewnienia interoperacyjności z rozwiązaniami centralnymi. Doposażanie podmiotów leczniczych – wyposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające integrację z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia.

   Dla przedsiębiorstw:

   • wdrożenie dostępnych technologii TIK w przedsiębiorstwach, w tym m. in. min. procesy wewnętrznej informatyzacji, modernizacja wspomagająca bieżącą działalność firm (B2E – ang. Business to Employee) oraz w relacjach z klientem (B2C – ang. Business to Consumer), przedsięwzięcia z zakresu cyberbezpieczeństwa, nowe rozwiązania oparte na robotyzacji, automatyzacji, itd. oraz w zakresie możliwości wprowadzenia optymalizacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług opartych o przemysł 4.0 oraz wsparcie produktów i usług opartych na technologiach cyfrowych.

   Ponadto finansowane będą:

   • projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów o zasięgu regionalnym i lokalnym;
   • rozwój infrastruktury danych przestrzennych – projekty z zakresu cyfryzacji powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezji (wymagana opinia Głównego Geodety Kraju). Projekty z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej leżącej w zakresie kompetencji JST, będą mogły być realizowane bez potrzeby uzyskania opinii GGK.

   Główne typy beneficjentów:

   • mieszkanki i mieszkańcy województwa;
   • przedsiębiorstwa;
   • JST;
   • podmioty lecznicze;
   • pracowniczki i pracownicy wspartych podmiotów objęci komponentem szkoleniowym.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Obszary:

   • bezpośrednie wsparcie konkurencyjności sektora MMŚP
    • wdrożenie wyników prac B+R i innowacji przez MŚP – bez poprzedzającego etapu prac B+R,
    • wsparcie konkurencyjności MŚP,
   • wsparcie przedsiębiorstw sektora MMŚP poprzez usługi IOB
    • rozwój usług w tym doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanych przez akredytowane podmioty, m. in. ośrodki badawcze, IOB w tym OI także komercyjne, świadczone w oparciu o analizę popytu, w tym w formie bonów (bon na rozwój). Podmioty świadczące usługi – akredytacja na poziomie krajowym,
    • zwiększenie potencjału regionalnych IOB do realizacji proinnowacyjnych usług,
    • wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorstw, w tym: platformy startowe, usługi inkubacyjne, usługi dotyczące prowadzenia działalności na wczesnym etapie rozwoju, wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości,
    • wsparcie rozwoju klastrów poprzez finansowanie usług klastrów dla przedsiębiorstw (odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw), w uproszczonej formie wsparcia, np. bonów dla przedsiębiorstw,
   • tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw
    • interwencja programu przewiduje, iż działania w tym obszarze zostaną ukierunkowane na wzmocnienie roli samorządu w tworzeniu oferty dla biznesu w ujęciu terytorialnym. Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru, wymaga koordynacji i zabezpieczenia instytucjonalnego. Istotna w tym kontekście jest rola JST, która dysponując odpowiednimi zasobami może realnie wpływać na atrakcyjność zarządzanego obszaru. W CS przewidziane jest wsparcie JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie obsługi inwestora i eksportera. Działania mogą objąć usługi doradcze związane z wejściem MŚP na nowe rynki. Zakres prowadzonych działań obejmie kompleksowy system wsparcia eksportera, m.in. poprzez:
     1. wsparcie rozwoju aktywności eksportowej przedsiębiorstw poprzez rozwój kompetencji w zakresie internacjonalizacji oraz dostosowanie oferty firmy do wymagań rynków zagranicznych,
     2. wsparcie procesów uzyskania międzynarodowych certyfikatów, patentów, uprawnień i pozwoleń,
     3. wsparcie udziału MŚP, grup branżowych i międzybranżowych, IOB w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, targach, misjach gospodarczych oraz w nawiązywaniu relacji z zagranicą, w tym w celu nawiązania współpracy międzynarodowej,
     4. wsparcie IOB organizujących wydarzenia gospodarcze dla MŚP oraz inicjujących działania w obszarze współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw,
     5. badania i analizy rynków eksportowych w celu wyłonienia kluczowych rynków i oferowanych na nich produktach i usługach na rzecz działalności eksportowej MŚP oraz wyłonienie kluczowych kierunków, branż oraz produktów i usług mających istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa,
     6. wsparcie inwestorów napływających do regionu,
   • koordynowane wsparcie na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MMŚP
    • wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji eksportu (wydarzenia gospodarcze inne niż realizowane na poziomie krajowym oraz inne niż Polskie Mosty Technologiczne).

   Główne grupy docelowe:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
   • grupy przedsiębiorstw i porozumień MMŚP z innymi podmiotami,
   • JST,
   • Instytucje Otoczenia Biznesu,
   • inwestorzy i przyszli inwestorzy,
   • pracowniczki i pracownicy wspartych podmiotów objęci komponentem szkoleniowym,
   • mieszkanki i mieszkańcy regionu.

   Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

   Planowane działania:

   • zwiększenia zdolności regionalnych ekosystemów innowacji do sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi poprzez identyfikację bieżących potrzeb przedsiębiorców w obszarze technologii i umiejętności w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu oraz wspólne kreowanie i planowanie rozwiązań w celu wypełnienia tych potrzeb z zaangażowaniem szkół wyższych, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego,
   • rozwój umiejętności i kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji , głównie w MŚP.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa,
   • grupy przedsiębiorstw,
   • IOB,
   • klastry,
   • Samorząd Województwa,
   • pracowniczki i pracownicy wspartych podmiotów objęci komponentem szkoleniowym,
   • mieszkanki i mieszkańcy województwa.

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Główne działania planowane do realizacji:

   • poprawa efektywności energetycznej mikro i małych przedsiębiorstw (wraz z audytem), w tym instalacja urządzeń OZE,
   • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w budynkach publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane, budynków użyteczności publicznej niezwiązanych z administracją rządową – w tym realizacja inwestycji polegających na budowie budynków pasywnych,
   • poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych innych niż budynki spółdzielni mieszkaniowych oraz innych niż budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa (np. wspólnoty mieszkaniowe, TBS, budynki komunalne),
   • modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku rozwiązań energooszczędnych,
   • elementem powyższych typów interwencji mogą być działania związane z promocją oraz podnoszeniem świadomości na temat efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

   Główne grupy docelowe:

   • właściciele budynków,
   • mieszkańcy,
   • korzystający z budynków i infrastruktury objętej wsparciem,
   • przedsiębiorstwa,
   • mieszkanki i mieszkańcy regionu.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/200, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Główne działania planowane do realizacji:

   • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia elektryczna:
    • wiatr: nie więcej niż 5 MWe,
    • biomasa: nie więcej niż 5 MWe,
    • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWe,
    • woda: nie więcej niż 5 MWe,
    • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWe.
   • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła wraz z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE. Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia cieplna:
    • biomasa: nie więcej niż 5 MWth,
    • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 1 MWth,
    • geotermia: nie więcej niż 2 MWth,
    • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWth.

   Główne grupy docelowe:

   • właściciele oraz korzystający z infrastruktury objętej wsparciem,
   • odbiorcy wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Główne działania planowane do realizacji:

   • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
   • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK),
   • projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej – projekty nie mające charakteru badawczo-rozwojowego, dotyczące wdrażania technologii,
   • projekty z zakresu GOZ realizowane przez przedsiębiorstwa,
   • edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – kompleksowy element większego projektu lub w formie samodzielnych projektów pod warunkiem zachowania komplementarności z poziomem krajowym i zastosowaniem mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu projektów.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkanki i mieszkańcy województwa,
   • właściciele nieruchomości,
   • instytucje,
   • przedsiębiorstwa.

   1. KONKURS "Działanie 2.8 Gospodarka wodno - ściekowa."

   Typy projektów: Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie, sieci kanalizacji i wodociągowe, osady ściekowe) w ramach KPOŚK.

   Dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach aglomeracji 2-15 tys. RLM (wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy ściekowej) oraz miejscowości lub obszarów poniżej 2 tys. RLM (poza KPOŚK).

   Jako element uzupełniający będzie możliwość wsparcia modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia projekty gmin o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców.

   Daty:

   29.03.2024 – 31.05.2024

   Cel projektu:

   Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

   Dla kogo:

   • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
   • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
   • spółki komunalne,
   • przedsiębiorstwa (Małe, Średnie, Duże)

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
   kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
   środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Wspierane będą projekty, przyczyniające się do zapewnienia zgodności aglomeracji w przedziale od co najmniej/powyżej 2 tys. RLM do poniżej/co najmniej 15 tys. RLM z wymogami Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG z oraz aktualizacją KPOŚK poprzez:

   • budowę lub modernizację systemów oczyszczalni ścieków komunalnych, w zakresie standardów oczyszczania i / lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację;
   • budowę lub modernizację zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji; • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami kanalizacyjnymi;
   • przedsięwzięcia z zakresu systemów odbioru ścieków komunalnych;
   • budowę infrastruktury wodociągowej, wsparcie budowy sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody;
   • inwestycje umożliwiające efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów ściekowych.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting