Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  badania naukowe i innowacje

  transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

  ochrona zasobów środowiska i klimatu

  efektywne wykorzystanie energii

  zrównoważony system transportu

  rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej

  zwiększanie spójności społecznej

  zaspokajanie potrzeb rynku pracy

  lepsza edukacja

  rozwój zrównoważony terytorialnie

  pomocy techniczna

  Priorytet 1. Badania naukowe i innowacje

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Planowane rodzaje działań:

  • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej organizacji badawczych prowadzących działalność gospodarczą (zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R na rzecz przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury);
  • wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury);
  • komercjalizacja wiedzy obejmująca kompleksowe działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in. analiza innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji, opracowanie strategii komercjalizacji, opracowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie badań rynkowych, usługi wyceny własności intelektualnej;
  • projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
  • opracowanie lub zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji;
  • projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa;
  • wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP.

  Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje badawcze,
  • ośrodki innowacji,
  • dodatkowo w zakresie interwencji związanej z pandemią Covid-19 beneficjentami będą podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Planowane rodzaje działań:

  • wsparcie procesu identyfikacji nowych kierunków badawczo-wdrożeniowych w ramach PPO;
  • wsparcie powstawania i realizacji regionalnych i ponadregionalnych agend badawczych we współpracy z poziomem krajowym w ramach wspólnych przedsięwzięć;
  • projekty wspierające rozwój współpracy w sektorze badawczo-wdrożeniowym;
  • rozwój innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw (m.in. w zakresie cyfryzacji i zastosowania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 oraz GOZ);
  • zwiększanie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji do sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi;
  • budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych, w tym podnoszenie kwalifikacji koordynatorów oraz kadry biura klastra, wsparcie finansowe klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) oraz wzrostowych regionalnych w związku z nową usługą;
  • budowa potencjału ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości z uwzględnieniem, iż beneficjentem będzie samorząd województwa lub jego jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną lub instytucja, w której samorząd województwa posiada większość udziałów lub akcji.

  Typy beneficjentów:

  • ośrodki innowacji,
  • organizacje branżowe/klastry,
  • organizacje badawcze,
  • konsorcja organizacji badawczych i przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
  • porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną lub jednostki, w której samorząd województwa posiada większość udziałów lub akcji.

  Priorytet 2. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Rodzaje planowanych działań:

  • inwestycje w MŚP, w szczególności zwiększające ich zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji (przede wszystkim w zakresie rozwiązań w ramach koncepcji Przemysłu 4.0) oraz zapewniające wygenerowanie lokalnie atrakcyjnych miejsc pracy;
  • internacjonalizację MŚP poprzez wzmacnianie potencjału eksportowego lubelskich firm obejmującą m.in. organizację wystaw i spotkań biznesowych mających na celu nawiązanie kontaktów biznesowych oraz zdobycie nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji, w tym elektronicznych hurtowych i detalicznych kanałów dystrybucji, a także organizację wizyt studyjnych, misji gospodarczych oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych; interwencja powinna stymulować wdrażanie w przedsiębiorstwach kompleksowych strategii eksportowych;
  • tworzenie lepszych warunków organizacyjno-prawnych oraz infrastrukturalnych na rzecz MŚP poprzez rozwój potencjału jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych i lokalnych instytucji prorozwojowych do prowadzenia interwencji wspierających działalność przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa różnej wielkości, będące na różnych etapach rozwoju), w tym usługi inkubacyjne promocja gospodarcza województwa lubelskiego;
  • przygotowanie wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych i infrastruktury biznesowej (jak hale produkcyjne, magazyny czy centra logistyczne) służących prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa;
  • inwestycje w transformację modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, cyfryzacja przedsiębiorstw, zwiększenie wykorzystania systemów procesowych, wsparcie przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności, digitalizacja procesów eksportowych, wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw;
  • wsparcie prorozwojowych usług dla przedsiębiorców;
  • przygotowanie wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych 4 w tym uzbrojenie i zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury biznesowej (jak hale produkcyjne, magazyny czy centra logistyczne) lub poprawa infrastruktury istniejących terenów;
  • zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji;
  • wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem/doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/ technologii, w szczególności w sektorach o wyższej wydajności, z dużym udziałem działalności przemysłowej średnio-wysokiej i wysokiej techniki, a jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT;
  • kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych oraz rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej;
  • wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, obejmujące inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne technologie IT służące wprowadzeniu nowych produktów/usług/technologii, w tym wsparcie przedsiębiorstw powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności;
  • usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm;
  • wsparcie rozwoju produktów i usług opartych na TIK w przedsiębiorstwach, w tym cyfryzacja procesów wewnętrznych przedsiębiorstw, wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E), wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu rozwiązania TIK (B2B), wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C),
  • wsparcie tworzenia systemów, platform analitycznych, w tym wspólnych platform analitycznych przedsiębiorstw;
  • projekty z zakresu rozwoju cyberbezpieczeństwa (tj. wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia eusług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów) realizowane przez MŚP.

  Typy beneficjentów:

  • MŚP
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
  • porozumienia i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • lokalne instytucje prorozwojowe

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczące:

  • infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym budowa / modernizacja PSZOK, punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia, systemowe zagospodarowanie odpadów w kompostownikach przydomowych),
  • infrastruktury do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów wraz z procesami przygotowania odpadów do ich odzysku (budowa/rozbudowa linii sortowniczych odpadów, modernizacja instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, budowa instalacji do przygotowania wyselekcjonowanych frakcji odpadów do recyklingu),
  • modernizacji istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dostosowaniem do przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie;
  • rekultywację składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne;
  • projekty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest;
  • projekty polegające na wsparciu instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych;
  • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ;
  • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

  Typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska,
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.05.2003), prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

  Priorytet 4. Efektywne wykorzystanie energii

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Rodzaje planowanych działań:

  • projekty w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z audytu (np. ograniczenie energochłonności, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła, obiegi zamknięte);
  • kompleksowa termomodernizacja budynków w przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE;
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
  • budowa/przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii /OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w tym: instalacja urządzeń OZE, systemów zarządzania energią, przyłączeniem do ciepła systemowego oraz promowaniem energooszczędności;
  • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym: instalacja urządzeń OZE, systemów zarządzania energią, przyłączeniem do ciepła systemowego oraz promowaniem energooszczędności;
  • efektywne sieci ciepłownicze/chłodnicze wraz z magazynami energii (budowa/rozbudowa/ modernizacja);
  • budowa/rozbudowa/przebudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego;

  Typy beneficjentów:

  • mikro, małe przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.05.2003), prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej,
  • podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
  • wspólnoty mieszkaniowe,TBS,
  • instytucje kultury,
  • szpitale i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą,
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Rodzaje planowanych działań:

  • budowa instalacji do produkcji biopaliw, biopłynów i biometanu,
  • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci),
  • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE),
  • budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.

  Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.05.2003) oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej,
  • podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
  • spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe,
  • instytucje kultury,
  • szpitale i inne podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą,
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.