Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  24 listopada Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Badania naukowe i innowacje

   Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

   Ochrona zasobów środowiska i klimatu

   Efektywne wykorzystanie energii

   Zrównoważony system transportu

   Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej

   Zwiększanie spójności społecznej

   Zaspokajanie potrzeb rynku pracy

   Lepsza edukacja

   Rozwój zrównoważony terytorialnie

   Pomocy techniczna

   Priorytet 1. Badania naukowe i innowacje

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Planowane rodzaje działań:

   • rozwój infrastruktury B+R organizacji badawczych prowadzących działalność gospodarczą (m.in. zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R na rzecz przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury),
   • wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji,
   • wsparcie powstawania i realizacji regionalnych, ponadregionalnych agend badawczych w obszarach badawczo-wdrożeniowych zidentyfikowanych w ramach PPO,
   • kompleksowe działania dotyczące usług związanych z pobudzeniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in. analiza innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji, opracowanie strategii komercjalizacji, opracowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie badań rynkowych, usługi wyceny własności intelektualnej, usługi związane z ochroną własności intelektualnej,
   • projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów,
   • zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
   • projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa,
   • wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP (w tym wsparcie rozwoju eksportu produktów innowacyjnych),
   • wsparcie rozwoju kompetencji osób zarządzających infrastrukturą B+R w celu podniesienia poziomu jej komercyjnego wykorzystania jako element projektów.

   Typy beneficjentów:

   • przedsiębiorstwa,
   • organizacje badawcze,
   • ośrodki innowacji,
   • jednostki sektora publicznego.

   1. KONKURS "Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw"

   Typy projektów: Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa

   Pomoc będzie miała charakter kompleksowy. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe) oraz w przypadku MŚP również na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy). Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej. Uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach tego typu projektów. Komponent wdrożeniowy musi stanowić mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

   Na co:

   • Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów,
   • Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności),
   • Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
   • Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych), bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
   • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
   • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: 28 kwietnia 2023 r.
   • zakończenie naborów: 12 czerwca 2023 r.

   Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
   • konsorcja przedsiębiorstw, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
   • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) 85%

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 85%

   Wydatki kwalifikowane

   Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Regulaminie wyboru projektów.

   Koszty kwalifikowalne w ramach komponentu B+R m.in.:

   • koszty wynagrodzenia;
   • nabycie ekspertyz, analiz, badań, usług doradczych;
   • najem lub dzierżawa aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
   • leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
   • najem lub dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem, wykorzystywanej przez personel projektu, w celu prowadzenia badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
   • amortyzacja nieruchomości (dotyczy wyłączenie budynków i lokali);
   • amortyzacja aparatury naukowo-badawczej;
   • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

   Koszty kwalifikowalne w ramach komponentu przedwdrożeniowego m.in.:

   • zlecenie opracowania dokumentacji wdrożeniowej, w tym analizę potencjału rynkowego i wycenę praw własności przemysłowej;
   • usługi rzecznika patentowego;
   • koszt tłumaczenia dokumentów związanych ze zgłoszeniem patentowym, jeżeli w wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego.

   Koszty wdrożeniowe:

   • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu;
   • nabycia gruntów;
   • nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych);
   • roboty budowlane pod warunkiem, że:
    • Są niezbędnym elementem projektu,
    • Zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii;
   • środki trwałe;
   • wartości niematerialne i prawne.

   2. KONKURS "Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw"

   Typy projektów: Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

   Wsparciem objęte zostaną badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: kwiecień 2024 r.
   • zakończenie naborów: maj 2024 r.

   Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   • MŚP
   • Duże przedsiębiorstwa
   • Konsorcja przedsiębiorstw
   • Konsorcja naukowo-przemysłowe

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) 85%

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 85%

   Wydatki kwalifikowane:

   Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie wyboru projektów.

   Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

   Rodzaje planowanych działań, typów projektu

   Projekty w zakresie:

   • wspierania nowych kompetencji i umiejętności pracowników MŚP oraz jednostek badawczych, jak również ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości w obszarach inteligentnych specjalizacji oraz w celu zwiększenia innowacyjności gospodarki (m.in. w zakresie cyfryzacji i zastosowania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 oraz GOZ),
   • zwiększania zdolności regionalnych ekosystemów innowacji do sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi poprzez identyfikację bieżących potrzeb przedsiębiorców w obszarze technologii i umiejętności w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu oraz wspólne kreowanie i planowanie rozwiązań w celu wypełnienia tych potrzeb z zaangażowaniem szkół wyższych, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

   Typy beneficjentów:

   • przedsiębiorstwa,
   • regionalne i lokalne instytucje prorozwojowe w tym spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
   • ośrodki innowacji,
   • organizacje badawcze,
   • konsorcja organizacji badawczych i przedsiębiorstw.

   Priorytet 2. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Rodzaje planowanych działań:

   • inwestycje w MŚP, w szczególności zwiększające ich zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji (przede wszystkim w zakresie rozwiązań w ramach koncepcji Przemysłu 4.0),
   • wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, obejmujące inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne technologie IT służące wprowadzeniu nowych produktów/usług/technologii, w tym wsparcie przedsiębiorstw powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności,
   • internacjonalizację MŚP w celu wzrostu udziału eksportu produktów i usług, w szczególności wysokiej techniki obejmującą m.in. organizację wystaw i spotkań biznesowych mających na celu nawiązanie kontaktów biznesowych oraz zdobycie nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji, w tym elektronicznych hurtowych i detalicznych kanałów dystrybucji, a także organizację wizyt studyjnych, misji gospodarczych oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych; interwencja powinna stymulować wdrażanie w przedsiębiorstwach kompleksowych strategii eksportowych oraz poprawę pozycji lubelskich przedsiębiorstw w światowych łańcuchach dostaw,
   • tworzenie lepszych warunków dla rozwoju działalności MŚP, w odpowiedzi na zgłaszane przez nie potrzeby, poprzez wsparcie potencjału istniejących regionalnych i lokalnych instytucji prorozwojowych oraz prowadzenie interwencji wspierających działalność przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa różnej wielkości, będące na różnych etapach rozwoju), w tym promocja gospodarcza MŚP, w ramach której bezpośrednim i pośrednim adresatem wsparcia jest MŚP,
   • budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji regionu, w tym podnoszenie kwalifikacji koordynatorów oraz kadry biura klastra, wsparcie finansowe klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) oraz wzrostowych regionalnych w związku z nową usługą,
   • wsparcie prorozwojowych usług dla przedsiębiorców, w tym usługi inkubacyjne,
   • zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi,
   • wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem/ doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/ technologii, jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT,
   • kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej,
   • wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju,
   • usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm,
   • budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych.

   Typy beneficjentów:

   • MŚP lub podmioty wdrażające instrumenty finansowe, klastry,
   • w obszarze dot. tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości regionalne i lokalne instytucje prorozwojowe,
   • w obszarze promocji oferty MŚP i ich internacjonalizacji – MŚP oraz samorząd województwa jako operator/podmiot koordynujący wsparcie w tym obszarze.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczące:

   • infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym budowa / modernizacja PSZOK, punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia, systemowe zagospodarowanie odpadów w kompostownikach przydomowych),
   • infrastruktury do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów wraz z procesami przygotowania odpadów do ich odzysku (rozbudowa linii sortowniczych odpadów w celu zwiększenia stopnia oraz jakości odzysku/recyklingu materiałów, modernizacja instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, budowa instalacji do przygotowania wyselekcjonowanych frakcji odpadów do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów oraz do procesów produkcyjnych wykorzystujących odpady jako surowce),
   • modernizacji procesów technologicznych w istniejących instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie,
   • projekty polegające na wsparciu instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
   • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ,
   • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty,
   • działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

   Typy beneficjentów:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
   • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
   • podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
   • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska,
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
   • Podmioty Ekonomii Społecznej.

   KONKURS „Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych”

   Typy projektów: Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w  powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji,  począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

   • Działania skierowane bezpośrednio do MŚP dotyczące udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
   • Projekt strategiczny ujęty w kontrakcie programowym dla WL pt. Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III (MGWL III).

   Na co:
   Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: 18 września 2023 r.
   • zakończenie naborów: 2 października 2023 r.

   Cel projektu –  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Dla kogo:

   • wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji: 250 000zł
   Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) 50%
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję)

   Wydatki kwalifikowane:

   • koszty opłaty wpisowej/rejestracyjnej związanej z udziałem w danej wystawie lub targach;
   • koszty opłat za uzyskanie wizy;
   • koszty usług związanych z przejazdem drogami i autostradami płatnymi tj. opłaty drogowe;
   • koszty opłat za wstęp na wybrane targi i/lub wystawy, w charakterze zwiedzającego,
   • koszty usługi związanej z wpisem do katalogu danej wystawy lub targów
   • koszty usług związanych z najmem powierzchni wystawienniczej;
   • koszty usług związanych z zaprojektowaniem stoiska wystawienniczego;
   • koszty usług związanych z najmem lub budową stoiska wystawienniczego;
   • koszty usług tłumacza do obsługi stoiska wystawienniczego dla wnioskodawcy uczestniczącego w misji gospodarczej;

   Priorytet 4. Efektywne wykorzystanie energii

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Rodzaje planowanych działań:

   • projekty w zakresie:
    • podnoszenia EE w przedsiębiorstwach wynikające z audytu (np. ograniczenie energochłonności, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła, obiegi zamknięte, instalacja urządzeń OZE),
    • kompleksowej termomodernizacji budynków w przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE,
   • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
   • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
   • przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków, z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinnym,
   • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności,
   • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności,
   • budowa budynków pasywnych przez sektor publiczny, mająca na celu pełnienie przez ten sektor wzorcowej roli w zakresie EE,
   • efektywne sieci ciepłownicze/chłodnicze wraz z magazynami energii (budowa/rozbudowa/modernizacja), inwestycje do 5 MW mocy zamówionej,
   • budowa/rozbudowa/przebudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

   Typy beneficjentów:

   • mikro, małe przedsiębiorstwa,
   • średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa (dotyczy wyłącznie inwestycji w efektywne sieci ciepłownicze/chłodnicze wraz z magazynami energii),
   • JST, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
   • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
   • spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej,
   • podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
   • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
   • wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
   • instytucje kultury,
   • szpitale i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą,
   • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
   • Podmioty Ekonomii Społecznej.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Rodzaje planowanych działań:

   • Budowa instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji,
   • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji,
   • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE),
   • Budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.

   Typy beneficjentów:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
   • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
   • spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej,
   • podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
   • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
   • spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe, TBS
   • instytucje kultury,
   • szpitale i inne podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą,
   • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
   • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
   • Spółki Wspólnot Gruntowych,
   • Podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
   • Podmioty Ekonomii Społecznej.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting