Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  24 listopada Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Badania naukowe i innowacje

   Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

   Ochrona zasobów środowiska i klimatu

   Efektywne wykorzystanie energii

   Zrównoważony system transportu

   Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej

   Zwiększanie spójności społecznej

   Zaspokajanie potrzeb rynku pracy

   Lepsza edukacja

   Rozwój zrównoważony terytorialnie

   Pomocy techniczna

   Priorytet 1. Badania naukowe i innowacje

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Planowane rodzaje działań:

   • rozwój infrastruktury B+R organizacji badawczych prowadzących działalność gospodarczą (m.in. zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R na rzecz przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury),
   • wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji,
   • wsparcie powstawania i realizacji regionalnych, ponadregionalnych agend badawczych w obszarach badawczo-wdrożeniowych zidentyfikowanych w ramach PPO,
   • kompleksowe działania dotyczące usług związanych z pobudzeniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in. analiza innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji, opracowanie strategii komercjalizacji, opracowanie studiów wykonalności, przeprowadzenie badań rynkowych, usługi wyceny własności intelektualnej, usługi związane z ochroną własności intelektualnej,
   • projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów,
   • zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
   • projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa,
   • wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP (w tym wsparcie rozwoju eksportu produktów innowacyjnych),
   • wsparcie rozwoju kompetencji osób zarządzających infrastrukturą B+R w celu podniesienia poziomu jej komercyjnego wykorzystania jako element projektów.

   Typy beneficjentów:

   • przedsiębiorstwa,
   • organizacje badawcze,
   • ośrodki innowacji,
   • jednostki sektora publicznego.

   KONKURS "Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa"

   Typy projektów:

   1. Rozwój infrastruktury B+R organizacji badawczych prowadzących działalność gospodarczą (m.in. zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R na rzecz przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury).

   2. Wsparcie rozwoju kompetencji osób zarządzających infrastrukturą B+R w celu podniesienia poziomu jej komercyjnego wykorzystania jako element projektów.

   Daty:

   czerwiec 2024 r. – lipiec 2024 r.

   Cel projektu – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   Instytucje nauki i edukacji

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 85 %.

   Wydatki kwalifikowane:

   Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 500 000,01PLN.
   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   KONKURS "Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw"

   Typy projektów: 1. Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących . produktów/usług, procesów.

   Daty:

   02.04.2024r. – 31.05.2024r.

   Cel projektu – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa,
   • Partnerstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 85%.

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   KONKURS "Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw"

   Typy projektów: 2. Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.
   Na kompleksowe projekty skupiające się na opracowywaniu innowacji (B+R).
   W ramach naboru możliwe będzie dofinansowanie modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.
   Dodatkowo możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na następujące moduły: wdrożenie wyników prac B+R (inwestycja), cyfryzacja (np. zakup i wdrożenie oprogramowania), zielone technologie (np. przestawienie się na model cyrkularny, tj. ograniczenie zużycia zasobów pierwotnych i minimalizacja produkcji odpadów), internacjonalizacja (np. promocja na rynkach zagranicznych wyników prac B+R), kompetencje (doskonalenie kompetencji związanych z pracami B+R pracowników i osób zarządzających). Ponadto automatyzacja i robotyzacja jako element pomocniczy projektu B+R.

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 14.02.2024 r.
   • Zakończenie naborów: 05.04.2024 r.

   Cel projektu – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • MŚP
   • konsorcja przedsiębiorstw (w tym z dużymi przedsiębiorstwami), w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP
   • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 80%
   Intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.
   W module Wdrożenie wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

   Wydatki kwalifikowane:

   Dofinansowanie w poszczególnych modułach otrzymać będzie można na pokrycie następujących kosztów:

   • B+R – obejmującego koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.
   • Prace przedwdrożeniowe – obejmującego koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R, koszty patentów.
   • Zaplecze badawczo – rozwojowe – obejmującego koszty inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług i procesów.
   • Rozwój kompetencji – obejmującego koszty szkoleń personelu badawczego dotyczących specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach modułu B+R lub Zaplecze badawczo – rozwojowe.
   • Wdrożenie wyników B+R – obejmującego koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

   KONKURS "Działanie 1.3. Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw"

   Typy projektów: 4. Zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji.

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: lipiec 2024 r.
   • Zakończenie naborów: sierpień 2024 r.

   Cel projektu – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • MŚP

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 85%.

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Priorytet 2. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Rodzaje planowanych działań:

   • inwestycje w MŚP, w szczególności zwiększające ich zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji (przede wszystkim w zakresie rozwiązań w ramach koncepcji Przemysłu 4.0),
   • wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, obejmujące inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne technologie IT służące wprowadzeniu nowych produktów/usług/technologii, w tym wsparcie przedsiębiorstw powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności,
   • internacjonalizację MŚP w celu wzrostu udziału eksportu produktów i usług, w szczególności wysokiej techniki obejmującą m.in. organizację wystaw i spotkań biznesowych mających na celu nawiązanie kontaktów biznesowych oraz zdobycie nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji, w tym elektronicznych hurtowych i detalicznych kanałów dystrybucji, a także organizację wizyt studyjnych, misji gospodarczych oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych; interwencja powinna stymulować wdrażanie w przedsiębiorstwach kompleksowych strategii eksportowych oraz poprawę pozycji lubelskich przedsiębiorstw w światowych łańcuchach dostaw,
   • tworzenie lepszych warunków dla rozwoju działalności MŚP, w odpowiedzi na zgłaszane przez nie potrzeby, poprzez wsparcie potencjału istniejących regionalnych i lokalnych instytucji prorozwojowych oraz prowadzenie interwencji wspierających działalność przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa różnej wielkości, będące na różnych etapach rozwoju), w tym promocja gospodarcza MŚP, w ramach której bezpośrednim i pośrednim adresatem wsparcia jest MŚP,
   • budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych wpisujących się w zakres inteligentnych specjalizacji regionu, w tym podnoszenie kwalifikacji koordynatorów oraz kadry biura klastra, wsparcie finansowe klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) oraz wzrostowych regionalnych w związku z nową usługą,
   • wsparcie prorozwojowych usług dla przedsiębiorców, w tym usługi inkubacyjne,
   • zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi,
   • wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem/ doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/ technologii, jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT,
   • kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej,
   • wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju,
   • usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm,
   • budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych.

   Typy beneficjentów:

   • MŚP lub podmioty wdrażające instrumenty finansowe, klastry,
   • w obszarze dot. tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości regionalne i lokalne instytucje prorozwojowe,
   • w obszarze promocji oferty MŚP i ich internacjonalizacji – MŚP oraz samorząd województwa jako operator/podmiot koordynujący wsparcie w tym obszarze.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczące:

   • infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym budowa / modernizacja PSZOK, punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia, systemowe zagospodarowanie odpadów w kompostownikach przydomowych),
   • infrastruktury do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów wraz z procesami przygotowania odpadów do ich odzysku (rozbudowa linii sortowniczych odpadów w celu zwiększenia stopnia oraz jakości odzysku/recyklingu materiałów, modernizacja instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, budowa instalacji do przygotowania wyselekcjonowanych frakcji odpadów do recyklingu i innych procesów odzysku odpadów oraz do procesów produkcyjnych wykorzystujących odpady jako surowce),
   • modernizacji procesów technologicznych w istniejących instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie,
   • projekty polegające na wsparciu instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
   • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ,
   • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty,
   • działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

   Typy beneficjentów:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
   • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
   • podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
   • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska,
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
   • Podmioty Ekonomii Społecznej.

   KONKURS „Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych”

   Typy projektów: Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: 01.02.2024 r.
   • Zakończenie naborów: 29.03.2024 r.

   Cel projektu – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   Dla kogo:

   Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 85%.
   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Rodzaje planowanych działań:

   • Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców,
   • Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców zgodnie z kryteriami efektywności,
   • Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP

   Typy projektów:
   1. Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ.
   2. Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.
   W ramach 1 typu projektu wsparciem objęte zostaną m. in. działania prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, a tym

   Typy beneficjentów:

   • Przedsiębiorstwa

   KONKURS „Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach”

   Typy projektów:

   1. Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ.
   2. Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

   Daty:

   • Rozpoczęcie naborów: lipiec 2024 r.
   • Zakończenie naborów: sierpień 2024 r.

   Cel projektu – Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej.

   Dla kogo:

   Przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 85%.
   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Wydatki kwalifikowane:

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 8 000 000,00 PLN.
   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

   Priorytet 4. Efektywne wykorzystanie energii

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Rodzaje planowanych działań:

   • projekty w zakresie:
    • podnoszenia EE w przedsiębiorstwach wynikające z audytu (np. ograniczenie energochłonności, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła, obiegi zamknięte, instalacja urządzeń OZE),
    • kompleksowej termomodernizacji budynków w przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE,
   • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
   • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
   • przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków, z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinnym,
   • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności,
   • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności,
   • budowa budynków pasywnych przez sektor publiczny, mająca na celu pełnienie przez ten sektor wzorcowej roli w zakresie EE,
   • efektywne sieci ciepłownicze/chłodnicze wraz z magazynami energii (budowa/rozbudowa/modernizacja), inwestycje do 5 MW mocy zamówionej,
   • budowa/rozbudowa/przebudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

   Typy beneficjentów:

   • mikro, małe przedsiębiorstwa,
   • średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa (dotyczy wyłącznie inwestycji w efektywne sieci ciepłownicze/chłodnicze wraz z magazynami energii),
   • JST, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
   • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
   • spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej,
   • podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
   • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
   • wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
   • instytucje kultury,
   • szpitale i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą,
   • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
   • Podmioty Ekonomii Społecznej.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Rodzaje planowanych działań:

   • Budowa instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji,
   • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji,
   • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE),
   • Budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.

   Typy beneficjentów:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
   • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
   • spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej,
   • podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
   • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
   • spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe, TBS
   • instytucje kultury,
   • szpitale i inne podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą,
   • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
   • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
   • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
   • Spółki Wspólnot Gruntowych,
   • Podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
   • Podmioty Ekonomii Społecznej.