Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla śląska 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Inteligentne Śląskie

  Ekologiczne Śląskie

  Mobilne Śląskie

  Lepiej połączone Śląskie

  Społeczne Śląskie

  Śląskie dla mieszkańca

  Śląskie bliżej obywateli

  Śląskie w transformacji

  Pomoc techniczna

  Priorytet 1. Inteligentne Śląskie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Wsparcie na:

  • budowę nowej oraz modernizację istniejącej/dostosowanie infrastruktury badawczej wraz z zakupem i montażem aparatury i urządzeń laboratoryjnych w organizacjach badawczych.
  • podnoszenie kompetencji pracowników organizacji badawczych zaangażowanych w realizację regionalnych agend badawczych,
  • nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem naukowym mającym na celu zawiązanie konsorcjum przemysłowo-naukowego, opracowanie agendy badawczej konsorcjum, realizację agendy badawczej poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z komercjalizacją poprzez wdrożenie,
  • uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac badawczych,
  • podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa oraz konsorcjantów zaangażowanych w realizację agendy badawczej,
  • realizację prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa, w szczególności w przedsiębiorstwach zaliczanych do MŚP ale również w przedsiębiorstwach dużych, w tym w tzw. mid-caps wraz z możliwością komercjalizacji poprzez wdrożenie,
  • prace przedwdrożeniowe oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych,
  • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
  • sfinansowanie usług proinnowacyjnych świadczonych dla przedsiębiorców przez organizacje badawcze, Instytucje Otoczenia Biznesu lub Ośrodki Innowacji.

  Główne grupy docelowe:

  • naukowcy,
  • studenci,
  • przedsiębiorcy,
  • konsumenci,
  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Wsparcie na:

  • działania niezbędne do funkcjonowania podmiotów wspierających przedsiębiorczość,
  • przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw z regionu,
  • wdrożenie innowacji co najmniej na poziomie regionu w zakresie produktów/usług oraz procesów, w szczególności przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej oraz przyczyniające się do transformacji w stronę gospodarki zeroemisyjnej,
  • inwestycje niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa,
  • inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę i prowadzących działalność w województwie śląskim,
  • inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw i procesów biznesowych,
  • w ramach każdego projektu wsparciem objęte mogą być również usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
  • wsparcie w ramach projektu może obejmować również podnoszenie kompetencji pracowników MŚP.

  Wsparciem objęte zostaną m.in. inwestycje:

  • związane z dostosowaniem lub zmianą profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz modelu biznesowego,
  • mające na celu wsparcie przygotowania terenów pod działalność gospodarczą, w szczególności wsparcie może zostać przeznaczone na uzbrojenie terenu w niezbędne media oraz remont bądź budowę niezbędnej infrastruktury, w tym hale magazynowe oraz przestrzeń produkcyjną,
  • podnoszące poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, na przedsięwzięcia obarczone niskim ryzykiem i pozwalające na szybkie wdrożenie inwestycji w przedsiębiorstwie,
  • niezbędne do wejścia na rynki zagraniczne oraz dostosowanie produktu do wymagań rynku docelowego, w tym również koszty związane z udziałem w targach zagranicznych stacjonarnie oraz on-line.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorcy,
  • inwestorzy.

  Priorytet 2. Ekologiczne Śląskie

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Wsparcie na:

  • inwestycje polegające na budowie i rozbudowie, zakupie i montażu infrastruktury do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania (na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci,
  • rozbudowę istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE o magazyny energii działające na potrzeby istniejącego źródła,
  • wsparcie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej, oraz społeczności energetycznych (w tym klastrów i spółdzielni energetycznych) jako ważnego elementu dywersyfikacji źródeł wytwarzania w regionalnym miksie energetycznym,
  • realizowanie projektów parasolowych, grantowych zgodnie z art. 41 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz hybrydowych zgodnie z art. 40 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027,
  • priorytetowo traktowane będą projekty kompleksowe, obejmujące również magazyny energii na potrzeby OZE,
  • projekty związane z energetyką wodną muszą być zgodne z najnowszymi Planami Gospodarowania Wodami w Dorzeczach,
  • projekty na już istniejących budowlach piętrzących, niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy – prosumenci,
  • członkowie społeczności energetycznych, w tym klastrów i spółdzielni,
  • administracja publiczna i inni użytkownicy wspartej infrastruktury.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Wsparcie na:

  • inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki, w tym: punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK), centra napraw, punkty ponownego użycia, wymianę rzeczy używanych oraz systemy indywidualnej segregacji odpadów gromadzonych u źródła,
  • instalacje do recyklingu i odzysku,
  • w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne będą inwestycje w modernizacje MBP, które mają na celu wprowadzenie nowych procesów technologicznych w celu zwiększenia stopnia odzysku surowców dobrej jakości,
  • wsparcie inwestycji związanych z oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwaniem azbestu z budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budownictwa jednorodzinnego i innych obiektów (w tym gospodarskich) wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. Projekty te będą realizowane z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”,
  • projekty z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu możliwe będą również do realizowania w formule projektów parasolowych, grantowych zgodnie z art. 41 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
  • kampanię, której przedmiotem będą działania informacyjno–edukacyjne dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zasad ich segregacji,
  • inwestycje w przedsiębiorstwach mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie powstawania odpadów na każdym etapie począwszy od ekoprojektowania,
  • projekty polegające na wykorzystaniu ekoinnowacji, jako narzędzia przyczyniającego się do ekologicznego, zielonego wzrostu gospodarczego,
  • działania związane z tworzeniem strategii i planów działań dot. GOZ przez podmioty publiczne (jako osobny projekt) oraz przez przedsiębiorców (jako element szerszego projektu). W ramach projektu przewiduje się także możliwość sfinansowania wsparcia doradczego, audytów środowiskowych, analiz LCA i innych dokumentów mających na celu zwiększenie świadomości nt. wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko oraz pokazujące korzyści płynące z inwestycji w GOZ,
  • samodzielnych projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wiedzę mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie GOZ pod warunkiem zachowania komplementarności z poziomem krajowym i zastosowaniem mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu projektów.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • administracja publiczna,
  • przedsiębiorcy.

  Priorytet 8. Śląskie w transformacji

  Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

  Wsparcie na:

  • inwestycje w rozwój ośrodków wspierających tworzenie oraz transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw poprzez celowane projekty (m.in. centrów badawczo-wdrożeniowych, demonstratorów nowych technologii, hubów technologicznych) dla zielonej, inteligentnej, cyfrowej gospodarki, z których nastąpi transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw,
  • tworzenie i realizację programów rozwojowych oferowanych przez wsparte podmioty,
  • w celu wsparcia dywersyfikacji działalności firm z branży górniczej. okołogórniczej i energetyki konwencjonalnej realizowane będą niezbędne inwestycje produkcyjne i logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów lub zdobycia nowych rynków oraz stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania istniejących miejsc pracy poprzez wprowadzenie nowych produktów, usług, procesów,
  • inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych (w tym wody) w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu (głównie upcyklingu) materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych,
  • realizację projektów strategicznych wspierających tworzenie nowych przedsiębiorstw, jak również samozatrudnienie i tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • pracownicy,
  • przedsiębiorcy z podregionów górniczych woj. śląskiego.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Wsparcie na:

  • inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki, w tym: punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK), centra napraw, punkty ponownego użycia, wymianę rzeczy używanych oraz systemy indywidualnej segregacji odpadów gromadzonych u źródła,
  • instalacje do recyklingu i odzysku,
  • w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne będą inwestycje w modernizacje MBP, które mają na celu wprowadzenie nowych procesów technologicznych w celu zwiększenia stopnia odzysku surowców dobrej jakości,
  • wsparcie inwestycji związanych z oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwaniem azbestu z budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budownictwa jednorodzinnego i innych obiektów (w tym gospodarskich) wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. Projekty te będą realizowane z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”,
  • projekty z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu możliwe będą również do realizowania w formule projektów parasolowych, grantowych zgodnie z art. 41 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
  • kampanię, której przedmiotem będą działania informacyjno–edukacyjne dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zasad ich segregacji,
  • inwestycje w przedsiębiorstwach mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie powstawania odpadów na każdym etapie począwszy od ekoprojektowania,
  • projekty polegające na wykorzystaniu ekoinnowacji, jako narzędzia przyczyniającego się do ekologicznego, zielonego wzrostu gospodarczego,
  • działania związane z tworzeniem strategii i planów działań dot. GOZ przez podmioty publiczne (jako osobny projekt) oraz przez przedsiębiorców (jako element szerszego projektu). W ramach projektu przewiduje się także możliwość sfinansowania wsparcia doradczego, audytów środowiskowych, analiz LCA i innych dokumentów mających na celu zwiększenie świadomości nt. wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko oraz pokazujące korzyści płynące z inwestycji w GOZ,
  • samodzielnych projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wiedzę mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie GOZ pod warunkiem zachowania komplementarności z poziomem krajowym i zastosowaniem mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu projektów.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • administracja publiczna,
  • przedsiębiorcy.