Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersje Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

   Fundusze Europejskie na zielony rozwój

   Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności

   Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu

   Fundusze Europejskie dla rynku pracy

   Fundusze Europejskie dla edukacji

   Fundusze Europejskie dla społeczeństwa

   Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca

   Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny

   Fundusze Europejskie na transformację

   Priorytet 1. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Wsparcie na:

   • budowę nowej oraz modernizację istniejącej/dostosowanie infrastruktury badawczej wraz z zakupem i montażem aparatury i urządzeń laboratoryjnych w organizacjach badawczych.
   • zakup i montaż narzędzi IT
   • inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz obszary badawcze zidentyfikowane w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania prowadzonego w województwie śląskim
   • podnoszenie kompetencji pracowników organizacji badawczych zaangażowanych w realizację regionalnych agend badawczych.
   • nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem naukowym mającym na celu zawiązanie konsorcjum przemysłowo-naukowego, opracowanie agendy badawczej konsorcjum, realizację agendy badawczej poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z komercjalizacją poprzez wdrożenie
   • uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac badawczych.
   • podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa oraz konsorcjantów zaangażowanych w realizację agendy badawczej.
   • realizację prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa (z wyłączeniem badań podstawowych), w szczególności w przedsiębiorstwach zaliczanych do MŚP ale również w przedsiębiorstwach spoza sektora MŚP, wraz z możliwością komercjalizacji poprzez wdrożenie,
   • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
   • sfinansowanie usług proinnowacyjnych świadczonych dla przedsiębiorców (np. w formie bonów/voucherów) przez organizacje badawcze, Instytucje Otoczenia Biznesu lub Ośrodki Innowacji.

   Główne grupy docelowe:

   • naukowcy,
   • studenci,
   • przedsiębiorcy,
   • konsumenci,
   • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

   1. KONKURS "Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach"

   Typy projektów:

   Wsparcie dla projektów obejmujących prowadzenie prac B+R lub inwestycje w infrastrukturę B+R.
   W typie projektu prace B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.
   W typie projektu infrastruktura B+R dofinansowanie obejmie w szczególności zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań.
   Dodatkowo można uzyskać wsparcie na: cyfryzację procesów badawczych, podniesienie kompetencji pracowników, ochronę własności intelektualnej.

   Daty:

   25.01.2024 r. – 18.04.2024 r.

   Cel projektu

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
   • duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe z województwa śląskiego.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 80

   Intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

   W module Wdrożenie wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

   Wydatki kwalifikowane:

   Dofinansowanie w poszczególnych modułach otrzymać będzie można na pokrycie następujących kosztów:

   • B+R – obejmującego koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.
   • Prace przedwdrożeniowe – obejmującego koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R, koszty patentów.
   • Zaplecze badawczo – rozwojowe – obejmującego koszty inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług i procesów.
   • Rozwój kompetencji – obejmującego koszty szkoleń personelu badawczego dotyczących specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach modułu B+R lub Zaplecze badawczo – rozwojowe.
   • Wdrożenie wyników B+R – obejmującego koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu

   2. KONKURS "Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach"

   Typy projektów: Wdrożenie wyników prac B+R

   W ramach naboru przewiduje się udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przed złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: kwiecień 2024 r.
   • zakończenie naborów: maj 2024 r.

   Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Dla kogo:

   • Duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Wsparcie na:

   • działania niezbędne do funkcjonowania podmiotów wspierających przedsiębiorczość,
   • inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw,
   • inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa i procesów biznesowych,
   • usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
   • podnoszenie kompetencji pracowników,
   • projekty podmiotów zaliczanych do klastrów zalążkowych oraz wzrostowych – wsparcie obejmować będzie rozwój funkcjonujących w regionie inicjatyw klastrowych zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami województwa śląskiego lub z obszarami zidentyfikowanymi w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania prowadzonego w województwie śląskim w zakresie świadczonych przez nich usług,
   • przedsięwzięcia wzmacniające współpracę podmiotów działających w klastrach, rozwój łańcuchów wartości oraz budowanie pozycji rynkowej klastra i jego członków na arenie międzynarodowej,
   • opracowanie i świadczenie nowych usług na rzecz przedsiębiorstw działających w klastrze,
   • inwestycje związane z dostosowaniem lub zmianą profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz modelu biznesowego,
   • inwestycje w infrastrukturę turystyczną oraz okołoturystyczną i rekreacyjną,
   • inwestycje niezbędne do wejścia na rynki zagraniczne oraz dostosowanie produktu do wymagań rynku docelowego, w tym również koszty związane z udziałem w targach zagranicznych stacjonarnie oraz on-line,
   • udział MŚP w misjach, targach i innych wydarzeniach biznesowych,
   • kontynuowanie działań związanych z kształtowaniem spójnego systemu wsparcia eksportu firm z regionu, poprzez umacnianie dotychczasowych oraz wdrażanie nowych narzędzi, wypełniających luki w ofercie, ale również na działania rozwojowe i promocyjne, stymulujące rozwój gospodarki i turystyki regionu.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorcy,
   • inwestorzy,
   • konsumenci,
   • mieszkańcy.

   1. KONKURS "Działanie 1.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP"

   Typy projektów: Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

   W ramach Działania realizowane będzie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwijania i wzmacniania działalności eksportowej poprzez dostarczenie narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy. Działanie ma na celu objęcie przedsiębiorców sektora MŚP programem rozwoju działalności eksportowej poprzez umożliwienie wybrania indywidualnej ścieżki wsparcia merytorycznego lub skorzystania z konkretnych usług, które będą odpowiadały ich zidentyfikowanym potrzebom. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli możliwość skorzystania z usług pozwalających na opracowanie modelu internacjonalizacji, skorzystanie z usług doradców zagranicznych, z oferty spotkań informacyjnych, warsztatów eksportowych, Akademii Internacjonalizacji, uczestnictwa w targach branżowych, targach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym i w misjach gospodarczych zapewniających widoczność działalności sektora MŚP na rynkach międzynarodowych, otrzymania bonów eksportowych, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności danego przedsiębiorstwa, a także możliwość skorzystania z usług informacyjnych zapewniających widoczność działań na rynkach międzynarodowych.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: 24 maj 2023 r.
   • zakończenie naborów: 6 lipiec 2023 r.

   Cel projektu – Celem Działania jest promocja gospodarcza eksportu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.

   Dla kogo:

   • Instytucje otoczenia biznesu

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Wsparcie na:

   • inwestycje polegające na budowie i rozbudowie, zakupie i montażu infrastruktury do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania (na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci,
   • rozbudowę istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE o magazyny energii działające na potrzeby istniejącego źródła,
   • wsparcie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej (w tym prosumentów zbiorowych i wirtualnych), oraz społeczności energetycznych (w tym klastrów i spółdzielni energetycznych) jako ważnego elementu dywersyfikacji źródeł wytwarzania w regionalnym miksie energetycznym, dopuszcza się zastosowanie hybrydowych instalacji OZE,
   • realizowanie projektów parasolowych, grantowych zgodnie z art. 41 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz hybrydowych zgodnie z art. 40 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027,
   • priorytetowo traktowane będą projekty kompleksowe, obejmujące również magazyny energii na potrzeby OZE,
   • projekty powinny cechować się odpowiednią efektywnością kosztową w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych, która zostanie określona w dokumentach uszczegóławiających do Programu,
   • projekty związane z energetyką wodną muszą być zgodne z najnowszymi Planami Gospodarowania Wodami w Dorzeczach,
   • projekty na już istniejących budowlach piętrzących, niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.
   • przedsięwzięcia odpowiadające potrzebom lokalnym w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy – prosumenci,
   • członkowie społeczności energetycznych, w tym klastrów i spółdzielni,
   • administracja publiczna i inni użytkownicy wspartej infrastruktury.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Wsparcie na:

   • inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki, w tym: punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK), centra napraw, punkty ponownego użycia, wymianę rzeczy używanych oraz systemy selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych u źródła,
   • instalacje do recyklingu i odzysku,
   • w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne będą inwestycje w modernizacje MBP, które mają na celu wprowadzenie nowych procesów technologicznych w celu zwiększenia stopnia odzysku surowców dobrej jakości,
   • wsparcie projektów dot. instalacji gospodarki odpadami komunalnymi możliwe będzie pod warunkiem spełnienia wymogów ramowej dyrektywy odpadowej, dyrektywy składowiskowej oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
   • inwestycje, w szczególności w MŚP oraz przedsiębiorstwach spoza sektora MŚP, w formie instrumentów finansowych. Celem inwestycji jest przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym minimalizacja zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zapobieganie i zmniejszenie powstawania odpadów, a także zmniejszenie śladu środowiskowego produktów na każdym etapie, począwszy od ekoprojektowania,
   • działania związane z tworzeniem strategii i planów działania dot. GOZ przez podmioty publiczne oraz przedsiębiorców,
   • projekty realizowane w ramach działania nie będą miały charakteru badawczo-rozwojowego, dotyczyć będą wdrażania technologii,
   • możliwość wsparcia samodzielnych projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wiedzę mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie GOZ pod warunkiem zachowania komplementarności z poziomem krajowym i zastosowaniem mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu projektów.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • administracja publiczna,
   • przedsiębiorcy.

   Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację

   Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Wsparcie na:

   • inwestycje w rozwój ośrodków wspierających tworzenie oraz transfer wiedzy i technologii dla zielonej, inteligentnej, cyfrowej gospodarki,
   • tworzenie i realizację programów rozwojowych oferowanych przez wsparte podmioty,
   • inwestycje produkcyjne, logistyczne i B+R przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach,
   • inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych,
   • przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP,
   • infrastrukturę oraz szkolenia pracowników,
   • realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności,
   • inwestycje wykorzystujące potencjał endogeniczny podregionów górniczych, w szczególności z wykorzystaniem tożsamości regionalnej,
   • przedsięwzięcia realizowane przez LGD,
   • działania dot. remediacji, rekultywacji, regeneracji, renaturyzacji terenów poprzemysłowych oraz usuwaniem zagrożenia niewłaściwie składowanych odpadów,
   • inwestycje dot. zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych m.in. na cele gospodarcze i środowiskowe, społeczne, edukacyjne,
   • działania związane z rekultywacją terenu jak i docelowym zagospodarowaniem go na ww. cele, w tym przygotowanie terenów poprzemysłowych przeznaczonych pod działalność gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą,
   • działania mające na celu monitorowanie procesu transformacji, jak i procesów zachodzących na terenach poprzemysłowych, ich interpretacji i wartościowania. Możliwe będzie również opracowanie dokumentów wspomagających proces ponownego wykorzystania terenów poprzemysłowych,
   • systemy gospodarowania wodami, przyczyniające się do przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom oraz oczyszczeniu zanieczyszczonych w wyniku eksploatacji górniczej wód podziemnych i powierzchniowych oraz inwestycje dot. uzdatniania i zagospodarowania wód kopalnianych. Interwencja ta możliwa będzie wyłącznie w powiązaniu z rekultywacją, dekontaminacją zanieczyszczonych gruntów,
   • inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego sektora transportu i jego infrastruktury,
   • poprawę jakości i dostosowanie procesu lub profilu kształcenia zawodowego uczniów i osób dorosłych do potencjału i potrzeb branż zwłaszcza rozwojowych (w tym RSI, PRT), w szczególności związanych z zieloną i cyfrową gospodarką,
   • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną polegające m.in. na przebudowie, budowie (w uzasadnionych przypadkach), rozbudowie, remoncie tych obiektów w celu ich dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy, wyzwań w zakresie transformacji cyfrowej w kierunku zielonej gospodarki oraz inteligentnych i technologicznych specjalizacji regionu,
   • w zakresie ścieżki reorientacji zawodowej (narzędzia służące aktywizacji zawodowej) oraz w zakresie ścieżki przedsiębiorczości (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
   • realizowane będą projekty grantowe i pilotażowe, służące budowaniu świadomości i akceptacji procesu transformacji przez mieszkańców podregionów górniczych, w tym budżet inicjatyw transformacyjnych, zarządzany przez samorząd terytorialny oraz inicjatywy oddolne społeczności lokalnych, służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • pracownicy,
   • przedsiębiorcy z podregionów górniczych woj. śląskiego.

   KONKURS „Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji”

   KONKURS „Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji”

   Typy projektów: Mikroinwestycje w MŚP

   Pomoc zostanie skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.
   Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN.
   W ramach działania wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.
   Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

   Daty:

   • rozpoczęcie naborów: 5 wrzesień 2023 r.
   • zakończenie naborów: 26 wrzesień 2023 r.

   Cel projektu – Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

   Dla kogo:

   • Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

   Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

   Maksymalna kwota dotacji:
   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 60%
   – dla projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych,
   – dla projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN

   Wydatki kwalifikowane:

   • środki trwałe/dostawy,
   • wartości niematerialne i prawne,
   • pomoc szkoleniowa,
   • koszty pośrednie.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting