5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersje Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

  Fundusze Europejskie na zielony rozwój

  Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności

  Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu

  Fundusze Europejskie dla rynku pracy

  Fundusze Europejskie dla edukacji

  Fundusze Europejskie dla społeczeństwa

  Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca

  Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny

  Fundusze Europejskie na transformację

  Priorytet 1. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Wsparcie na:

  • budowę nowej oraz modernizację istniejącej/dostosowanie infrastruktury badawczej wraz z zakupem i montażem aparatury i urządzeń laboratoryjnych w organizacjach badawczych.
  • zakup i montaż narzędzi IT
  • inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz obszary badawcze zidentyfikowane w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania prowadzonego w województwie śląskim
  • podnoszenie kompetencji pracowników organizacji badawczych zaangażowanych w realizację regionalnych agend badawczych.
  • nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem naukowym mającym na celu zawiązanie konsorcjum przemysłowo-naukowego, opracowanie agendy badawczej konsorcjum, realizację agendy badawczej poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z komercjalizacją poprzez wdrożenie
  • uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac badawczych.
  • podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa oraz konsorcjantów zaangażowanych w realizację agendy badawczej.
  • realizację prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa (z wyłączeniem badań podstawowych), w szczególności w przedsiębiorstwach zaliczanych do MŚP ale również w przedsiębiorstwach spoza sektora MŚP, wraz z możliwością komercjalizacji poprzez wdrożenie,
  • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
  • sfinansowanie usług proinnowacyjnych świadczonych dla przedsiębiorców (np. w formie bonów/voucherów) przez organizacje badawcze, Instytucje Otoczenia Biznesu lub Ośrodki Innowacji.

  Główne grupy docelowe:

  • naukowcy,
  • studenci,
  • przedsiębiorcy,
  • konsumenci,
  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

  1. KONKURS "Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach"

  Typy projektów:

  1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach
  2. Prace B+R w przedsiębiorstwach

  Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo-rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

  Daty:

  • rozpoczęcie naborów: sierpień 2023 r.
  • zakończenie naborów: październik 2023 r.

  Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Dla kogo:

  Przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa w ramach konsorcjów przemysłowych i naukowo przemysłowych

  Maksymalna kwota dotacji:

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwa instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane:

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  2. KONKURS "Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach"

  Typy projektów: Wdrożenie wyników prac B+R

  W ramach naboru przewiduje się udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przed złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  Daty:

  • rozpoczęcie naborów: kwiecień 2024 r.
  • zakończenie naborów: maj 2024 r.

  Cel projektu – Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Dla kogo:

  • Duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa

  Maksymalna kwota dotacji:

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane:

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Wsparcie na:

  • działania niezbędne do funkcjonowania podmiotów wspierających przedsiębiorczość,
  • inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw,
  • inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa i procesów biznesowych,
  • usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
  • podnoszenie kompetencji pracowników,
  • projekty podmiotów zaliczanych do klastrów zalążkowych oraz wzrostowych – wsparcie obejmować będzie rozwój funkcjonujących w regionie inicjatyw klastrowych zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami województwa śląskiego lub z obszarami zidentyfikowanymi w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania prowadzonego w województwie śląskim w zakresie świadczonych przez nich usług,
  • przedsięwzięcia wzmacniające współpracę podmiotów działających w klastrach, rozwój łańcuchów wartości oraz budowanie pozycji rynkowej klastra i jego członków na arenie międzynarodowej,
  • opracowanie i świadczenie nowych usług na rzecz przedsiębiorstw działających w klastrze,
  • inwestycje związane z dostosowaniem lub zmianą profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz modelu biznesowego,
  • inwestycje w infrastrukturę turystyczną oraz okołoturystyczną i rekreacyjną,
  • inwestycje niezbędne do wejścia na rynki zagraniczne oraz dostosowanie produktu do wymagań rynku docelowego, w tym również koszty związane z udziałem w targach zagranicznych stacjonarnie oraz on-line,
  • udział MŚP w misjach, targach i innych wydarzeniach biznesowych,
  • kontynuowanie działań związanych z kształtowaniem spójnego systemu wsparcia eksportu firm z regionu, poprzez umacnianie dotychczasowych oraz wdrażanie nowych narzędzi, wypełniających luki w ofercie, ale również na działania rozwojowe i promocyjne, stymulujące rozwój gospodarki i turystyki regionu.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorcy,
  • inwestorzy,
  • konsumenci,
  • mieszkańcy.

  1. KONKURS "Działanie 1.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP"

  Typy projektów: Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

  W ramach Działania realizowane będzie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwijania i wzmacniania działalności eksportowej poprzez dostarczenie narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy. Działanie ma na celu objęcie przedsiębiorców sektora MŚP programem rozwoju działalności eksportowej poprzez umożliwienie wybrania indywidualnej ścieżki wsparcia merytorycznego lub skorzystania z konkretnych usług, które będą odpowiadały ich zidentyfikowanym potrzebom. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli możliwość skorzystania z usług pozwalających na opracowanie modelu internacjonalizacji, skorzystanie z usług doradców zagranicznych, z oferty spotkań informacyjnych, warsztatów eksportowych, Akademii Internacjonalizacji, uczestnictwa w targach branżowych, targach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym i w misjach gospodarczych zapewniających widoczność działalności sektora MŚP na rynkach międzynarodowych, otrzymania bonów eksportowych, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności danego przedsiębiorstwa, a także możliwość skorzystania z usług informacyjnych zapewniających widoczność działań na rynkach międzynarodowych.

  Daty:

  • rozpoczęcie naborów: 24 maj 2023 r.
  • zakończenie naborów: 6 lipiec 2023 r.

  Cel projektu – Celem Działania jest promocja gospodarcza eksportu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.

  Dla kogo:

  • Instytucje otoczenia biznesu

  Maksymalna kwota dotacji:

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane:

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Wsparcie na:

  • inwestycje polegające na budowie i rozbudowie, zakupie i montażu infrastruktury do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania (na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci,
  • rozbudowę istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE o magazyny energii działające na potrzeby istniejącego źródła,
  • wsparcie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej (w tym prosumentów zbiorowych i wirtualnych), oraz społeczności energetycznych (w tym klastrów i spółdzielni energetycznych) jako ważnego elementu dywersyfikacji źródeł wytwarzania w regionalnym miksie energetycznym, dopuszcza się zastosowanie hybrydowych instalacji OZE,
  • realizowanie projektów parasolowych, grantowych zgodnie z art. 41 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz hybrydowych zgodnie z art. 40 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027,
  • priorytetowo traktowane będą projekty kompleksowe, obejmujące również magazyny energii na potrzeby OZE,
  • projekty powinny cechować się odpowiednią efektywnością kosztową w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych, która zostanie określona w dokumentach uszczegóławiających do Programu,
  • projekty związane z energetyką wodną muszą być zgodne z najnowszymi Planami Gospodarowania Wodami w Dorzeczach,
  • projekty na już istniejących budowlach piętrzących, niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.
  • przedsięwzięcia odpowiadające potrzebom lokalnym w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy – prosumenci,
  • członkowie społeczności energetycznych, w tym klastrów i spółdzielni,
  • administracja publiczna i inni użytkownicy wspartej infrastruktury.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Wsparcie na:

  • inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki, w tym: punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK), centra napraw, punkty ponownego użycia, wymianę rzeczy używanych oraz systemy selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych u źródła,
  • instalacje do recyklingu i odzysku,
  • w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne będą inwestycje w modernizacje MBP, które mają na celu wprowadzenie nowych procesów technologicznych w celu zwiększenia stopnia odzysku surowców dobrej jakości,
  • wsparcie projektów dot. instalacji gospodarki odpadami komunalnymi możliwe będzie pod warunkiem spełnienia wymogów ramowej dyrektywy odpadowej, dyrektywy składowiskowej oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
  • inwestycje, w szczególności w MŚP oraz przedsiębiorstwach spoza sektora MŚP, w formie instrumentów finansowych. Celem inwestycji jest przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym minimalizacja zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zapobieganie i zmniejszenie powstawania odpadów, a także zmniejszenie śladu środowiskowego produktów na każdym etapie, począwszy od ekoprojektowania,
  • działania związane z tworzeniem strategii i planów działania dot. GOZ przez podmioty publiczne oraz przedsiębiorców,
  • projekty realizowane w ramach działania nie będą miały charakteru badawczo-rozwojowego, dotyczyć będą wdrażania technologii,
  • możliwość wsparcia samodzielnych projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wiedzę mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie GOZ pod warunkiem zachowania komplementarności z poziomem krajowym i zastosowaniem mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu projektów.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • administracja publiczna,
  • przedsiębiorcy.

  Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację

  Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

  Wsparcie na:

  • inwestycje w rozwój ośrodków wspierających tworzenie oraz transfer wiedzy i technologii dla zielonej, inteligentnej, cyfrowej gospodarki,
  • tworzenie i realizację programów rozwojowych oferowanych przez wsparte podmioty,
  • inwestycje produkcyjne, logistyczne i B+R przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach,
  • inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych,
  • przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP,
  • infrastrukturę oraz szkolenia pracowników,
  • realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności,
  • inwestycje wykorzystujące potencjał endogeniczny podregionów górniczych, w szczególności z wykorzystaniem tożsamości regionalnej,
  • przedsięwzięcia realizowane przez LGD,
  • działania dot. remediacji, rekultywacji, regeneracji, renaturyzacji terenów poprzemysłowych oraz usuwaniem zagrożenia niewłaściwie składowanych odpadów,
  • inwestycje dot. zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych m.in. na cele gospodarcze i środowiskowe, społeczne, edukacyjne,
  • działania związane z rekultywacją terenu jak i docelowym zagospodarowaniem go na ww. cele, w tym przygotowanie terenów poprzemysłowych przeznaczonych pod działalność gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą,
  • działania mające na celu monitorowanie procesu transformacji, jak i procesów zachodzących na terenach poprzemysłowych, ich interpretacji i wartościowania. Możliwe będzie również opracowanie dokumentów wspomagających proces ponownego wykorzystania terenów poprzemysłowych,
  • systemy gospodarowania wodami, przyczyniające się do przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom oraz oczyszczeniu zanieczyszczonych w wyniku eksploatacji górniczej wód podziemnych i powierzchniowych oraz inwestycje dot. uzdatniania i zagospodarowania wód kopalnianych. Interwencja ta możliwa będzie wyłącznie w powiązaniu z rekultywacją, dekontaminacją zanieczyszczonych gruntów,
  • inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego sektora transportu i jego infrastruktury,
  • poprawę jakości i dostosowanie procesu lub profilu kształcenia zawodowego uczniów i osób dorosłych do potencjału i potrzeb branż zwłaszcza rozwojowych (w tym RSI, PRT), w szczególności związanych z zieloną i cyfrową gospodarką,
  • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną polegające m.in. na przebudowie, budowie (w uzasadnionych przypadkach), rozbudowie, remoncie tych obiektów w celu ich dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy, wyzwań w zakresie transformacji cyfrowej w kierunku zielonej gospodarki oraz inteligentnych i technologicznych specjalizacji regionu,
  • w zakresie ścieżki reorientacji zawodowej (narzędzia służące aktywizacji zawodowej) oraz w zakresie ścieżki przedsiębiorczości (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
  • realizowane będą projekty grantowe i pilotażowe, służące budowaniu świadomości i akceptacji procesu transformacji przez mieszkańców podregionów górniczych, w tym budżet inicjatyw transformacyjnych, zarządzany przez samorząd terytorialny oraz inicjatywy oddolne społeczności lokalnych, służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • pracownicy,
  • przedsiębiorcy z podregionów górniczych woj. śląskiego.