Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Konkurencyjna gospodarka

  Region przyjazny dla środowiska

  Mobilność miejska

  Dostępne świętokrzyskie

  Świętokrzyskie dla mieszkańców

  Wspólnota i przestrzeń

  Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców

  Edukacja na wszystkich etapach życia

  Usługi społeczne i zdrowotne

  Aktywni na rynku pracy

  Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Typy projektów:

  • wsparcie prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja z ich udziałem, z możliwością uwzględnienia wdrożenia wypracowanych w ramach projektu wyników prac B+R. Preferowane będą projekty z udziałem organizacji badawczych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych,
  • wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw, o ile służy realizacji agendy badawczej,
  • wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych – w odniesieniu do publicznej infrastruktury organizacji badawczych przewiduje się możliwość finansowania przedsięwzięć dotyczących infrastruktury, która będzie wykorzystywana, zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej. Projekt dotyczący publicznej infrastruktury organizacji badawczych może być wspierany, o ile służy realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją i został zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na warunkach i w trybie określonym w kontrakcie programowym dla regionu świętokrzyskiego,
  • jako element uzupełniający projektu dopuszcza się w zależności od potrzeb wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie przewidzianym dla działalności B+R. – proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP obejmujące wsparcie przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, w formie voucherów. Wsparcie to będzie stanowić element systemu zachęt do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Instrument ten stanowić będzie wsparcie dla podmiotów z sektora MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.

  Główne grupy docelowe:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw, organizacji badawczych, organizacji pozarządowych,
  • kierownictwo i pracownicy uczelni wyższych,
  • osoby prowadzące działalność naukową,
  • użytkownicy wspartej infrastruktury,
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego korzystający z rezultatów projektu.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Typy projektów:

  • inwestycje w MŚP, w szczególności zwiększające ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji, cyfryzacji i zdolność do wdrażania innowacji (w tym również w zakresie rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii),
  • wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw i promocja potencjału gospodarczego regionu – w tym zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej, charakteryzujących się dużym potencjałem eksportowym (rozwój produktów), poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków oraz zmiany modelu biznesowego oraz szeroko rozumiana promocja regionalna w aspekcie gospodarczym,
  • tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez wsparcie infrastruktury biznesowej.

  Główne grupy docelowe:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw,
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Typy projektów:

  • rozwój potencjału regionalnego ekosystemu innowacji obejmujące działania związane z monitoringiem inteligentnych specjalizacji, monitorowania postępów wdrażania RSI, zwiększanie zdolności do sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki, utrzymania współpracy interesariuszy w procesach tworzenia, wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii innowacji. W ramach wsparcie możliwe będzie podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w podmiotach zaangażowanych w Proces Przedsiębiorczego Odkrywania, a także nabywanie kwalifikacji rozumiane jako formalne potwierdzenie posiadanych kompetencji, w szczególności z zakresu obszarów inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, przedsiębiorczości, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania,
  • budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych – w tym podnoszenie kwalifikacji, wsparcie finansowe klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) oraz wzrostowych regionalnych w związku z nową usługą. Wsparcie ma przyczynić się do budowy potencjału klastrów prowadzące do profesjonalizacji świadczonych przez nie usług, w tym podnoszenie kwalifikacji, zarządzanie oraz testowanie nowych/ulepszonych usług,
  • budowa potencjału IOB – wsparcie zasobów, kompetencji IOB nieposiadających akredytacji lub ubiegających się o akredytację (kształcenie kadr, wymiana doświadczeń, kompetencje w zakresie zarzadzania, certyfikacja jakości).

  Główne grupy docelowe:

  • pracownicy IOB, klastrów, ośrodków innowacji, jednostek naukowych,
  • pracownicy uczelni wyższych i ich centrów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, przedsiębiorstw,
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

  Priorytet 2. Region przyjazny dla środowiska

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Typy działań:

  • zwiększanie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, (jak m.in. budynki komunalne, wspólnot mieszkaniowych, TBS) i budynków użyteczności publicznej, w kierunku rozwiązań kompleksowych oraz zmniejszania ubóstwa energetycznego (wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, czy z instalacją urządzeń OZE),
  • poprawa efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach, inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE,
  • budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych wraz z magazynami ciepła celem transformacji w kierunku niskoemisyjnym oraz uzyskania statutu efektywnych systemów ciepłowniczych,
  • wymiana/modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
  • działania podnoszące ogólną wiedzę mieszkańców, przedsiębiorców i władz w zakresie rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię, prowadzących do jej oszczędności,
  • wsparcie realizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz wprowadzanych ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, polegające na wzmocnieniu potencjału administracyjnego gmin.

  Główne grupy docelowe:

  • użytkownicy wspartej infrastruktury, w tym osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • instytucje kultury oraz instytucje zarządzające obiektami dziedzictwa kulturowego,
  • instytucje i inne podmioty, właściciele i pracownicy przedsiębiorstw,
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Typy działań:

  • budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE w zakresie wytwarzania energii z: – wiatru – biomasy – wody – promieniowania słonecznego – biogazu (wodoru odnawialnego, biometanu) – biopaliw II i III generacji,
  • budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii wraz z możliwością budowy magazynów ciepła działających na potrzeby danego źródła OZE,
  • rozbudowa istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE o magazyny energii działające na potrzeby istniejącego źródła.

  Główne grupy docelowe:

  • użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury (m.in. osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz instytucje zarządzające obiektami dziedzictwa kulturowego, prywatne, przedsiębiorcy, pracownicy firm i instytucji).

  Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

  Typy działań:

  • wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (w tym instalacje do odzysku/przygotowania do recyklingu/recyklingu, z uwzględnieniem biokompostowni),
  • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym budowa, rozbudowa, modernizacja PSZOK) z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających powstawaniu odpadów i/lub ponownego użycia,
  • zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych – azbestu z gospodarstw domowych (budynki mieszkalne i gospodarcze),
  • wsparcie instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • inwestycje wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach w tym technologie mało i bezodpadowe, zmniejszenie zużycia surowców (w tym wody), ponowne wykorzystanie surowców i recykling w tym upcykling materiałów,
  • rewaloryzacja terenów zdegradowanych na cele środowiskowe, gospodarcze i społeczne,
  • edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (jako element projektu).

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego,
  • osoby,
  • instytucje,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.