7 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki

  Fundusze Europejskie dla środowiska

  Fundusze Europejskie na mobilność miejską

  Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego

  Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego

  Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych

  Zdrowi i aktywni zawodowo

  Edukacja na wszystkich etapach życia

  Usługi społeczne i zdrowotne

  Aktywni na rynku pracy

  Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnej gospodarki

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Typy projektów:

  • wsparcie prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja z ich udziałem, z możliwością uwzględnienia wdrożenia wypracowanych w ramach projektu wyników prac B+R. Preferowane będą projekty z udziałem organizacji badawczych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych,
  • wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw, o ile służy realizacji agendy badawczej,
  • wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych – w zakresie infrastruktury publicznej, przewiduje się możliwość finansowania przedsięwzięć dotyczących infrastruktury, która będzie wykorzystywana również do działalności gospodarczej. Projekty dotyczące publicznej infrastruktury badawczej będą realizowane na warunkach wynikających z UP,
  • jako element uzupełniający projektu przewiduje się wsparcie kompetencji kadr związanych z pracami B+R, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy a także nabywania kwalifikacji, kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej, kompetencji osób zarządzających infrastrukturą B+R w celu podniesienia poziomu jej komercyjnego wykorzystania,
  • proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (w formie voucherów) jako element systemu zachęt do działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej,
  • rozwój potencjału regionalnego ekosystemu innowacji – działania związane ze zwiększaniem zdolności do sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki, nabywaniem kwalifikacji oraz inicjowaniem współpracy interesariuszy PPO w szczególności z zakresu obszarów RIS, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, przedsiębiorczości, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania oraz wyłonionych obiecujących obszarów dla rozwoju regionu,
  • budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych – w tym podnoszenie kwalifikacji, wsparcie finansowe klastrów zalążkowych (z wyłączeniem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) oraz regionalnych klastrów wzrostowych w związku z nową usługą,
  • budowanie potencjału IOB – wsparcie zapasów, kompetencji IOB do świadczenia określonych funkcjonalności i zdobycia akredytacji na poziomie krajowym i/lub regionalnym oraz świadczenia usług akredytowanych IOB na rzez przedsiębiorców, wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu.

  Główne grupy docelowe:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw, organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, IOB, klastrów, jednostek naukowych,
  • kierownictwo i pracownicy uczelni wyższych i ich centrów badawczo-rozwojowych,
  • osoby prowadzące działalność naukową,
  • użytkownicy wspartej infrastruktury,
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego korzystający z rezultatów projektu.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Typy projektów:

  • inwestycje w MŚP, w szczególności zwiększające ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji, cyfryzacji i zdolność do wdrażania innowacji (w tym również w zakresie rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii),
  • wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw – w tym zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej, charakteryzujących się dużym potencjałem eksportowym (rozwój produktów), poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków, zmiany modelu biznesowego oraz działalności przedsiębiorstw w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu,
  • tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez wsparcie infrastruktury biznesowej.

  Główne grupy docelowe:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw,
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

  Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Typy działań:

  • zwiększanie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, (jak m.in. budynki komunalne, wspólnot mieszkaniowych, TBS) i budynków użyteczności publicznej, w kierunku rozwiązań kompleksowych oraz zmniejszania ubóstwa energetycznego (wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, czy z instalacją urządzeń OZE),
  • poprawa efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach, inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE,
  • budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych wraz z magazynami ciepła celem transformacji w kierunku niskoemisyjnym oraz uzyskania statutu efektywnych systemów ciepłowniczych,
  • wymiana/modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
  • działania podnoszące ogólną wiedzę mieszkańców, przedsiębiorców i władz w zakresie rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię, prowadzących do jej oszczędności,
  • wsparcie realizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz wprowadzanych ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, polegające na wzmocnieniu potencjału administracyjnego gmin , np.:
   • działania wspierające kontrolę jakości powietrza poprzez doposażenie w niezbędne narzędzia i instrumenty np. zakup przyrządów pomiarowych wspomagających prowadzenie kontroli pieców i spalanych w nich paliw,
   • wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych takich, jak straże miejskie, ekopatrole itp. w odpowiednie narzędzia kontrolne,
   • wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza (jako element projektu).

  Główne grupy docelowe:

  • użytkownicy wspartej infrastruktury, w tym osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • instytucje kultury oraz instytucje zarządzające obiektami dziedzictwa kulturowego,
  • instytucje i inne podmioty, właściciele i pracownicy przedsiębiorstw,
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Typy działań:

  • budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE w zakresie wytwarzania energii z:
   • wiatru
   • biomasy
   • wody
   • promieniowania słonecznego
   • biogazu, wodoru odnawialnego, biometanu
   • biopaliw II i III generacji,
  • budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii wraz z możliwością budowy magazynów ciepła działających na potrzeby danego źródła OZE,
  • rozbudowa istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE o magazyny energii działające na potrzeby istniejącego źródła.

  Główne grupy docelowe:

  • użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury (m.in. osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz instytucje zarządzające obiektami dziedzictwa kulturowego, prywatne, przedsiębiorcy, pracownicy firm i instytucji).

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Typy działań:

  • wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, w kierunku priorytetowych procesów określonych w hierarchii sposobów postępowania z odpadami (w tym instalacje do odzysku/przygotowania do recyklingu/recyklingu, z uwzględnieniem biokompostowni),
  • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym budowa, rozbudowa, modernizacja PSZOK) z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających powstawaniu odpadów i/lub ponownego użycia,
  • wsparcie instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • inwestycje wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach w tym technologie mało i bezodpadowe, zmniejszenie zużycia surowców (w tym wody), ponowne wykorzystanie surowców i recykling w tym upcykling materiałów,
  • edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (jako element projektu).

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego,
  • osoby,
  • instytucje,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.