Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla podkarpacia 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  konkurencyjna i cyfrowa gospodarka

  energia i środowisko

  mobilność miejska

  mobilność i łączność

  infrastruktura bliżej ludzi

  rozwój zrównoważony terytorialnie

  kapitał ludzki gotowy do zmian

  rozwój lokalny kierowany przez społeczność

  pomoc techniczna

  Priorytet 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Rodzaje działań:

  • wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi,
  • proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (w tym dla MŚP inkubowanych w ramach ESA BIC Poland). Usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez OI akredytowane na poziomie kraju lub IOB, w tym OI, na poziomie regionalnym (w uproszczonej formie wsparcia z zachowaniem formuły popytowej np. w formie bonów),
  • rozwój infrastruktury organizacji badawczych spoza Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz spoza Sieci Badawczej Łukasiewicz (o wysokim potencjale badawczym) niezbędnej do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych. Kompetencje jako możliwy element projektu.. Projekty z tego zakresu powinny mieć charakter kompleksowy i stanowić uzupełnienie posiadanych zasobów,
  • budowa potencjału ośrodków innowacji.

  Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje badawcze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Rodzaje działań:

  • wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości,
  • promocja gospodarki regionalnej,
  • internacjonalizacja MŚP (doradztwo jako element projektu),
  • wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (w tym jako możliwy element kompleksowego projektu: doradztwo, wdrożenie technologii TIK w przedsiębiorstwach, rozwiązania z zakresu GOZ oraz Przemysłu 4.0 komplementarne do interwencji w ramach FEPW 2021- 2027),
  • uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
  • wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP.

  Beneficjenci:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • uczelnie,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający fundusz funduszy.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Rodzaje działań:

  • identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowa potencjału regionalnych systemów innowacji w ramach PPO (RIS),
  • wsparcie potencjału regionalnych klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) i wzrostowych w związku z nową usługą,
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez usługi świadczone przez klastry (w uproszczonej formie, np. bonów).

  Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa, stowarzyszenia,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu.

  Priorytet 2. Energia i środowisko

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Rodzaje działań:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej,
  • poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej,
  • poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – poprzez odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, modernizację energetyczną budynków, wraz z instalacją urządzeń OZE,
  • budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła. Wsparcie Gmin przy realizacji Programu STOP SMOG56,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

  Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
  • spółdzielnie mieszkaniowe (jedynie w zakresie systemów ciepłowniczych),
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
  • przedsiębiorstwa,
  • osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • wyłącznie w zakresie budynków przedszkoli, szkół (o statusie szkoły publicznej), budynków pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  • podmiot wybrany na podstawie art. 59 ust 3 CPR.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Rodzaje działań:

  • budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE wraz z przyłączami do sieci lub inwestycje w magazyny energii działające na potrzeby OZE, w zakresie wytwarzania:
   • energii elektrycznej,
   • energii cieplnej,
   • wodoru niskoemisyjnego.

  Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • spółdzielnie energetyczne, klastry energii,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
  • szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Rodzaje działań:

  • projekty przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie ponownego wykorzystania surowców, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami w kierunku priorytetowych procesów określonych w hierarchii sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie, minimalizacja, sortowanie, ponowne użycie, recykling), w tym m.in. zmiany procesów produkcyjnych w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny, gospodarowanie wodą w zakładach przemysłowych (projekty mające na celu zmniejszenie zużycia wody, zamknięcie jej w obieg zamknięty, a także powtórne jej wykorzystanie),
  • rozwijanie recyklingu odpadów, w szczególności odpadów komunalnych (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej) – projekty nie mające charakteru badawczorozwojowego, dotyczące wdrażania technologii,
  • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK),
  • rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.

  Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • przedsiębiorstwa (MŚP).