Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   konkurencyjna i cyfrowa gospodarka

   energia i środowisko

   mobilność miejska

   mobilność i łączność

   infrastruktura bliżej ludzi

   rozwój zrównoważony terytorialnie

   kapitał ludzki gotowy do zmian

   rozwój lokalny kierowany przez społeczność

   pomoc techniczna

   Priorytet 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   • wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi,
   • proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez IOB, w tym klastry (w uproszczonej formie wsparcia z zachowaniem formuły popytowej np. w formie bonów),
   • rozwój publicznej infrastruktury organizacji badawczych. Obligatoryjnym elementem projektu będzie rozwijanie kompetencji dotyczących komercyjnego wykorzystania infrastruktury,
   • budowa potencjału ośrodków innowacji.

   Beneficjenci:

   • przedsiębiorstwa,
   • organizacje badawcze,
   • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Rodzaje działań:

   • wsparcie IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości,
   • wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne,
   • internacjonalizacja MŚP (doradztwo jako element projektu),
   • wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (w tym jako możliwy element kompleksowego projektu: doradztwo, wdrożenie technologii TIK w przedsiębiorstwach, rozwiązania z zakresu GOZ oraz Przemysłu 4.0),
   • wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP,
   • wsparcie potencjału regionalnych klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) i wzrostowych w związku z nową usługą.

   Beneficjenci:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
   • podmioty reprezentujące klastry,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
   • uczelnie,
   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • podmiot wybrany na podstawie art. 59 ust. 3 CPR.

   1. KONKURS "Działanie 1.1 Badania i rozwój"

   Typy projektów:

   Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw obejmujące m.in. prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R, infrastrukturę testowo-doświadczalną, prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochronę własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i prace wdrożeniowe. Możliwość wsparcia budowania kompetencji oraz doradztwa jako elementu projektu. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.

   Daty:

   Wrzesień 2024 r. – grudzień 2024 r.

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Główne typy beneficjentów:

   Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie/ Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję)

   • pomoc de minimis – 70%
   • RPI – zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
    • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
    • średnie przedsiębiorstwo – 60%,
    • duże przedsiębiorstwo – 50%
   • pomoc na projektu badawczo – rozwojowe:
    • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% (80% z uwzględnieniem premii) w przypadku badań przemysłowych; 45 % (60% z premią) w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
    • średnie przedsiębiorstwa – 60% (75% z premią) w przypadku badań przemysłowych; 35% (50% z premią) w przypadku prac rozwojowych;
    • duże przedsiębiorstwa – 50 (65% z premią) w przypadku badań przemysłowych; 25% (40% z premią) w przypadku prac rozwojowych.
   • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – 50% (w szczególnych przypadkach – 100%).

   Wydatki kwalifikowane:

   Koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.

   Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 500 000 zł
   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 35 000 000 zł

   2. KONKURS "Działanie 1.3 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP"

   Typy projektów:

   Wsparcie w zakresie wdrożenia badań mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). P

   Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

   Daty:

   1.03.2024 r. – 15.04.2024 r.

   Cel projektu:

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

   Główne typy beneficjentów:

   MŚP

   Maksymalna kwota dotacji:

   Zgodnie z mapą pomocy regionalnej tj.

   • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
   • średnie przedsiębiorstwo – 60%.

   Minimalny wkład własny beneficjenta

   • mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%,
   • średnie przedsiębiorstwo – 40%.

   Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 800 000 zł
   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 zł

   Wydatki kwalifikowane:

   Koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

   Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

   Rodzaje działań:

   • identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowa potencjału regionalnych systemów innowacji w ramach PPO (RIS),
   • wsparcie potencjału regionalnych klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) i wzrostowych w związku z nową usługą,
   • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez usługi świadczone przez klastry (w uproszczonej formie, np. bonów).

   Beneficjenci:

   • przedsiębiorstwa, stowarzyszenia,
   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu.

   Priorytet 2. Energia i środowisko

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Rodzaje działań:

   • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej,
   • poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej,
   • poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – poprzez odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, modernizację energetyczną budynków, wraz z instalacją urządzeń OZE,
   • budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła. Wsparcie Gmin przy realizacji Programu STOP SMOG56,
   • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

   Beneficjenci:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
   • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
   • wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
   • spółdzielnie mieszkaniowe (jedynie w zakresie systemów ciepłowniczych),
   • organizacje pozarządowe,
   • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
   • przedsiębiorstwa,
   • osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
   • wyłącznie w zakresie budynków przedszkoli, szkół (o statusie szkoły publicznej), budynków pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
   • podmiot wybrany na podstawie art. 59 ust 3 CPR.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Rodzaje działań:

   • budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE wraz z przyłączami do sieci lub inwestycje w magazyny energii działające na potrzeby OZE, w zakresie wytwarzania:
    • energii elektrycznej,
    • energii cieplnej,
    • wodoru niskoemisyjnego.

   Beneficjenci:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
   • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
   • przedsiębiorstwa,
   • spółdzielnie energetyczne, klastry energii,
   • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
   • szkoły wyższe,
   • organizacje pozarządowe,
   • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Rodzaje działań:

   • projekty przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie ponownego wykorzystania surowców, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami w kierunku priorytetowych procesów określonych w hierarchii sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie, minimalizacja, sortowanie, ponowne użycie, recykling), w tym m.in. zmiany procesów produkcyjnych w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny, gospodarowanie wodą w zakładach przemysłowych (projekty mające na celu zmniejszenie zużycia wody, zamknięcie jej w obieg zamknięty, a także powtórne jej wykorzystanie),
   • rozwijanie recyklingu odpadów, w szczególności odpadów komunalnych (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej) – projekty nie mające charakteru badawczorozwojowego, dotyczące wdrażania technologii,
   • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK),
   • rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.

   Beneficjenci:

   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
   • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
   • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
   • przedsiębiorstwa (MŚP).

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting