5 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  konkurencyjna i cyfrowa gospodarka

  energia i środowisko

  mobilność miejska

  mobilność i łączność

  infrastruktura bliżej ludzi

  rozwój zrównoważony terytorialnie

  kapitał ludzki gotowy do zmian

  rozwój lokalny kierowany przez społeczność

  pomoc techniczna

  Priorytet 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  • wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi,
  • proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez IOB, w tym klastry (w uproszczonej formie wsparcia z zachowaniem formuły popytowej np. w formie bonów),
  • rozwój publicznej infrastruktury organizacji badawczych. Obligatoryjnym elementem projektu będzie rozwijanie kompetencji dotyczących komercyjnego wykorzystania infrastruktury,
  • budowa potencjału ośrodków innowacji.

  Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje badawcze,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Rodzaje działań:

  • wsparcie IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości,
  • wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne,
  • internacjonalizacja MŚP (doradztwo jako element projektu),
  • wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (w tym jako możliwy element kompleksowego projektu: doradztwo, wdrożenie technologii TIK w przedsiębiorstwach, rozwiązania z zakresu GOZ oraz Przemysłu 4.0),
  • wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP,
  • wsparcie potencjału regionalnych klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) i wzrostowych w związku z nową usługą.

  Beneficjenci:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • podmioty reprezentujące klastry,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • uczelnie,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • podmiot wybrany na podstawie art. 59 ust. 3 CPR.

  KONKURS "Działanie 1.3 Wsparcie MŚP - dotacja"

  Typy projektów: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

  Wsparcie MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m.in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.

  Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty realizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV Załącznika nr 1 do FEP 2021-2027.

  Wsparcie będzie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie ww. obszaru przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujących przychody z ww. działalności.

  Daty:

  • rozpoczęcie naborów: 31 maja 2023 r.
  • zakończenie naborów: 14 lipca 2023 r.

  Cel projektu – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Dla kogo:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

  Maksymalna kwota dotacji:

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 70
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 70

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 100 000 PLN
  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN

  Wydatki kwalifikowane:

  1. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,

  2. Nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:

  • gruntem,
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego,
  • środkiem transportu z grupy 74 z wyjątkiem symbolu 743 Klasyfikacji Środków Trwałych,
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej,
  • maszyną do robót ziemnych, budowalnych i drogowych,
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym,
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych.

  3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:

  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę,
  • podlegać amortyzacji,
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych,
  • stanowiły majątek beneficjenta,
  • zostanie zachowany okres trwałości.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  Rodzaje działań:

  • identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowa potencjału regionalnych systemów innowacji w ramach PPO (RIS),
  • wsparcie potencjału regionalnych klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) i wzrostowych w związku z nową usługą,
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez usługi świadczone przez klastry (w uproszczonej formie, np. bonów).

  Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa, stowarzyszenia,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu.

  Priorytet 2. Energia i środowisko

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Rodzaje działań:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej,
  • poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej,
  • poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – poprzez odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, modernizację energetyczną budynków, wraz z instalacją urządzeń OZE,
  • budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła. Wsparcie Gmin przy realizacji Programu STOP SMOG56,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

  Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
  • spółdzielnie mieszkaniowe (jedynie w zakresie systemów ciepłowniczych),
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
  • przedsiębiorstwa,
  • osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • wyłącznie w zakresie budynków przedszkoli, szkół (o statusie szkoły publicznej), budynków pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  • podmiot wybrany na podstawie art. 59 ust 3 CPR.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Rodzaje działań:

  • budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE wraz z przyłączami do sieci lub inwestycje w magazyny energii działające na potrzeby OZE, w zakresie wytwarzania:
   • energii elektrycznej,
   • energii cieplnej,
   • wodoru niskoemisyjnego.

  Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • spółdzielnie energetyczne, klastry energii,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
  • szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Rodzaje działań:

  • projekty przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie ponownego wykorzystania surowców, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami w kierunku priorytetowych procesów określonych w hierarchii sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie, minimalizacja, sortowanie, ponowne użycie, recykling), w tym m.in. zmiany procesów produkcyjnych w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny, gospodarowanie wodą w zakładach przemysłowych (projekty mające na celu zmniejszenie zużycia wody, zamknięcie jej w obieg zamknięty, a także powtórne jej wykorzystanie),
  • rozwijanie recyklingu odpadów, w szczególności odpadów komunalnych (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej) – projekty nie mające charakteru badawczorozwojowego, dotyczące wdrażania technologii,
  • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK),
  • rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.

  Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • przedsiębiorstwa (MŚP).