Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  2 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla mazowieckiego 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   bardziej konkurencyjne i inteligentne Mazowsze

   zielony rozwój Mazowsza

   rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

   lepiej połączone i dostępne Mazowsze

   wyższa jakość życia na Mazowszu

   aktywne zawodowo Mazowsze

   nowoczesna i dostępna edukacja na Mazowszu

   aktywna integracja oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

   Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim

   pomoc techniczna

   Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Typy projektów:

   • projekty badawczo-rozwojowe;
   • infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;
   • infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych;
   • rozwój potencjału mazowieckich klastrów.

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże,
   • organizacje badawcze,
   • jednostki naukowe,
   • konsorcja przedsiębiorstw i (lub) organizacji badawczych,
   • koordynatorzy klastrów.

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Typy projektów:

   • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK,
   • inkubacja z elementami akceleracji działalności innowacyjnej MŚP,
   • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzania nowych modeli biznesowych,
   • rozwój mazowieckich przedsiębiorstw w oparciu o klastry

   Główne grupy docelowe:

   • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”,
   • Instytucje Otoczenia Biznesu,
   • koordynatorzy klastrów,
   • podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

   KONKURS "Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw"

   Typy projektów:

   Wsparcie otrzymają projekty obejmujące jedynie prace B+R, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy/w partnerstwie z organizacją badawczą.
   Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności.

   Daty:

   od 12.04.2024 r. do 22.05.2024 r.

   Cel projektu

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • MŚP

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

   Wydatki kwalifikowane:

   Koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.

   KONKURS "Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność"

   Typy projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK

   Projekt może obejmować:

   • rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie będzie kierowane również na zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne i do pewnego stopnia marketingowe;
   • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów;
   • nabycie usług doradczych świadczonych przez IOB, jako element projektu.

   Premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych w ramach celu szczegółowego 1(i) w FEM 2021-2027 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa na prace B+R.

   Finansowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników badań wpisujących się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030.

   Daty:

   14.02.2024 r. – 05.04.2024 r.

   Cel projektu

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Dla kogo:

   • MŚP

   Maksymalna kwota dotacji:

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 55%

   W module Wdrożenie wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej ).

   Wydatki kwalifikowane:

   Koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

   Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/200, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Preferowane będą projekty:

   • wykazujące jak najwyższe do osiągnięcia efekty oraz inne planowane do osiągnięcia rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych np. wielkość redukcji CO2;
   • uwzględniające najwyższą efektywności kosztową – najlepszy stosunek wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji.

   Główne grupy docelowe:

   • użytkownicy korzystający ze wspartych instalacji/jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i infrastruktury, w tym JST,
   • mieszkańcy WM,
   • przedsiębiorstwa.

   Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

   Typy projektów:

   • porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
   • zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • przedsiębiorstwa,
   • jednostki samorządu terytorialnego z WM.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Typy projektów:

   • gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;
   • transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ;
   • zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy,
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • przedsiębiorstwa z WM.

   Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu

   Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

   Typy projektów:

   • rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej;
   • turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych).

   Główne grupy docelowe:

   • mieszkańcy WM, w tym osoby ze specjalnymi potrzebami,
   • użytkownicy – obiorcy, widzowie instytucji kultury,
   • turyści.

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

    

   Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting