Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla mazowieckiego 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  bardziej konkurencyjne i inteligentne Mazowsze

  zielony rozwój Mazowsza

  rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

  lepiej połączone i dostępne Mazowsze

  wyższa jakość życia na Mazowszu

  aktywne zawodowo Mazowsze

  nowoczesna i dostępna edukacja na Mazowszu

  aktywna integracja oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

  Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim

  pomoc techniczna

  Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Typy projektów:

  • projekty badawczo-rozwojowe;
  • infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;
  • infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych;
  • rozwój potencjału mazowieckich klastrów.

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże,
  • organizacje badawcze,
  • jednostki naukowe,
  • konsorcja przedsiębiorstw i (lub) organizacji badawczych,
  • koordynatorzy klastrów.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Typy projektów:

  • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji lub nowoczesnych rozwiązań TIK,
  • inkubacja z elementami akceleracji działalności innowacyjnej MŚP,
  • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzania nowych modeli biznesowych,
  • rozwój mazowieckich przedsiębiorstw w oparciu o klastry

  Główne grupy docelowe:

  • przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”,
  • Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • koordynatorzy klastrów,
  • podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

  Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/200, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

  Preferowane będą projekty:

  • wykazujące jak najwyższe do osiągnięcia efekty oraz inne planowane do osiągnięcia rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych np. wielkość redukcji CO2;
  • uwzględniające najwyższą efektywności kosztową – najlepszy stosunek wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji.

  Główne grupy docelowe:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • administracja rządowa,
  • przedsiębiorstwa,
  • spółki komunalne,
  • klastry i spółdzielnie energetyczne,
  • osoby fizyczne,
  • szkoły wyższe, uczelnie,
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego), mieszkania komunalne,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • organizacje pozarządowe; (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym),
  • LGD
  • podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

  Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

  Typy projektów:

  • porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
  • zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego z WM.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

  Typy projektów:

  • gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;
  • transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ;
  • zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa z WM.

  Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu

  Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

  Typy projektów:

  • rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej;
  • rozwój międzysektorowej współpracy w zakresie przemysłów kultury i kreatywnych;
  • turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych).

  Główne grupy docelowe:

  • mieszkańcy województwa mazowieckiego,
  • JST, ich związki i stowarzyszenia (np. LGD),
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje kultury (szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury),
  • instytucje edukacyjne, uczelnie.