Obecnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla podlasia 2021-2027. Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw(MSP). Jak tylko zostanie opublikowana nowa wersja Programu Regionalnego to poinformujemy Państwa o zmianach.

Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

Wszystkie materiały są bezpłatne.

Otrzymaj bezpłatnie

analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów  Główne priorytety programu

  Innowacyjne Podlaskie

  Region przyjazny środowisku

  Lepiej skomunikowany region

  Przestrzeń społeczna wysokiej jakości

  Partnerskie Podlaskie

  Kapitał społeczny Podlaskiego

  Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

  Zrównoważona mobilność miejska

  Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności

  Pomoc techniczna

  Priorytet 1. Innowacyjne Podlasie

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (Działanie 1.1)

  Wsparcie na:

  • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw, w tym z udziałem organizacji badawczych. Będą to działania związane z prowadzeniem prac B+R, a także uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej,
  • program uwzględnia także wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw – jako oddzielny projekt lub w ramach kompleksowego projektu dotyczącego realizacji prac B+R,
  • interwencja obejmie również wdrożenie prac B+R oraz innowacji – bez poprzedzającego etapu prac B+R lub w ramach kompleksowego projektu dot. działalności B+R,
  • wsparcie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach będzie możliwe do realizacji jako element projektów z zakresu B+R+I,
  • niezbędny jest rozwój kompetencji (jako element projektu) w przedsiębiorstwach oraz konsorcjach, w zakresie prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji,
  • dofinansowane będą działania dotyczące usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań między uczelniami wyższymi i sektorem biznesu, m.in. wsparcie innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji,
  • interwencja służyć będzie budowaniu potencjału regionu w zakresie współpracy dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi w różnych formułach,
  • w celu stworzenia krytycznej masy potencjału komercjalizacyjnego organizacji badawczych konieczna jest poprawa publicznej infrastruktury naukowo-badawczej. Będzie się to odbywało poprzez rozwój infrastruktury organizacji badawczych spoza Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (o wysokim potencjale badawczym) lub projekty służące realizacji agendy badawczej, uzgodnione w ramach kontraktu programowego, które będą wynikały z szerszej analizy potrzeb i będą budowały przewagę konkurencyjną w danej inteligentnej specjalizacji zgodnie z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3), Wsparcie kompetencji będzie możliwe jako element projektu,
  • proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone będą przez akredytowane IOB oraz klastry,
  • w szczególności wspierane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach,
  • szczególnego podejścia będą wymagały MŚP nie partycypujące do tej pory w procesach związanych z podnoszeniem innowacyjności i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

  Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, w tym small mid-caps i mid caps),
  • organizacje badawcze,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • klastry,
  • konsorcja ww. podmiotów.

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (Działanie 1.3)

  Wsparcie na:

  • przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju i konkurencyjności MŚP z regionu,
  • wsparcie przeznaczone zostanie na wdrożenie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów, w szczególności wykorzystujących zielone technologie, GOZ, Przemysł 4.0, automatyzację, cyfryzację i sztuczną inteligencję,
  • program przewiduje również usługi doradcze świadczone dla MŚP, możliwe jako odrębny projekt lub jako element projektu kompleksowego,
  • wsparcie zostanie przeznaczone również na działania związane z internacjonalizacją podlaskich MŚP oraz promocją gospodarki regionalnej. Działania mogą objąć usługi doradcze związane z wchodzeniem na nowe rynki polegające na kompleksowym przygotowaniu do działalności eksportowej,
  • przewidziane jest także wsparcie JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora i eksportera. Ponadto możliwa będzie realizacja kompleksowego projektu wspierającego rozwój eksportu,
  • planowane jest wsparcie szeroko pojętej infrastruktury biznesowej. Wsparcie może objąć rozwój nowoczesnych przestrzeni dla biznesu (m.in. parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, przestrzenie coworkingowe, centra rozwoju cyfrowego czy inkubatory przedsiębiorczości),
  • planowana jest realizacja projektów strategicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa operacji lotniczych, obsługi pasażerów oraz ochrony środowiska na lotnisku Krywlany w Białymstoku oraz w Suwałkach,
  • w ramach interwencji oferowane będzie wsparcie dla nowopowstałych firm (w tym w formie wejść kapitałowych) – takie jak usługi inkubacyjne, usługi dotyczące prowadzenia działalności na wczesnym etapie rozwoju, wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości. Na poziomie regionalnym instrumenty kapitałowe będą możliwe tylko jako kontynuacja wsparcia z 2014-2020,
  • realizowane będą projekty strategiczne dla województwa podlaskiego: Podlaski park przemysłowy przemysłu 4.0, Technoplex w ramach Puszcza Krzemowa 4.0, Promocja gospodarcza regionu oraz Podlaskie Centrum Eksportera.

  Beneficjenci:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

  Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości (Działanie 1.4)

  Wsparcie na:

  • wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO),
  • wsparcie dotyczyć będzie obszarów określonych w RIS3 województwa podlaskiego jako regionalne inteligentne specjalizacje, a także specjalizacji wyłaniających się w ramach PPO, w tym identyfikacji nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych,
  • z punktu widzenia aktywizacji potencjału regionalnego systemu innowacji, istotne będzie w szczególności sieciowanie podmiotów uczestniczących w tym systemie, co pozwoli na koncentrację zasobów w branżach i technologiach o najwyższym potencjale społecznym i ekonomicznym, jak również korzystanie z kompetencji podmiotów oraz ekspertów z ośrodków krajowych, w tym regionalnych, jak też zagranicznych,
  • projekty dotyczące sieciowania przyczynią się do rozwoju współpracy w zakresie B+R+I między biznesem a organizacjami badawczymi, w tym uczelniami wyższymi, poprzez realizowane na nich badania, prace rozwojowe oraz komercjalizację wyników badań,
  • przewidywane jest prowadzenie projektów pilotażowych w zakresie sieciowania podlaskich uczelni i wsparcia rozwoju pomysłów powstających na uczelniach oraz kontynuacja projektów rozpoczętych w perspektywie 2014-2020,
  • w ramach sieciowania wspierany będzie także rozwój klastrów,
  • interwencja może dotyczyć wsparcia potencjału klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału infrastrukturalnego) lub wsparcia regionalnych klastrów wzrostowych w związku z nową usługą,
  • uzupełnieniem działań na rzecz rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji będzie zapewnienie możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwa z usług świadczonych przez regionalne instytucje otoczenia biznesu oraz klastry, co pośrednio przyczyni się do budowy ich potencjału. Wsparcie to przewiduje świadczenie usług przez akredytowane jednostki w uproszczonej formie z zachowaniem formuły popytowej, np. bonów dla firm,
  • ponadto możliwa będzie realizacja kolejnych etapów projektu strategicznego dla województwa podlaskiego dotyczącego rozwoju Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0.

  Główne grupy docelowe:

  • lokalne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, w tym small mid-caps i mid caps),
  • sektor nauki.

  Priorytet 2. Region przyjazny środowisku

  Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (Działanie 2.1)

  Wsparcie na:

  • kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania i magazynowania energii,
  • kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, których właścicielem jest, m.in samorząd terytorialny, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane (np. szpitale, szkoły, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego), właściciele budynków użyteczności publicznej nie związanych z administracją rządową (w tym np. parafie, NGO, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne placówki oświatowe),
  • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (np. wspólnot, towarzystw budownictwa społecznego), w tym budynków komunalnych,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
  • przedsięwzięcia z zakresu efektywnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych wraz z magazynami ciepła. Będą one polegały na budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych lub systemów ciepłowniczych modernizowanych w celu osiągnięcia takiego statusu,
  • projekty strategiczne Województwa Podlaskiego dotyczące promocji, doradztwa, podnoszenia świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych województwa podlaskiego w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w budownictwie niskoemisyjnym.

  Beneficjenci:

  • mikro- i małe przedsiębiorstwa,
  • jednostki zarządzane,
  • właściciele budynków użyteczności publicznej nie związanych z administracją rządową,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju (Działanie 2.2)

  Wsparcie na:

  • projekty polegające na budowie i rozbudowie odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
  • projekty dotyczące budowy i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
  • projekty polegające na montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców, tzw. projekty grantowe. W ramach projektów wspierane będą instalacje OZE dopasowane do rocznego zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła w budynku,
  • rozwój inicjatyw takich, jak klastry energii, czy działalność spółdzielni energetycznych,
  • budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych. W tym zakresie przewiduje się realizację projektu strategicznego dla województwa podlaskiego dotyczącego budowy linii produkcyjnej paliwa alternatywnego RDF.

  Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa,
  • podmioty publiczne jak i niepubliczne,
  • klastry energetyczne,
  • spółdzielnie energetyczne,
  • producenci rolni,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty wykonujące usługi publiczne na ich zlecenie.

  Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej (Działanie 2.5)

  Wsparcie na:

  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
  • realizację projektów nie tylko polegających na tworzeniu wymaganej infrastruktury do przetwarzania odpadów, ale także projektów przyczyniających się do zwiększenia odsetka selektywnie zbieranych odpadów w tym selekcji surowców odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych, ponownym wykorzystaniu i naprawie, transporcie, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów resztkowych,
  • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponownego użycia,
  • recykling odpadów,
  • transformacja regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
  • inwestycje w przedsiębiorstwach dotyczące zmiany procesów produkcyjnych w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny, redukowania masy odpadów, zwiększenia udziału ponownego wykorzystania surowców, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
  • projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne, tj. przemysłowych i azbestu.

  Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,
  • administracja rządowa,
  • podmioty nie będące przedsiębiorcami świadczącymi usługi publiczne w ramach obowiązków własnych,
  • przedsiębiorstwa,
  • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • podmioty działające w ramach porozumień publiczno- prywatnych,
  • klastry energetyczne,
  • organizacje pozarządowe.