Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  7 grudnia Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

  Przeanalizowaliśmy dla Państwa te działania, które dotyczą wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (MSP).

  Dotacje dla firm będą przeznaczone między innymi na innowacje, prace badawczo rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw, internacjonalizację, instalacje odnawialnych źródeł energii(OZE), zmiany źródeł ciepła oraz ograniczenie CO2.

  Już dzisiaj zachęcamy do pobrania bezpłatnych opracowań naszych analityków. Gwarantujemy aktualne i sprawdzone informacje.

  Aby pobrać materiał prosimy o podanie adresu email, na który wyślemy link do naszych analiz.

  Wszystkie materiały są bezpłatne.

  Otrzymaj bezpłatnie

  analizę programu wykonaną przez naszych specjalistów   Główne priorytety programu

   Badania i innowacje

   Region przyjazny środowisku

   Lepiej skomunikowany region

   Przestrzeń społeczna wysokiej jakości

   Zrównoważony rozwój terytorialny

   Zrównoważona mobilność miejska

   Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych

   Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

   Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego

   Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnej społeczności

   Priorytet 1. Badania i innowacje

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

   Wsparcie na:

   • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw, w tym z udziałem organizacji badawczych. Będą to działania związane z prowadzeniem prac B+R, a także uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej,
   • projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu 651/2014 (GBER),
   • program uwzględnia także wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw – jako oddzielny projekt lub w ramach kompleksowego projektu dotyczącego realizacji prac B+R,
   • interwencja obejmie również wdrożenie prac B+R oraz innowacji – bez poprzedzającego etapu prac B+R lub w ramach kompleksowego projektu dot. działalności B+R,
   • elementem projektów z zakresu B+R będą mogły być działania związane z zazielenieniem, internacjonalizacją, cyfryzacją czy kompetencjami, co powinno się przekładać na zwiększenie efektów realizowanych projektów z zakresu B+R,
   • usługi związane z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań między uczelniami wyższymi i sektorem biznesu, m.in. wsparcie innowacyjnych pomysłów pod kątem możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji. Interwencja służyć będzie budowaniu potencjału regionu w zakresie współpracy dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi w różnych formułach,
   • wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO). Wsparcie dotyczyć będzie obszarów określonych w RIS3 województwa podlaskiego jako regionalne inteligentne specjalizacje, a także specjalizacji wyłaniających się w ramach PPO, w tym identyfikacji nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych,
   • przewidywane jest prowadzenie projektów pilotażowych w zakresie sieciowania podlaskich uczelni i wsparcia rozwoju pomysłów powstających na uczelniach oraz kontynuacja projektów rozpoczętych w perspektywie 2014-2020. Możliwa będzie realizacja działań przyczyniających się do rozwoju ekosystemu innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego,
   • wysokiej jakości usługi skierowane do firm, co ma stanowić jeden z kluczowych czynników budowania innowacyjności całego województwa. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone będą przez akredytowane IOB oraz klastry,
   • wspierane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach,
   • duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na realizację projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji, jeżeli obejmują one współpracę z MŚP, przy czym priorytetowo traktowane będą projekty w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażających cele Europejskiego Zielonego Ładu.

   Beneficjenci:

   • MŚP, a dodatkowo duże przedsiębiorstwa w tym small mid-caps i mid caps,
   • organizacje badawcze,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • klastry,
   • konsorcja ww. podmiotów.

   Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

   Wsparcie na:

   • tworzenie i rozwój e-usług administracji rządowej i samorządowej na poziomie regionalnym i lokalnym,
   • wdrażanie koncepcji Smart City i Smart Village, tj. wykorzystanie cyfrowych innowacji w takich dziedzinach jak: zdrowie, usługi społeczne, edukacja, mobilność, energia i inne w celu poprawy ich funkcjonowania, wykorzystując ich lokalne atuty i możliwości. Preferuje się realizację projektów wykorzystujących model „chmury obliczeniowej”,
   • digitalizację i udostępnienie zasobów publicznych będących w posiadaniu podmiotów administracji samorządowej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym tworzenie aplikacji w oparciu o dostępne cyfrowo informacje sektora publicznego (ISP),
   • wdrażanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach poprzez wdrażanie, rozbudowę i unowocześnienie systemów informatycznych. Wsparcie przeznaczone zostanie na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak również do cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E). Elementem projektu może być również podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

   Beneficjenci:

   • jednostki sektora publicznego, w tym administracja rządowa i samorządowa,
   • przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa small mid-caps i mid caps).

   Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

   Wsparcie na:

   • przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju i konkurencyjności MŚP z regionu, w tym umiędzynarodowienia działalności MŚP. Inwestycje w MŚP będą w szczególności ukierunkowane na zwiększenie zaawansowania technologicznego, poziomu robotyzacji i zdolności do wdrażania innowacji,
   • wsparcie przeznaczone zostanie przede wszystkim na wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów, w szczególności wykorzystujących zielone technologie, GOZ, Przemysł 4.0, automatyzację. Dodatkowym elementem projektów może być wdrażanie innowacji organizacyjnych i marketingowych oraz realizacja usług doradczych świadczonych dla MŚP, ściśle powiązanych z wdrażanymi innowacjami. Preferowane będą inwestycje produkcyjne realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji. Rozwijane mogą być kompetencje przedsiębiorców i pracowników MŚP (jako element projektu), co powinno się przekładać na zwiększenie efektów realizowanych projektów,
   • działania związane z internacjonalizacją i promocją gospodarczą podlaskich MŚP. Działania z tego zakresu będą realizowane przy zaangażowaniu i udziale MŚP oraz IOB, zaś bezpośrednim i pośrednim adresatem tego wsparcia będą MŚP. Działania mogą objąć usługi doradcze związane z wchodzeniem na nowe rynki polegające na kompleksowym przygotowaniu do działalności eksportowej – budowanie kompetencji i strategii ekspansji zagranicznej, mapowanie konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów czy kanałów sprzedaży. Możliwa będzie realizacja kompleksowego projektu wspierającego rozwój eksportu i umiędzynarodowienie MŚP, opartego na potrzebach przedsiębiorstw i obejmującego szeroki zakres działań i usług mających na celu rozpoczęcie lub rozwój sprzedaży eksportowej.
   • wsparcie ukierunkowane na wzmacnianie potencjału i podnoszenie jakości usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji. Realizowane mogą być kompleksowe działania dotyczące zapewnienia wysokiej jakości usług dla MŚP oraz wzrostu kompetencji MŚP związanych z wdrażaniem innowacji, zwiększaniem produktywności, wdrażaniem rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 i nowoczesnych technologii IT. Wsparcie infrastrukturalne IOB/OI w tym zakresie powinno wynikać z analizy popytu i potrzeb MŚP.
   • wsparcie dla nowopowstałych firm, w tym w formie wejść kapitałowych bazując na doświadczeniach z tego instrumentu wdrażanego w perspektywie 2014-2020.

   Beneficjenci:

   • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
   • instytucje otoczenia biznesu,
   • samorząd województwa w zakresie koordynacji wsparcia w obszarze internacjonalizacji i promocji gospodarczej podlaskich MŚP.

   Konkurs "Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R"

   Typy projektów:

   • Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

   Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, WNiP i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Warunki realizacji projektów: – Przedstawienie informacji dotyczących zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na utworzonej infrastrukturze, a także zdolności przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R (potencjału kadrowego, doświadczenia, potencjału infrastrukturalnego) oraz zobowiązanie się do ich realizacji.

   • Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów.

   Zakup usług badawczych polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych. Dotyczy projektów o małej skali obejmujących w szczególności przeprowadzenie badań, audyt technologiczny, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej.

   Daty:

   od 15.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

   Cel projektu:

   Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

   Główne typy beneficjentów:

   • MŚP
   • Duże przedsiębiorstwa
   • Konsorcja naukowo-przemysłowe

   Maksymalna kwota dotacji

   Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 100

   Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 100

   W przypadku przedsiębiorstw intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 70% kosztów prac rozwojowych.
   Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.
   W module Wdrożenie wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

   Wydatki kwalifikowane:

   Zakup sprzętu, WNiP i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakup usług zewnętrznych.

   Więcej informacji po opublikowaniu naboru.

   Priorytet 2. Region przyjazny środowisku

   Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

   Wsparcie na:

   • kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania i magazynowania energii,
   • kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, których właścicielem jest, m.in samorząd terytorialny, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane (np. szpitale, szkoły, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego), właściciele budynków użyteczności publicznej nie związanych z administracją rządową (w tym np. parafie, NGO, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne placówki oświatowe),
   • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (np. wspólnot, towarzystw budownictwa społecznego), w tym budynków komunalnych,
   • modernizacja lub wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z wymianą słupów oświetleniowych i systemami zarządzania oświetleniem ulicznym,
   • przedsięwzięcia z zakresu efektywnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych wraz z magazynami ciepła. Będą one polegały na budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych lub systemów ciepłowniczych modernizowanych w celu osiągnięcia takiego statusu,
   • projekty w ramach celu szczegółowego muszą przyczyniać się do zwiększenia efektywności energetyczne budynku/ów lub instalacji objętych projektem w stosunku do stanu wyjściowego określonego w audycie energetycznym. Wybierane do dofinansowania będą przedsięwzięcia o najwyższej efektywności kosztowej i oszczędności energii, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza oraz redukcji gazów cieplarnianych.

   Beneficjenci:

   • mikro- i małe przedsiębiorstwa,
   • samorząd terytorialny, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane,
   • właściciele budynków użyteczności publicznej nie związanych z administracją rządową,
   • jednostki samorządu terytorialnego.

   Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

   Wsparcie na:

   • produkcję energii i/lub ciepła ze źródeł odnawialnych na sprzedaż tj. projekty polegające na budowie i rozbudowie odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
   • produkcję energii i/lub ciepła ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem na potrzeby własne tj. projekty dotyczące budowy i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci lub tworzenie wysp energetycznych, gdy przyłączenie obiektu do sieci jest niemożliwe,
   • montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców. W ramach projektów wspierane będą instalacje OZE dopasowane do rocznego zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła budynku,
   • rozwój inicjatyw takich, jak klastry energii, czy działalność spółdzielni energetycznych.

   Beneficjenci:

   • przedsiębiorstwa,
   • podmioty publiczne jak i niepubliczne,
   • klastry energetyczne,
   • spółdzielnie energetyczne,
   • producenci rolni,
   • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty wykonujące usługi publiczne na ich zlecenie.

   Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

   Wsparcie na:

   • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz z uwzględnieniem wymogów art. 7 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
   • realizację projektów nie tylko polegających na tworzeniu wymaganej infrastruktury do przetwarzania odpadów, ale także projektów przyczyniających się do zwiększenia odsetka selektywnie zbieranych odpadów. Wspierane będą systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponownego użycia (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Ponadto rozwijany będzie recykling odpadów (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej).
   • transformacja regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
   • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców, inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
   • projekty przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia wody, zamknięcie jej w obieg zamknięty, a także powtórne jej wykorzystanie,
   • elementem inwestycji, której celem będzie GOZ, mogą być rozwiązania służące poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej, o ile są częścią integralną projektu,
   • zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych,
   • elementami uzupełniającymi w.w. typów projektów mogą być: edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego oraz wsparcie w przygotowaniu dokumentów planistycznych w tym zakresie.

   Beneficjenci:

   • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,
   • administracja rządowa,
   • podmioty nie będące przedsiębiorcami świadczącymi usługi publiczne w ramach obowiązków własnych,
   • przedsiębiorstwa,
   • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst,
   • jednostki sektora finansów publicznych,
   • podmioty działające w ramach porozumień publiczno- prywatnych,
   • klastry energetyczne,
   • organizacje pozarządowe.