Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Aż 660 milionów złotych ma do rozdysponowania Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Pośrednicząca w drugim naborze wniosków w ramach działania 3.01  Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

   


  Nabór wniosków rozpocznie się 25 kwietnia br. i potrwa maksymalnie do 25 lipca br. do godz. 16:00, przy czym termin ten może zostać skrócony w przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą 200% dostępnej w konkursie alokacji.

   

  Premia ekologiczna (dotacja w formie refundacji) może sięgać równowartości aż 50 mln EUR, co może stanowić maksymalnie aż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Będą mogły ją otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz small mid-caps (do 499 pracowników) i mid-caps  (do 3000 pracowników) z całej Polski.

   

  Jaki jest cel wsparcia w ramach Kredytu Ekologicznego ?

   

  Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produktu lub procesy.

   

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

   

  O wsparcie publiczne ubiegać mogą się MŚP, small mid-caps oraz mid caps  prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i posiadające zdolność kredytową (więcej informacji poniżej), które w wyniku projektu inwestycyjnego, osiągną energooszczędności związane z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie na poziomie minimum 30%. Status (wielkość przedsiębiorstwa) weryfikowany będzie zgodnie z zasadami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 m.in. w zakresie powiązań przedsiębiorstwa wnioskodawcy z innymi podmiotami.

   

  Nie ma minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem. Jest za to maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

   

  Warunek: efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

   

  Dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego przeznaczone jest na realizacje inwestycji, których celem będzie uzyskanie energooszczędności na poziomie min. 30% wobec poziomu zużycia energii na dzień składania wniosku – jest to minimalny próg oszczędności energii, który stanowi jedno z kryteriów obowiązkowych. Osiągnięcie oszczędności energetycznej na wskazanym poziomie musi wynikać z opracowanego przed złożeniem wniosku i zgodnego ze wzorem Audytu Energetycznego (obowiązkowy załącznik do wniosku).

   

  Na co firmy mogą otrzymać dofinansowanie?

   

  Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

   

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

   

  W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

   

  Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

   

  Podstawy udzielania pomocy publicznej

   

  Konkurs ten zakłada możliwość skorzystania z kilku rodzajów pomocy publicznej, którą będziemy mogli wybrać na sfinansowanie wydatków w projekcie. Pomoc publiczna w Kredycie Ekologicznym udzielana jest na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG (dalej: rozporządzenie 651);
  • Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”;

   

  Wydatki planowane do poniesienia w projekcie finansowanym z Kredytu Ekologicznego powinny odnosić się do poniższych podstaw pomocy spośród wstępujących w Rozporządzeniu 6512 oraz Rozporządzeniu BGK:

  1. regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 Rozporządzenia 651; § 17 Rozporządzenia BGK):
  • Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości), np. maszyn i urządzeń.
  • Nabycie robót i materiałów budowlanych w zakresie związanym z realizacją projektu, tj. inwestycją ekologiczną.
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, od osób trzecich na warunkach rynkowych. Może to być np. zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji projektu.

  Limit pomocy: Limit wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR.

  1. pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18 Rozporządzenia 651; § 20 Rozporządzenia BGK):
  • Nabycie usług doradczych związanych bezpośrednio z realizacją projektu, świadczone przez doradców zewnętrznych. Mogą to być np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu. Nie jest możliwe w ramach tej kategorii sfinansowanie wydatków innych – np. związanych z wprowadzaniem produktów do sprzedaży (np. uzyskanie certyfikatów), itp.
  1. pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach (art. 38 Rozporządzenia 651; § 23a Rozporządzenia BGK):
  • Pomoc może zostać przyznana wyłącznie na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, pod warunkiem że inwestycja zostanie zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą wejścia w życie danej normy.
  • Całkowite koszty inwestycji z obniżonym dofinansowaniem – efektywność energetyczna. W ramach tej kategorii za kwalifikowane uznaje się koszty inwestycji bezpośrednio związane z poprawą efektywności energetycznej, inne niż całkowite koszty inwestycji, w przypadku inwestycji, dla której istniałby scenariusz alternatywny, o którym mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia 651/2014.
  1. pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach (art. 38a Rozporządzenia 651; § 23b Rozporządzenia BGK):
  • Pomoc na podstawie niniejszego artykułu może być przyznana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm unijnych. Jeżeli odpowiednie normy unijne różnią się od minimalnych norm charakterystyki energetycznej, inwestycja musi zostać wdrożona i sfinalizowana co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie normy unijnej.
  • W ramach inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynku można łączyć z pomocą na niektóre albo wszystkie z poniższych działań wymienionych w art. 38a ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 tj.:
  1. montaż zintegrowanych urządzeń wytwarzających na miejscu energię elektryczną, cieplną lub chłodniczą z odnawialnych źródeł energii, w tym między innymi paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła;
  2. instalacja urządzeń do magazynowania energii wytworzonej przez miejscowe instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Urządzenia do magazynowania muszą odbierać co najmniej 75 % energii z bezpośrednio podłączonej instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w skali roku;
  3. połączenie z efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym lub chłodniczym oraz powiązanymi z nim urządzeniami;
  4. budowa i instalacja infrastruktury ładowania przeznaczonej do użytku przez użytkowników budynku oraz infrastruktury powiązanej, takiej jak kanały, jeżeli obiekty parkingowe znajdują się wewnątrz budynku lub fizycznie sąsiadują z budynkiem;
  5. instalacja urządzeń do cyfryzacji budynku, w szczególności na rzecz zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych sieci, w tym oprzewodowania pasywnego wewnątrz budynków lub okablowania strukturalnego na potrzeby sieci danych oraz dodatkowej części infrastruktury szerokopasmowej znajdującej się na terenie nieruchomości, do której budynek należy, z wyjątkiem oprzewodowania lub okablowania na potrzeby sieci danych poza nieruchomością;
  6. inwestycje w zielone dachy i wyposażenie do zatrzymywania i wykorzystywania wód deszczowych.

  Jeżeli pomoc prowadzi do poprawy efektywności energetycznej budynku mierzonej w odniesieniu do energii pierwotnej i wynoszącej co najmniej 40 % w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji, intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych. Takiego zwiększenia intensywności pomocy nie stosuje się, w przypadku gdy inwestycja nie poprawia charakterystyki energetycznej budynku ponad poziom wynikający z minimalnych norm charakterystyki energetycznej, kwalifikujących się jako normy unijne i wchodzących w życie w okresie krótszym niż 18 miesięcy od momentu realizacji i zakończenia inwestycji.

  1. pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji (art. 41 Rozporządzenia 651; § 24 Rozporządzenia BGK):
  • Za koszty inwestycji uznaje się koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na moce nowo zainstalowane lub odnowione.
  1. pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46 Rozporządzenia 651; § 25 Rozporządzenia BGK).
  2. Pomoc de minimis – na wydatki, które nie wynikają z audytu energetycznego i są przeznaczone na cele związane z Europejskim Zielonym Ładem. Pomoc de minimis można zastosować też na usługi doradcze dla podmiotów innych niż MŚP oraz na  koszty przygotowania audytu energetycznego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatek ten zostanie poniesiony po dacie ogłoszenia naboru, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

   

   

  Ocena projektu

   

  Ocena projektu prowadzona jest w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów. Ocena spełniania kryteriów jest dwuetapowa i składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny merytorycznej. Oceny projektów na każdym z etapów dokonywane są przez Komisję Oceniająca Projekty (KOP). Na etapie oceny formalnej dokonywana jest przez pracowników IP; na etapie oceny merytorycznej dokonywana jest z udziałem Ekspertów, którzy wchodzą w skład KOP. W ocenie merytorycznej mogą brać udział również pracownicy IP. IP oceni wszystkie projekty złożone w naborze w terminie maksymalnie 90 dni od zakończenia naboru. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi 100 dni od zakończenia naboru.

   

  Promesa z Banku Kredytującego – obowiązkowa!

   

  Otrzymanie dotacji jest uwarunkowane posiadaniem zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, co można potwierdzić na dwa sposoby załączając do wniosku o dofinansowanie następujące dokumenty bankowe:

  • zawarciem warunkowej umowy kredytu ekologicznego zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK;
  • promesą kredytu ekologicznego wystawionej na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK. Promesa premii ekologicznej lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

   

  Poniżej prezentujemy listę banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu Ekologicznego (alfabetycznie):

   

  1. Alior Bank S.A.
  2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
  3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  4. Bank Millennium S.A.
  5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  6. Bank Pekao S.A.
  7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  8. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
  9. BNP Paribas Bank Polska S.A.
  10. ING Bank Śląski S.A.
  11. mBank S.A.
  12. PKO Bank Polski S.A.
  13. Santander Bank Polska S.A.
  14. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
  15. VeloBank S.A.
  16. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
  17. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

   

  Więcej informacji udzieli Państwu:

  Magdalena Obuchowicz
  Specjalista ds. projektów unijnych
  +48 451 146 355
  m.obuchowicz@najdaconsulting.pl

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting