Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORSKIEGO 2021-2027

  Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza
  Działanie 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym

  Typy projektów

  1. Budowa, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych;
  2. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  3. Budowa, rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji;
  4. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji;
  5. Budowa, rozbudowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych wraz z odzyskiem energii;
  6. Budowa, rozbudowa instalacji przygotowania odpadów komunalnych do procesów recyklingu, m.in. przebudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (wyłącznie w celu poprawy efektywności procesów przygotowania odpadów do recyklingu);
  7. Rozwój infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia;
  8. Działania edukacyjne dotyczące podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym;
  9. Opracowywanie dokumentów planistycznych związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategii „zero waste” na poziomie lokalnym i regionalnym.

  Uzupełniająco, w ramach typów projektów od 1. do 7., jako element projektu infrastrukturalnego możliwe będą również:

  • działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury;
  • edukacyjne dot. podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – do 10% jego kosztów kwalifikowalnych.

  Gospodarka o obiegu zamkniętym

  W obszarze promowania przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnie korzystającej z zasobów wspierane będą projekty mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia oraz stworzenie warunków do maksymalizacji skali recyklingu w sektorze komunalnym.
  W odniesieniu do zagospodarowania odpadów komunalnych wspierane będą przede wszystkim projekty, których celem jest przyczynienie się do osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

  Daty

  od 06.03.21024 r.  do 27.03.2024 r.

  Cel projektu

  Celem jest wsparcie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw, w tym rozwiązania problemu niskiej produktywności. Celem działania jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej budynków, poprawa funkcjonowania i zwiększenie zasięgu obsługi scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła, a także edukacja dot. efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz celów polityki klimatycznej UE.

  Dla kogo

  Typy ogólne wnioskodawców:

  • Administracja publiczna
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • Partnerstwa
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • Służby publiczne

  Typy szczegółowe wnioskodawców:

  • Organizacje pozarządowe
  • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
  • Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 85%

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting