Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
  Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji

  Typ projektów

  • wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji,
  • z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030),
  • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.

  Wdrażanie innowacji

  Dofinansowanie skierowane jest na działania dotyczące wdrażania innowacji produktowej oraz innowacji w procesie biznesowym przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez wykorzystanie wyników prac B+R. Przez prace B+R rozumie się badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa.

  Daty

  21.02.2023 r. –  06.05.2024 r.

  Cel projektu

  Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich, w tym pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 lub zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub środków własnych przedsiębiorstwa.

  Dla kogo

  MŚP

  Maksymalna kwota dotacji

  Wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej, w podziale na:

  • część bezzwrotną dotacji wynoszącą odpowiednio:
   • mikro i małych przedsiębiorstw: 70%
   • średnich przedsiębiorstw: 60%
  • część zwrotną dotacji wynoszącą odpowiednio:
   • mikro i małych przedsiębiorstw: 30%
   • średnich przedsiębiorstw: 40%

  która co do zasady podlega zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Podstawą do określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi jest suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

  Wydatki kwalifikowane

  Wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie musi mieć uregulowane kwestie własności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych, w szczególności mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z wyników, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy lub złożony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy.

  Więcej informacji po opublikowaniu konkursu.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting