Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

  Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorstw
  Działania 1.1 Ścieżka SMART

  Ścieżka SMART

  W ramach priorytetu SMART sformułowano siedem modułów, które umożliwiają realizację kompleksowych projektów, są to:

  • Moduł B+R
  • Wdrożenie innowacji
  • Infrastruktura B+R
  • Zazielenienie przedsiębiorstw
  • Cyfryzacja
  • Internacjonalizacja
  • Kompetencje

  W przypadku małych jak i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch rodzajów modułów tj. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R) lub wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (moduł wdrożenie innowacji).

  W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R). Wniosek może również obejmować (fakultatywnie) moduł wdrożenie innowacji.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: 27 czerwiec 2024 r.
  Zakończenie naborów: 24 październik 2024 r.
  (Nabór dla pojedynczych MŚP)

  Cel projektu

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

  Dla kogo

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów, które
   aplikują do PARP
  • duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja
   przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz
   MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które
   aplikują do NCBR.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 80

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 80

  Wydatki kwalifikowane

  W ramach modułu B+R m.in.:

  • wynagrodzenie personelu projektu
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu
  • odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprzętu
  • odpisy amortyzacyjne budynków
  • koszty gruntów
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
  • wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów
  • koszty operacyjne dotyczące: pomocniczych usług obcych; opłat związanych z dopuszczeniem do badań; usług transportowych; wynajmu/leasingu aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń; wynajmu powierzchni laboratoryjnej

  W ramach modułu wdrożenie innowacji m.in.:

  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów
  • raty spłaty kapitału gruntów; spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości
  • raty spłaty kapitału środków trwałych
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług
  • Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych

  W ramach modułu infrastruktura B+R m.in.:

  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów
  • raty spłaty kapitału gruntów
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia lub leasingu środków trwałych, innych niż nieruchomości
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

  W ramach modułu cyfryzacja m.in.:

  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia prawa własności gruntów
  • raty spłaty kapitału gruntu
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia lub leasingu środków trwałych, innych niż nieruchomości.
  • raty spłaty kapitału środków trwałych
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC), znakowania, 29 testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług
  • koszty usług doradczych

  W ramach modułu zazielenienie przedsiębiorstw m.in.:

  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia prawa własności gruntu
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
  • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • koszty usług doradczych
  • koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, znakowania, testowania i certyfikacji, w tym weryfikacji technologii środowiskowych
  • koszty, które są związane z podniesieniem poziomu ochrony środowiska
  • koszty, które są związane z efektywnością energetyczną

  W ramach modułu kompetencje m.in.:

  • koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi
   • wynagrodzenia wykładowców, koszty operacyjne wykładowców takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
   • koszty wynajmu sal szkoleniowych z adekwatnymi narzędziami i wyposażeniem w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
   • koszty materiałów szkoleniowych, w tym koszty tłumaczeń związanych ze szkoleniem;
   • koszty administracyjne związane z organizacją i obsługą szkolenia, w tym przerwy kawowe i lunche / posiłki serwowane w czasie szkolenia
  • koszty uczestników szkolenia bezpośrednio związane ze szkoleniem, tj. koszty podróży i zakwaterowania
  • koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem

  W ramach modułu internacjonalizacja m.in.:

  • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, ubezpieczenia, podróży służbowych pracowników),
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
  • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych o randze międzynarodowej,
  • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

   

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych