Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Zapraszamy do składania wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działania 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

  Daty

  Rozpoczęcie naboru: 17.10.2022
  Zakończenie naboru: 18.11.2022

  Cel projektu

  Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

  Dla kogo

  Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa

  Maksymalna kwota dotacji

  • Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Przy tym wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:1) do 3 000 000,00 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;2) do 10 000 000,00 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;3) do 15 000 000,00 zł – w przypadku w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa .Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000,00 zł.

  Wydatki kwalifikowane

  Do kosztów kwalifikujących się do dofinansowanie w przedmiotowym naborze zalicza się przede wszystkim koszty:

   

  1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania,
  magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli
  laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz
  z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

  2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

  3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się
  o wsparcie;

  4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

  5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin (samochody o zerowej lub niskiej emisji – zgodnie z definicją zawartą w art. 3(11) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r.), które są przeznaczone do przewozu:
  a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb;
  b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników;
  c) zwierząt przeznaczonych do uboju.

  6) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie
  przedsiębiorstwa;

  7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy
  systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

  8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

  Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych