Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Aż 660 milionów złotych ma do rozdysponowania Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Pośrednicząca (dalej: IP). Pierwszy nabór wniosków w ramach działania 3.01  Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 rozpoczął się 13 czerwca br. i potrwa maksymalnie do 17 sierpnia br. do godz. 16:00, przy czym termin ten może zostać skrócony w przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą 200% dostępnej w konkursie alokacji.

   

  Premia ekologiczna (dotacja) może sięgać równowartości aż 50 mln €, co może stanowić maksymalnie aż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Będą mogły ją otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz small mid-caps (do 499 pracowników) i mid-caps  (do 3000 pracowników) w ramach Kredytu Ekologicznego finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

   


  Opracowanie:

  Robert Michalski – kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego | Sylwia Litman – młodszy specjalista ds. projektów unijnych


   

  Jaki jest cel wsparcia w ramach Kredytu Ekologicznego ?

   

  Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produktu lub procesy.

   

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

   

  O wsparcie ubiegać mogą się MŚP, small mid-caps oraz mid caps  prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i posiadające zdolność kredytową (więcej informacji poniżej), które w wyniku projektu inwestycyjnego, osiągną energooszczędności związane z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie. Nie ma minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem. Jest za to maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln €.

   

  Warunek: uzyskanie minimum 30 % oszczędności energii

   

  Dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego przeznaczone jest na realizacje inwestycji, których celem będzie uzyskanie energooszczędności na poziomie min. 30% wobec poziomu zużycia energii na dzień składania wniosku – jest to minimalny próg oszczędności energii, który stanowi jedno z kryteriów obowiązkowych. Osiągnięcie oszczędności energetycznej na wskazanym poziomie musi wynikać z opracowanego przed złożeniem wniosku i zgodnego ze wzorem Audytu Energetycznego (obowiązkowy załącznik do wniosku).

   

  Na co firmy z sektora MŚP mogą otrzymać wsparcie?

   

  Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, powinna być realizowana poprzez:

  • termomodernizację posiadanych budynków – w przypadku rekomendacji audytu energetycznego jest to element obligatoryjny,
  • modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego,
  • nabycie urządzeń wykorzysujących OZE; warunek: muszą wynikać z rekomendacji audytu energetycznego.

   

  Podsumowując – możliwości jest dużo – począwszy od modernizacji lub wymiany maszyn linii technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków czy też modernizację źródeł energii lub wymiany na systemy OZE. poprzez modernizację wewnętrznych linii ciepłowniczych, systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, a także oświetlenia, na wdrożeniu systemów sterowania mających na celu obniżenie zużycia energii skończywszy.

  Podstawy udzielania pomocy publicznej

   

  Pomoc publiczna w Kredycie Ekologicznym udzielana jest na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG (dalej: rozporządzenie 651);
  • Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027” (dalej: Rozporządzeniu BGK);

  Wydatki planowane do poniesienia projekcie finansowanym z Kredytu Ekologicznego powinny odnosić się do poniższych podstaw pomocy spośród wstępujących w:

  • Regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 Rozporządzenia 651; § 17 Rozporządzenia BGK) – wydatki dotyczące zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Np. nabycie nowego, bardziej efektywnego energetycznie urządzenia lub niezbędne dla realizacji projektu prace budowlane;
  • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18 Rozporządzenia 651; § 20 Rozporządzenia BGK) – koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego. Nie mogą też być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np.: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
  • Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38 Rozporządzenia 651; § 23 Rozporządzenia BGK) – kwalifikowalne są tylko i wyłącznie koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 2 ust. 103 Rozporządzenia 651. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc nie może zostać przyznana w przypadku, gdy usprawnienia związane z osiągnięciem wyższej efektywności energetycznej są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez wnioskodawcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują. Wydatki kwalifikowalne ustala się jako koszty dodatkowe referencyjne (wyjaśnienie poniżej).
  • Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 Rozporządzenia 651; § 24 Rozporządzenia BGK).
  • Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46 Rozporządzenia 651; § 25 Rozporządzenia BGK) – kwalifikowalne są tylko i wyłącznie koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych, o której mowa w art. 2 ust. 109 Rozporządzenia 651. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc na wydatki związane z inwestycją na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych nie może zostać przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 41 pkt. 3-5 Rozporządzenia 651. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje. Wydatki kwalifikowane ustala się na dwa sposoby: jako koszty dodatkowe referencyjne oraz koszty małych instalacji. Za koszty inwestycji uznaje się koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych.

  Możliwe jest również zastosowanie pomocy de minimis, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych, na wydatki, które nie wynikają z audytu energetycznego i są przeznaczone na cele związane z Europejskim Zielonym Ładem. Pomoc de minimis można zastosować też na usługi doradcze dla podmiotów innych niż MŚP oraz na  koszty przygotowania audytu energetycznego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatek ten zostanie poniesiony po dacie ogłoszenia naboru, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

   

  Inwestycja referencyjna – punkt odniesienia do wyliczenia intensywności pomocy

   

  Koszty inwestycji w urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych określa się przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania – co jest wymogiem wynikającym wprost z art. art. 38 Rozporządzenia 651. Inwestycja podobna, mniej przyjazna środowisku, oznacza porównywalną pod względem technicznym inwestycję o takich samych zdolnościach wytwórczych i wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio związane z dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel).

  Koszty kwalifikowalne w tym przypadku, to różnica między kosztami obydwu inwestycji, która jednocześnie stanowi koszt bezpośrednio związany z wprowadzeniem aspektów ochrony środowiska. Intensywność dofinansowania dotyczy w tym przypadku wskazanej wyżej różnicy w kosztach. Maksymalna możliwa premia ekologiczna w tym przypadku to aż 80 % (w przypadku małej firmy w niektórych województwach).

   

  Małe instalacje – z limitem dofinasowania do 15 mln €

   

  Koszty w tej kategorii mogą dotyczyć wyłącznie mikro instalacji, o których mowa w art. 2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2022 poz. 1378 z późn.zm.). Jeżeli koszty inwestycji dotyczą mikro instalacji, za koszty kwalifikowalne uznaje się w tej kategorii całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. Należy wtedy wskazać we wniosku, że wydatek dotyczy „małej instalacji”. Maksymalna możliwa premia ekologiczna w tym przypadku to aż 65 % (w przypadku małej firmy w niektórych województwach).

   

  Ocena projektu prowadzona jest w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów. Ocena spełniania kryteriów jest dwuetapowa i składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny merytorycznej. Oceny projektów na każdym z etapów dokonywane są przez Komisję Oceniająca Projekty (KOP). Na etapie oceny formalnej dokonywana jest przez pracowników IP; na etapie oceny merytorycznej dokonywana jest z udziałem Ekspertów, którzy wchodzą w skład KOP. W ocenie merytorycznej mogą brać udział również pracownicy IP.

   

  Promesa z Banku Kredytującego – obowiązkowa!

   

  Identycznie jak ma to miejsce w ogłoszonym wcześniej Kredycie Technologicznym otrzymanie dotacji jest uwarunkowane posiadaniem o zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, co można potwierdzić na dwa sposoby:

  • zawarciem warunkowej umowy kredytu ekologicznego zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK;
  • promesą kredytu ekologicznego wystawionej na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK. Promesa premii ekologicznej lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

   

  Poniżej prezentujemy listę banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu Ekologicznego (alfabetycznie):

   

  • Alior Bank S.A.
  • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • Bank Millennium S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Pekao S.A.
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • mBank S.A.
  • PKO Bank Polski S.A.
  • Santander Bank Polska S.A.
  • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
  • VeloBank S.A.
  • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
  • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

     Więcej informacji udzielą Państwu:

  Robert Michalski
  Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego
  +48 451 146 355
  r.michalski@najdaconsulting.pl

  Sylwia Litman
  Młodszy specjalista ds. projektów unijnych
  + 48 914320160 wew. 202
  s.litman@najdaconsulting.pl


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting