Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Tylko do 30 listopada 2021r. można składać wnioski w ramach działania INFRASTRUKTURA KULTURY ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej (DEK).

   


  Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

   

  O dofinansowanie mogą starać się:

  1. organizacje pozarządowe;
  2. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  3. państwowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez ministra i JST wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister;

  W ramach programu wnioskodawcy mogą realizować następujące działania:

  1. Zadanie nr 1: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;
  2. Zadanie nr 2: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;
  3. Zadanie nr 3: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko;
  Wszystkie zadania szczegółowo opisaliśmy w dalszej części artykułu.

   

  W przypadku Zadania nr 1 dotyczącego wydatków w zakresie: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej inwestycji.

  Dla zadania nr 2 i 3 wartość pomocy to min. 80% wydatków kwalifikowanych.

   

  WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

  • 50-80% (w uzasadnionych przypadkach 100%),
  • 50.000 zł – 5.000.000 zł.

  BUDŻET PROGRAMU: 28.050.000 zł.

   

  Realizacje projektów objętych dofinansowaniem podzielono na 3 grupy:

  • zadania 1-roczne: 01.01.2022. – 31.12.2022.
  • zadania 2-letnie: 01.01.2022. – 31.12.2023.
  • zadania 3-letnie 01.01.2022. – 31.12.2024.

   

  Rodzaje zadań:

   

  Zadanie nr 1: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;

   

  Wydatki kwalifikowane:

  KOSZTY PODSTAWOWE, które muszą wystąpić w zadaniu:

  – budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

  – roboty budowlane – prowadzenie prac polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

  – przebudowa (modernizacja) – wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego;

  – remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym możliwe jest stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Dopuszcza się prace remontowe polegające na bieżącej konserwacji i wykończeniu obiektu (malowanie ścian, cyklinowanie podłóg itp.);

  – urządzenia budowlane – wyposażenie obiektu budowlanego w urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu, jak: przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także place postojowe, ogrodzenia.

  KOSZTY DODATKOWE:

  – nadzór inwestorski/autorski – kontrola obiektów i procesów budowlanych;

  – koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego;

  – koszty transportu.

   

  Koszty zakupu środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu, takich jak:

  – instrumenty i akcesoria muzyczne;

  – sprzęt komputerowy i oprogramowanie;

  – urządzenia biurowe;

  – meble;

  – systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem/pożarem;

  – systemy monitoringu i telewizji przemysłowej;

  – sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny;

  – wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, kurtyny, żaluzje, rolety, wyposażenie audio-video, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.);

  – środki transportu służące działalności kulturalnej;

  – wyposażenie służące organizacji imprez plenerowych (np. scena, podesty sceniczne, balustrady, schody, – zadaszenia, generatory prądu);

  – specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty kulturalnej;

  – montaż/instalacja/transport zakupionego sprzętu lub wyposażenia;

   

  Przygotowanie dokumentacji technicznej: niezbędnej do realizacji planowanych prac – koszty opracowań/projektów dokumentacji branżowej, w tym także projekty aranżacji wnętrz.

   

  Wydatki niekwalifikowane:

  Koszty niekwalifikowane w programie Infrastruktura kultury dotyczą:

  – kosztów osobowych (podróży służbowych, honorariów, wynagrodzeń za prowadzenie i rozliczenie zadania) z wyjątkiem kosztów nadzoru budowlanego oraz kosztów instalacji

  systemu urządzeń, oprogramowania);

  – kosztów administracyjnych (obsługi biurowej, rozmów telefonicznych);

  – kosztów eksploatacji bieżącej obiektu (opłat za prąd, wodę, gaz, wywóz nieczystości);

  – kosztów promocji zadania (z wyjątkiem kosztów związanych z przygotowaniem i umieszczeniem tablicy informacyjnej);

  – kosztów organizacji cateringu podczas uroczystości związanych z odbiorem obiektu, czy promocją zadania;

  – kosztów zakupu urządzeń gastronomicznych i naczyń;

  – kosztów zakupu strojów (ludowych, mundurów, itp.), eksponatów muzealnych, rekwizytów;

  – kosztów zakupu książek, czasopism i innych zasobów bibliotecznych, płyt CD/DVD/BD;

  – kosztów prac budowlanych przy formach trwałego upamiętnienia, w tym zakupu/wykonania pomników, tablic pamiątkowych, popiersi, rzeźb i innych

  – kosztów związanych z pracami ogrodniczymi (wycinka drzew, konserwacja i nasadzanie zieleni) wraz z zakupem maszyn, urządzeń, narzędzi używanych do pielęgnacji terenów zielonych.

  – kosztów zakupu usług informatycznych (koszty informatyczne oraz programistyczne, koszty tworzenia: programów, systemów informatycznych, baz danych, stron internetowych, portali, ekspozycji multimedialnych, dostosowania form przekazu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami).

  – kosztów administracyjnych opłat związanych z uzyskiwaniem stosowanych pozwoleń budowlanych.

  – kosztów opłat dodatkowych naliczanych przy zakupie sprzętu sprowadzanego spoza terytorium Polski (cła, podatku VAT od importu, opłat skarbowych, frachtu kolejowego i drogowego, pełnomocnictw i innych).

  – kosztów ubezpieczenia zakupionego wyposażenia.

  – kosztów ubezpieczenia i rejestracji środków transportu.

  – kosztów szkoleń.

   

  W przypadku obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków w niniejszym programie nie będą dofinansowywane następujące prace:

  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

  8) stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,

  z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

  12) modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

   

  Zadanie nr 2: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;

   

  Wydatki kwalifikowane:

  – instrumenty i akcesoria muzyczne;

  – sprzęt komputerowy i oprogramowanie;

  – urządzenia biurowe;

  – meble;

  – systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem/pożarem w obiektach niezabytkowych;

  – systemy monitoringu i telewizji przemysłowej;

  – sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny;

  – wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, kurtyny, żaluzje, rolety, wyposażenie audio-video, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.);

  – środki transportu służące działalności kulturalnej;– wyposażenie służące organizacji imprez

  plenerowych (np. scena, podesty sceniczne, balustrady, schody, zadaszenia, generatory prądu);

  – specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty kulturalnej;

  – montaż/instalacja/transport zakupionego sprzętu lub wyposażenia;

  – projekt aranżacji wnętrz;

  – koszty wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej projektu;

  – koszty postępowania przetargowego.

   

  Zadanie nr 3: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko;

   

  Wydatki kwalifikowane:

  – koszty wykonania projektów architektonicznych,

  – studium wykonalności,

  – analiz oddziaływań na środowisko,

  – koszty postępowania przetargowego,

  – koszty wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej projektu,

   

  W przypadku obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków w niniejszym programie nie będą dofinansowywane następujące prace:

  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

   

  Serdecznie zapraszamy do współpracy z Najda Consulting. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

   

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych