Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  KARTA KONKURSU

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  CEL PROJEKTU

  Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach Unii Europejskiej.

  DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

  WYDATKI, KTÓRE MOŻESZ DOFINANSOWAĆ

  Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE. Przygotowanie Eurograntu może obejmować działania:

  • związane z opracowaniem studium wykonalności (wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu UE);
  • podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów do Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu;
  • polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;
  • związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant;
  • podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny powołaną przez organizatora konkursu w ramach Programu UE
  TERMIN NABORU

  od 01 czerwca 2021 r.
  do 02 sierpnia 2021 r.

  WYSOKOŚĆ DOTACJI

  do 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych

  MAX DOTACJI – 280 60 zł

  DLA KOGO?

  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Szczegóły konkursu

  pytania i odpowiedzi

  Jaka jest ogólna pula środków?

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5 000 000,00 zł, w tym dla projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 1 000 000,00 zł,
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 4 000 000,00 zł

  Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

  • Samodzielnie aplikujących – wynosi i 280 060,00 zł
  • W konsorcjum: jako koordynator, lider albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

  • Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;
  • W konsorcjum: jako koordynator, lider albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł

  Wykaz kosztów kwalifikowalnych

  • opracowanie studium wykonalności (wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu UE);
  • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ;
  • usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
  • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
  • organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

  Ważne informacje o konkursie

  Jeśli złożony do Komisji Europejskiej wniosek osiągnie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny możliwych przewidzianych w danym konkursie, to dofinansowanie z Grantów na Eurogranty będzie podlegać zwrotowi.

  W innych przypadkach, jeżeli wniosek podczas oceny uzyska połowę lub więcej maksymalnej punktacji, ale nie zostanie przyznane dofinansowanie, to wysokość wypłacanej dotacji w odniesieniu do wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku będzie ustalane proporcjonalnie do uzyskanej podczas oceny wniosku liczby punktów.

  Przykładowo, jeśli wniosek otrzyma 65% punktów w ramach Programu UE to kwota wsparcia w odniesieniu do wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku o wsparcie w ramach Programu UE z grantów na Eurogranty stanowić będzie również 65% maksymalnej wartości dofinansowania. Kwota dofinansowania związana ze sporządzeniem studium wykonalności nie podlega pomniejszeniu i będzie wynosiła 216 060,00 zł, z zastrzeżeniem, że jest ono wymagane, a koszty jego przygotowania nie są kwalifikowane w ramach programu UE.

  Przyznawane w Grantach na Eurogranty finansowanie będzie miało formę pomocy de minimis.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych