Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Ze względu na sporą liczbę pytań postanowiliśmy przygotować dla Państwa opracowanie, które pozwoli więcej dowiedzieć się na temat tego planu.

   

  CEL GŁÓWNY KPO

   

  Celem głównym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

   

  CELE SZCZEGÓŁOWE KPO

   

  1. Jakościowy, innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększania jej produktywności, uwzględniający transformację cyfrową kraju i społeczeństwa
  2. Zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności
  3. Wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w szczególności poprzez zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości edukacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki

   

  KOMPONENTY KPO

   

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki
  2. Zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy
  3. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
  4. Ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju
  5. Transformacja cyfrowa
  6. Wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce
  7. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  8. Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych
  9. Zielona, inteligentna mobilność Rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego, zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa

  Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro. Zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej Instrumentu dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej  o 12,112 mld euro z części pożyczkowej. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe sfinansowanie przedsięwzięć związanych z transformacją klimatyczną i cyfryzacją. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie 35,970 mld euro.

   

   

  Przyjrzyjmy się temu co z Państwa perspektywy jest najistotniejsze, czyli  Części Dotacyjnej:

   

  Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

  Cele szczegółowe:

  • Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa
  • Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych
  • Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji
  • Zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy

  Szacunkowy koszt: 4 455 mln euro

   

  Kluczową rolę dla zmiany modelu wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu odbudowy po pandemii oraz budowy długoterminowej odporności gospodarki i systemu finansów publicznych, odgrywa kwestia wzmocnienia produktywności gospodarki. Istotnym wymiarem działań będzie zwiększenie wydatków służących bezpośrednio stymulowaniu inwestycji i zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Będzie ono przebiegało w strumieniach służących dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw MŚP (nowe produkty, usługi i kompetencje pracowników w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią m.in. HoReCa, turystyka, kultura), przetwórstwa rolno spożywczego, robotyzacji i cyfryzacji przemysłu, innowacji środowiskowych w przedsiębiorstwach, rozwoju sektora przemysłu kosmicznego oraz technologii bezzałogowych (dronów) poprzez stworzenie warunków ich wdrażania i zrównoważonego rozwoju, a także zdolności przedsiębiorstw i pracowników do pracy zdalnej.

   

  Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

  Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju.

   

  Cele szczegółowe:

  • Poprawa efektywności energetycznej gospodarki
  • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska

  Szacunkowy koszt: 5 696 mln euro

   

  Komponent C „Transformacja cyfrowa”

  Cel: Wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce.

   

  Cele szczegółowe:

  • Poprawa dostępu do szybkiego Internetu.
  • Rozwój e-usług i ich konsolidacja, tworzenie warunków dla rozwoju zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem.
  • Wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

   

  Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

  Cel:  Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych.

   

  Cele szczegółowe:

  • Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną.
  • Rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni medycznych i podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr medycznych.
  • Rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia.

   

  Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność”

  Cel: Rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa

   

  Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.
  • Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań.

  Szacunkowy koszt: 6 818 mln euro

   

  Kiedy ruszą nabory wniosków? Jak będą wyglądały poziomy dofinansowań? O tym będziemy na bieżąco Państwa informować w naszych wpisach. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami gorąco zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Gwarantujemy merytoryczne treści.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting