Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  6 września 2021 r. wystartował konkurs na dofinansowanie w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

  Planowany termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie od 20 września 2021 r. do  20 października 2021 r. Alokacja finansowania w ramach naboru to 110 mln zł.

  W artykule przedstawimy Państwu wszystkie najważniejsze informacje oraz szczegóły i zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.

  Przypominamy także, że nasi doradcy oferują bezpłatną analizę możliwości skorzystania z dofinansowania.

   

  BENEFICJENCI NABORU

   

  Beneficjentami naboru będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

   

  Kody PKD – dodatkowo premiowane:

  Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu: 47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z.

   

  WYDATKI KWALIFIKOWALNE ORAZ WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

   

  Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

  W ramach działania 6.2 PO IR do kosztów kwalifikowalnych zalicza się w zakresie pomocy de minimis następujące koszty:

  1) zakupu usługi doradczej związanej z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi;

  2) zakupu usługi doradczej związanej z wdrożeniem innowacji procesowej;

  3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie licencji, oraz innych praw własności intelektualnej

  4) nabycia albo wytworzenia środków trwałych;

  5) zakupu usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji;

  6) zakup usługi doradczej związanej z wdrożeniem planu, o którym mowa w pkt 5.

  7) zakup szkolenia.

  Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

   Projekt powinien być uzasadniony koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19 lub koniecznością wzmocnienia odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów.

  Innymi słowy, premiowane będą projekty zmieniające proces firmy, który jednocześnie stworzy warunki skutecznego funkcjonowania firmy w warunkach epidemii lub uodporni jej działalność na ewentualność wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii chorób zakaźnych.

  Wydatki w zakresie usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego są obligatoryjne do poniesienia w ramach projektu. Zakup wyposażenia jest komponentem fakultatywnym.

   

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ORAZ FORMA ROZLICZENIA

   

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 60 000,00 zł, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 300 000,00 zł.

  Wsparcie będzie udzielane na podstawie pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%.

   

  Projekt rozliczany jest na podstawie kwot ryczałtowych przypisanych dla każdego zadania.

  Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu.

  Analiza rynku obejmuje co najmniej takie obszary jak:

  1. a) źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
  2. b) nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów),
  3. c) wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b),
  4. d) termin rozeznania rynku.

  Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

  W przypadku oprogramowania należy wskazać czy planowane jest zakupienie licencji na gotowe oprogramowanie, licencji na oprogramowanie przygotowywane pod indywidulane potrzeby wnioskodawcy, praw autorskich do oprogramowania przygotowywanego pod indywidulane potrzeby wnioskodawcy.

  W wyborze sposobu realizacji projektu powinna zostać zachowana równowaga pomiędzy koniecznością zaspokojenia specyficznych potrzeb wnioskodawcy, a kosztami wynikającymi z przyjętego sposobu odpowiedzi na te potrzeby. Rozwiązania „szyte na miarę” są zwykle znacząco droższe od rozwiązań gotowych, oferowanych w postaci standardowych licencji. Zatem jeśli wnioskodawca decyduje się na rozwiązania droższe, musi wykazać rangę korzyści płynących dla przedsiębiorstwa z ich wyboru. Sugerujemy, aby wybór określonego typu rozwiązań miał charakter perspektywiczny – uwzględniał ich elastyczność, skalowalność, możliwość przyszłej modyfikacji/rozbudowy systemów informatycznych wnioskodawcy, ich bezproblemową integrację z narzędziami stosowanymi przez parterów biznesowych, itp.

  Wnioskodawca poza oprogramowaniem musi rozważyć niezbędność innych działań, zakupów podejmowanych w projekcie, które służyć będą wdrożeniu innowacji (np. doradztwo, szkolenia, środki trwałe).

  Projekt powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

  Przykładowy projekt powinien dotyczyć opracowania oprogramowania (usługa programistyczna), w której następstwie będzie jego instalacja na linii produkcyjnej wnioskodawcy (integracja z dostępnymi technologiami, systemami wnioskodawcy), która pozwoli np. na zdalne sterowanie produkcją, lub jej usprawnienie powodując zwiększenie mocy produkcyjnych niezbędnych do obsługi zwiększonego realnego zapotrzebowania rynku w okresie epidemii, lub powodującego możliwość produkcji elementów, dotychczas koniecznych do pozyskania z zewnątrz w tym z importu towarów. Innym przykładem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest zakup technologii informatycznych (lub ich opracowanie w projekcie) dzięki którym dokonane zostanie usprawnienie lub zmiana sposobu świadczenia dotychczasowych usług/i lub wprowadzenie nowej usługi.

   

  WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

   

  Za niekwalifikowalne należy jednak uznać projekty, które w zakresie prowadzonej dotychczas sprzedaży towarów w tradycyjny sposób, będą jedynie zakładały stworzenie sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny. Wprowadzenie innowacji powinno być wyraźnie uzasadnione wykazaniem kontekstu wpływu epidemii na działalność danego wnioskodawcy lub kontekstem jego uodpornienia na kryzysy związane z epidemią.

   

   

  Więcej informacji przekaże Państwu Kamila Ciepielak – tel. 91 432 01 60 wew. 1 lub mail office@najdaconsulting.pl

  Gorąco zachęcamy do kontaktu oraz aplikowania o środki – konkurs zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting