Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Informujemy, iż ogłoszono nabory w ramach:

  Priorytetu I Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP oraz Priorytetu IX Działanie 9.3 Przestrzeń w transformacji.

   


  W ramach Konkursu: Działanie 1.5 Konkurencyjność MŚP nabór wniosków rozpocznie się 8 września br. I i będzie trwał do  się 25 września br.

  Konkurs skierowany jest do MŚP na  projekty związane z  Wdrożeniem rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł

   

  W ramach konkursu przedsiębiorstwa mogą sfinansować wdrożenie specjalistycznych, innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, ukierunkowanych na automatyzację, robotyzację i cyfryzację działań takich jak:

  • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
  • Roboty przemysłowe;
  • Przemysłowy Internet rzeczy;
  • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
  • Cyberbezpieczeństwo;
  • Chmura obliczeniowa;
  • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
  • Sztuczna inteligencja;
  • Blockchain;
  • Druk addytywny (druk 3D);
  • Łączność w technologii 5G;
  • BIM (Building Information Modelling);
  • Technologie kwantowe (Quantum Computing);
  • Mikroelektronika.

  Wsparcie dla rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzanie TIK do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych) będzie realizowane z wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach Działania 1.6.

   

  Maksymalny poziom dofinansowania projekt, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej wynosi:

  • dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność wynosi 60%.
  • dla wydatków objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność wynosi 85%

   

  W ramach projektu dofinansowaniu podlega:

  • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 300 000,00 zł

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 24 849 648 zł

   


  Natomiast w ogłoszonym Konkursie  FELD Działanie 9.3 Przestrzeń w transformacji, o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru:

  Administracji rządowej, Duże przedsiębiorstwa, Jednostki naukowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Lasy Państwowe, Parki narodowe i krajobrazowe, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, Organizacje pozarządowe, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Uczelnie, Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, a także MŚP

   

  Konkurs ma celu umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   

  W ramach naboru minimalna wartość projektu to 1 000 000 zł

   

  Projekty które można dofinansować obejmują:

  • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE,
  • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci ,
  • wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

   

  Poniżej wskazano przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach powyższych typów projektów:

  1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in.:
  • elektrowni wodnych (inwestycje ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów), wiatrowych;
  • instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

  Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

   

  1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej lub chłodu przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

  Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

  1. Budowa lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła OZE.

   

  Rozpoczęcie naborów: 31 lipiec 2023 r.
  Zakończenie naborów: 15 września 2023 r.

   

  Maksymalna kwota dotacji:

  Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%,w tym maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi: 85%,

  Dofinansowanie budżetu państwa w projekcie wynosi: 10%.

  Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 5%.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting