Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Tak atrakcyjne warunki finansowania bezzwrotnego zaoferowane zostały przedsiębiorcom w ramach ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego 23 maja 2024 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski aplikacyjne w ramach ścieżki SMART ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) będzie można składać do od 27 czerwca 2024r. do 24 października 2024r. O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   


  Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

  Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.


   

  Czym jest ścieżka SMART ?

   

  Kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażanie innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

   

  Konkurs Ścieżka SMART skierowany jest do tych przedsiębiorstw, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju.

   

   


   

  Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów

   

  Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: B+R (prowadzenie prac badawczo-rozwojowych) lub Wdrożenie innowacji (wdrożenie wyników prac B+R).

  Pozostałe moduły:

  • Infrastruktura B+R,
  • Cyfryzacja przedsiębiorstwa,
  • Zazielenienie przedsiębiorstw,
  • Kompetencje (podnoszenie kompetencji kadr),
  • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

  mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

  Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

   


  Ile można otrzymać dofinansowania?

   

  Poziom dofinansowania

  Od 15% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych

  3 mln zł w przypadku realizacji jednego modułu obligatoryjnego.

  W przypadku realizacji dwóch modułów obligatoryjnych limit 3 mln zł odnosi się do jednego (wybranego) modułu obligatoryjnego.

  Maksymalna wartość wnioskowanej pomocy: 50 mln zł

   


   

  Nowe podejście do oceny projektów – kryteria oceny

   

  W obecnych naborach obowiązywać będzie dwuetapowa forma oceny.

  W pierwszym etapie ocenę pozytywną otrzymają tylko takie projekty, które obejmują prace B+R dotyczące opracowania nowego produktu lub procesu innowacyjnego w skali kraju lub takie, które obejmują wdrożenie wyników prac B+R(dotyczy tylko sektora MSP) w postaci nowego produktu lub procesu innowacyjnego w skali kraju. Aby przejść pierwszy etap, każdy z modułów (B+R lub wdrożenie innowacji) musi być oceniony pozytywnie, na tym etapie nie ma możliwości usunięcia jednego z modułów.

  Pozostałe wymogi są oceniane w drugim etapie. Instytucje wdrażające zakładają że dzięki takiej formie wnioskodawcy szybciej otrzymają informację, czy ich projekt wpisuje się w założenia „Ścieżki SMART”. Firmy, które chcą tylko rozbudować swoje zaplecza produkcyjne, doposażyć się w odpowiedni sprzęt (nie realizując prac badawczych lub ich nie planując) – nie będą spełniać wymogów naboru konkursu.

   

  Aby zwiększyć szansę na otrzymanie pozytywnej oceny składanego wniosku, warto dobrze przygotować się do jego napisania.

   

  Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

  1. Przedsiębiorcy powinni skupić się na opracowaniu projektów zgodnie z założeniami i wymogami programu.
  2. Zaplanowane działania muszą spełniać definicję prac rozwojowych lub/i badań przemysłowych i nie mogą być rutynowymi działaniami usprawniającymi procesy technologiczne lub same produkty.
  3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis problemu badawczego, który projekt ma rozwiązać, metody, założone rezultaty oraz ich wpływ na produkt lub proces – innowacyjne cechy produktu lub procesu muszą bezpośrednio wynikać z zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych.
  4. We wniosku należy zdefiniować i opisać mierzalne wartości (wskaźniki) cechy lub/i funkcjonalności, które wskazują na innowacyjność produktu lub procesu. Należy porównać je do najlepszych dostępnych na rynku produktów lub procesów, pamiętając, że wymagany poziom innowacyjności to poziom co najmniej kraju, który należy wykazać i udowodnić.
  5. Wnioskodawcy powinni także przygotować i uzasadnić listę wydatków związanych z realizacją projektu, opisując szczegółowo sposób szacowania każdego z zaplanowanych kosztów.

   


   

  Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

   

  − wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,

  − zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem),

  − koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,

  − koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,

  − nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

  − koszty operacyjne,

  − zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

  − zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

  − nabycie robót i materiałów budowlanych,

  – zakup środków trwałych(min. linii technologicznych niezbędnych do wdrożenia innowacji)

  − zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

  − zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia)

  − zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,

  − koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem,

  − koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),

  − koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),

  − usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,

  − usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej,

  − koszty pośrednie (ogólne).


   

  Co można sfinansować w ramach poszczególnych modułów?

   

  • Moduł B+R – przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania tj.:
  • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
  • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

  W tym module możemy zaplanować sfinansowanie kadry badawczej, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań i testów nad przyszłym produktem;

  • Moduł Wdrożenie innowacji – wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania. W ramach tego modułu będziemy mogli dofinansować rozbudowę zakładu produkcyjnego wraz z zakupem linii technologicznych niezbędnych do produkcji nowego lub ulepszonego produktu;
  • Moduł Infrastruktura B+R – utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzającej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej.

  • Moduł Cyfryzacja – transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyber bezpieczeństwa.

  Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa;

  • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

  Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

  Moduł obejmuje również wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych lub wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw;

  • Moduł Internacjonalizacja – internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP;
  • Moduł Kompetencje – doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu. Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:
  • prac B+R,
  • inteligentnych specjalizacji,
  • transferu technologii,
  • zarządzania innowacjami,
  • komercjalizacji wyników prac B+R,
  • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
  • cyfryzacji,
  • polityki klimatycznej,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • ekoprojektowania,
  • gospodarki niskoemisyjnej,
  • internacjonalizacji,
  • ochrony własności przemysłowej,
  • obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

   

  Celem dofinansowania projektów jest zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację
  i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

   


  Przydatne informacje

   Zapoznaj się z projektami dla firm produkcyjnych, które do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy dla naszych klientów

  https://najdaconsulting.pl/oferta/dofinansowanie-unijne-dla-firm-produkcyjnych/


   

  Więcej informacji udzieli Państwu

  Magdalena Obuchowicz

  Specjalista ds. projektów unijnych

  Tel. 451 146 355

  m.obuchowicz@najdaconsulting.pl

   

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting