Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Tak atrakcyjne warunki finansowania bezzwrotnego zaoferowane zostały przedsiębiorcom w ramach ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego 6 czerwca 2023 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (konkurs dla MŚP) oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (konkurs dla firm dużych). Wnioski aplikacyjne w ramach ścieżki SMART ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) będzie można składać do 30 października 2023r.

   

  O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

  Co można sfinansować?

  Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie likwidacji  co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach.

  Zakres projektu może objąć przygotowanie rozwiązań dla osób o szczególnych potrzebach, w tym między innymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, głuchoniemych, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi. Temat dostępności obejmuje ponadto kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi, a także seniorów.

  Dofinansowanie obejmuje m. in prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej, maszyny i urządzenia, materiały i roboty budowlane, usługi doradcze, jak i inwestycje związane z ochroną środowiska jak np. kogeneracja czy instalacje OZE. Do tego dochodzą jeszcze: szkolenia, promocja produktów za granicą  oraz ochrona praw własności przemysłowej.

   

  Ścieżka SMART w jednym naborze wniosków obejmuje obszar pokrywany zazwyczaj przez klika różnych tematycznych konkursów. Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Dla przykładu możliwe jest sfinansowanie inwestycji takich jak zmodernizowanie obiektu oraz wyposażenie go w połączeniu z wyposażeniem firmy w infrastrukturę B+R oraz z pakietem szkoleń dla pracowników. Byłby to jeden projekt, który składałby się z trzech modułów.

   

  W konkursie zastosowano tzw. modułowy systemem wsparcia, co ma sprawić, że wsparcie przedsiębiorstw będzie dopasowane do ich potrzeb czyli niejako „uszyte na miarę” (ang. taylor-made). Oznacza to, iż wnioskodawca będący np. MŚP będzie musiał wybrać obowiązkowo jeden z modułów obligatoryjnych tj.: „B+R” lub „wdrożenie innowacji”. Ponadto, wnioskodawcy będą mieli do wyboru moduły fakultatywne tj.: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

   

  Jakie dofinansowanie jest możliwe?

  Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja to 80% kosztów kwalifikowanych. Jednakże tak wysoka intensywność wsparcia dostępna będzie w bardzo wąskim zakresie, np. kiedy wnioskodawcą będzie mikro bądź mały przedsiębiorca i to jedynie w module B+R na badania przemysłowe. Zazwyczaj będziemy mieli do czynienia jednak z niższą intensywnością wsparcia.

  Jeśli chodzi o wydatki kwalifikowane w przypadku zastosowania najpopularniejszego schematu wsparcia czyli Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej nie będą one mogą przekroczyć 100 mln EUR. W przypadku usług doradczych czy udziału MŚP w targach limit wyniesie 2 mln EUR.

  O ostatecznej procentowej wielkości dotacji zdecyduje dobór modułów przez wnioskodawcę, ponieważ bazują one na różnych schematach pomocy publicznej, i co za tym idzie, stosowane są dla nich odmienne zasady finansowania. Na intensywność dotacji wpłynie także lokalizacja projektu, bo maksymalne progi pomocy określa obowiązująca w bieżącej perspektywie finansowej mapa pomocy regionalnej, która najhojniej traktuje województwa Polski wschodniej.

  Co będzie najbardziej punktowane?

   

  Projekt otrzyma najlepsze oceny, w przypadku realizacji modułu B+R, w wyniku którego wypracowana zostanie co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym. Wybierając ścieżkę wdrożenia innowacji, warto sięgnąć po moduł fakultatywny B+R w ramach którego dalej będziemy rozwijać, technologię opracowaną przed złożeniem wniosku.  Oceniane będzie, czy głównym przeznaczeniem planowanej innowacji będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia społeczeństwa i włączenia społecznego. Punktowane są także pozostałe moduły fakultatywne, przy zastosowaniu Innowacji cyfrowej lub ekoinnowacii, przy czym innowacyjność musi dotyczyć co najmniej poziomu krajowego.

   

  Pamiętajmy, iż innowacja musi wpisywać się w któraś z 15 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

   

  Oceniający nasz projekt, docenią, jeśli wystąpi w nim co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do wykreowania nowego rynku. Dodatkowe punkty dostaniemy m. in. za zastosowanie ekoinnowacji lub opracowanie innowacji cyfrowej  na poziomie kraju. Mile widziana będzie też współpraca z organizacją badawczą lub z organizacją pozarządową.

  Więcej informacji udzieli Państwu:

  Robert Michalski
  Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego
  +48 451 146 355
  r.michalski@najdaconsulting.pl

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting