Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Tak atrakcyjne warunki finansowania bezzwrotnego zaoferowane zostały przedsiębiorcom w ramach ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego 7 lutego 2023 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (konkurs dla MŚP) oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (konkurs dla firm dużych). Wnioski aplikacyjne w ramach ścieżki SMART ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) będzie można składać do 30 października 2023r.

  . O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

   

  Co można sfinansować?

  Dotacja obejmie m .in. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) wraz z kosztami personelu i infrastruktury badawczej. Będziemy mogli zakupić maszyny i urządzenia oraz sfinansować roboty budowlane i zakup koniecznych do niej materiałów. Kwalifikuje się do wsparcia zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, choć w jego przypadku należy pamiętać o 10 % limicie. Chyba, że nasza inwestycja ma charakter rewitalizacji poprzemysłowej wtedy limit wyniesie ten 15%. Dofinasowanie obejmuje także usługi doradcze, jak i inwestycje związane z ochroną środowiska jak np. Kogeneracja czy instalacje OZE. Do tego dochodzą jeszcze: szkolenia,  promocja produktów za granicą  oraz ochrona praw własności przemysłowej.

  Wsparcie „szyte na miarę”

  Ścieżka SMART w jednym naborze wniosków obejmuje obszar pokrywany zazwyczaj przez klika różnych tematycznych konkursów. Dla przykładu możliwe jest sfinansowanie inwestycji takich jak wybudowanie nowego obiektu oraz wyposażenie go w nową linię produkcyjną w połączeniu z wyposażeniem firmy w infrastrukturę B+R oraz z pakietem szkoleń dla pracowników. Byłby to jeden projekt, który składałby się z trzech modułów.

  A możliwe jesto dzięki temu, iż w konkursie tym zastosowano tzw. modułowy systemem wsparcia, co ma sprawić, że wsparcie przedsiębiorstw będzie dopasowane do ich potrzeb czyli niejako „uszyte na miarę” (ang. taylor-made). Oznacza to, iż wnioskodawca będący np. MŚP będzie musiał wybrać obowiązkowo jeden z modułów obligatoryjnych tj.: „B+R” lub „wdrożenie innowacji”. Ponadto, wnioskodawcy będą mieli do wyboru moduły fakultatywne tj.: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

   

  Jakie dofinansowanie?

  Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja to 80% kosztów kwalifikowanych. Jednakże tak wysoka intensywność wsparcia dostępna będzie w bardzo wąskim zakresie, np. kiedy wnioskodawcą będzie mikro bądź mały przedsiębiorca i to jedynie w module B+R na badania przemysłowe. Zazwyczaj będziemy mieli do czynienia jednak z niższą intensywnością wsparcia.

  Jeśli chodzi o wydatki kwalifikowane w przypadku zastosowania najpopularniejszego schematu wsparcia czyli Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej nie będą one mogą przekroczyć 100 mln EUR. W przypadku usług doradczych czy udziału MŚP w targach limit wyniesie 2 mln EUR.

  O ostatecznej procentowej wielkości dotacji zdecyduje dobór modułów przez wnioskodawcę, ponieważ bazują one na różnych schematach pomocy publicznej, i co za tym idzie, stosowane są dla nich odmienne zasady finansowania. Na intensywność dotacji wpłynie także lokalizacja projektu, bo maksymalne progi pomocy określa obowiązująca w bieżącej perspektywie finansowej mapa pomocy regionalnej, która najhojniej traktuje województwa Polski wschodniej.

   

  Co będzie najbardziej punktowane?

  Nasz projekt spodoba się najbardziej oceniającym wtedy, kiedy skumulujemy w nich jak najwięcej modułów. Wyjątkowo dużą liczbę punktów otrzymamy, gdy w naszym projekcie pojawi się co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym będąca efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R. Czyli wybierając ścieżkę wdrożenia innowacji, warto sięgnąć po moduł fakultatywny B+R w ramach którego dalej będziemy rozwijać, technologię opracowaną przed złożeniem wniosku. Przy czym nie można zapomnieć, iż innowacja musi wpisywać się w któraś z 15 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

  Oceniający nasz projekt, docenią, jeśli wystąpi w nim co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do wykreowania nowego rynku. Dodatkowe punkty dostaniemy m. in. za zastosowanie ekoinnowacji lub opracowanie innowacji cyfrowej  na poziomie kraju. Mile widziana będzie też współpraca z organizacją badawczą lub z organizacją pozarządową.  Co mieści się w poszczególnych modułach?

  Moduł – B+R (obligatoryjny) – finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego: od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypu i testowanie go. Również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych, bo na taki zakres pozwalają przepisy pomocy publicznej. W ramach projektu dopuszczalna jest wielokrotna realizacja niektórych etapów badań i prac rozwojowych, jeśli będzie to niezbędne dla uzyskania efektów możliwych do komercjalizacji. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module „Wdrożenie innowacji” lub w całości z innych środków.

  Moduł – Wdrożenie innowacji (obligatoryjny) – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z KIS, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami. Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

  Moduł – Infrastruktura B+R (fakultatywny) – finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych z KIS. Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, zgodnie z zasadami działania przepisów pomocy publicznej. Agenda badawcza może być dofinansowana w ramach modułu „B+R” lub zrealizowana w całości z innych środków.

  Moduł – Kompetencje (fakultatywny) finansowanie doskonalenia kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), rozumiane jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji przez uprawniony do tego podmiot lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji (również w ramach dedykowanych konkursów), w szczególności z zakresu obszarów:

  • prac B+R,
  • inteligentnych specjalizacji,
  • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
  • transferu technologii, zarządzania innowacjami,
  • komercjalizacji wyników prac B+R,
  • kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
  • ochrony własności przemysłowej,
  • cyfryzacji,
  • polityki klimatycznej,
  • ekoprojektowania,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • gospodarki niskoemisyjnej,
  • kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

  Moduł – Zazielenienie przedsiębiorstw (fakultatywny) – finansowanie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Moduł obejmuje wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (Product Environmental Footprint (PEF), Life-Cycle Assessment (LCA), weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification (ETV) oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw. Realizowane inwestycje powinno wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych.

  Moduł – Cyfryzacja (fakultatywny) –  finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Wsparcie przeznaczone będzie również na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

  Moduł – Internacjonalizacja (fakultatywny) – finansowanie promocji zagranicznej produktów lub usług przedsiębiorstwa, które może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia.

   

  Więcej informacji udzieli Państwu:

  Robert Michalski
  Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego
  +48 451 146 355
  r.michalski@najdaconsulting.pl

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting