Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nowa perspektywa coraz bliżej. Poznaliśmy właśnie założenia programy FEnIKS, który jest następcą dobrze znanego z perspektywy finansowej 2014-2020 unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Budżet Programu wynosi ponad 25 miliardów euro (w formie dotacji, instrumentów finansowych i instrumentów łączących finansowanie zwrotne oraz dotacyjne) i będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

   


  Specjalnie dla Państwa, wspólnie z ekspertami www.najdaconsulting.pl przygotowaliśmy specjalny cykl artykułów, w którym zaprezentujemy najważniejsze informacje i priorytety programowe. Dzisiaj przedstawimy ogólne założenia programowe.

   

  Cele Programu

  Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

  • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
  • poprawę bezpieczeństwa transportu;
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

  Założenia Programowe

  Z przyjętych założeń, realizacja Programu FEnIKS 2021-2027 ma przyczynić się do:

  • zwiększenia efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenia udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii;
  • poprawy jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwoju inteligentnych sieci gazowych i wzrostu ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym;
  • zwiększenia odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego);
  • poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi;
  • wzmocnienia ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów, a także rozwijania systemu monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę;
  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie;
  • poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego;
  • wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz ze zwiększeniem ich skuteczności;
  • wzmocnienie ochrony zabytków o krajowym i światowym znaczeniu, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych.

  Do kogo skierowany jest Program

  Potencjalnymi Beneficjentami realizacji zadań w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 będą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • właściciele budynków mieszkalnych,
  • państwowe jednostki budżetowe i administracji publicznej,
  • dostawcy usług energetycznych,
  • zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych,
  • służby ratownicze (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu,
  • Państwowa Straż Pożarna,
  • podmioty zarządzające portami lotniczymi oraz portami morskimi,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje ochrony zdrowia,
  • instytucje kultury,
  • kościoły i związki wyznaniowe.

  Poziom dofinansowania

  Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od lokalizacji projektu i stopnia rozwoju danego regionu Polski, zgodnie z mapą poniżej.

   

  Już dzisiaj zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu konsultacji Pańtwa projektów.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting