Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Przedstawiamy Państwu informację o nowym naborze uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej XI „REACT-EU” na dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie:

  • wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji);
  • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

   

  Do kiedy można składać wnioski?

   

  Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.*

   

  *IOK ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu składania Wniosków o dofinansowanie projektów  (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku skrócenia terminu, IOK zamieści w każdym miejscu, w którym podała do publicznej wiadomości informację o konkursie, informację o zmianie terminu zakończenia naboru, wskazując jednocześnie przyczynę skrócenia terminu składania Wniosków o dofinansowanie np. wyczerpanie alokacji w Konkursie przez złożone już projekty.

   

  Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.04.2022 r.

   

  Kto może być Beneficjentem?

   

  Podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) udzielające świadczeń zdrowotnych (na podstawie kontraktu z NFZ) dedykowanych chorobom zakaźnym. Mowa o podmiotach, które w swojej strukturze organizacyjnej posiadają:

   

  a) oddział zakaźny (przykładowo: Oddział zakaźny, Oddział obserwacyjno-zakaźny),

   

  bądź

   

  b) inną jednostkę organizacyjną podmiotu leczniczego dedykowaną chorobom zakaźnym (inną niż oddział, przykładowo: Klinikę chorób zakaźnych i chorób wątroby).

   

  Podmioty lecznicze nie spełniające powyższych warunków a udzielające świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ujęte w Wykazach podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzonych przez Dyrektorów oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, nie kwalifikują się do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Konkursu.

   

  Szczegóły dotyczące dofinansowania:

   

  – Do 100% wydatków kwalifikowanych.

   

  – Przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie to 8 mln zł, zaś minimalna wartość wydatków to 2 mln zł.

  Alokacja wynosi 200 mln zł (co oznacza przewidywane wsparcie dla min. 25 podmiotów leczniczych w przypadku założenia, że wszystkie projekty byłyby na maksymalną kwotę 8 mln zł, a maksymalnie dla 100 podmiotów, w przypadku projektów o średniej wartości wydatków kwalifikowanych na poziomie minimalnym, tj. 2 mln zł).

  Początkiem okresu kwalifikowania wydatków jest 1 lutego 2020 r.

  Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

  Pozostałe kluczowe warunki udziału w konkursie

  • Projekty mogą przewidywać: roboty budowlane oraz doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Projekty w szczególności obejmować mogą zakup wyrobów medycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, jak również zakup systemów teleinformatycznych, serwerów, zintegrowanych systemów informatycznych oraz innego sprzętu niezbędnego do działalności prowadzonej przez Beneficjenta;
  • Przedmiotem projektów nie może być rozbudowa zasobów infrastrukturalnych w rozumieniu budowy nowych obiektów, ale ich unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W przypadku podmiotów posiadających oddziały terenowe, oddziały te mogą samodzielnie ubiegać się o wsparcie w ramach Konkursu;
  • W ramach Konkursu mogą być zgłaszane projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem do instytucji, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia dokumentacji aplikacyjnej, o której mowa w § 12 nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług;
  • W ramach Konkursu nie mogą zostać wsparte projekty, których zakres rzeczowy przewiduje zwiększenie liczby łóżek szpitalnych (nie dotyczy łóżek szpitalnych utworzonych dla pacjentów chorych na COVID-19) – chyba, że:

  1) taka potrzeba wynika z mapy potrzeb zdrowotnych, lub

  2) projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów szpitalnych / szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w skonsolidowanej jednostce nie może  być większa niż suma łóżek w konsolidowanych oddziałach szpitalnych / szpitalach (chyba, że spełniony jest warunek, o którym mowa w pkt 1) – w przypadkach dotyczących leczenia szpitalnego

  • Podmioty zgłaszające projekty w ramach Konkursu muszą, na dzień złożenia wniosku bądź najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu, udzielać świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ) o udzielanie świadczeń opieki w zakresie zbieżnym z zakresem projektu lub na podstawie innych umów finansowanych ze środków publicznych.
  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie projekty, które są zgodne z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych stworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) (dalej: mapa potrzeb zdrowotnych). Zgodność z mapą potrzeb zdrowotnych potwierdza posiadanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting