Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Znamy datę rozpoczęcia naboru wniosków w jednym z najbardziej oczekiwanych konkursów dla przedsiębiorców Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 5 czerwca 2024 r. przy czym termin ten może zostać skrócony w przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą 200% dostępnej w konkursie kwoty dla danego województwa.  

  Poniżej przedstawiamy najbardziej aktualne informacje o konkursie.

   


  Wszystkie informacje w jednym miejscu:  https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/horeca/


  Kto może aplikować?

  Wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura. Weryfikowane będą kody PKD przeważającej działalności Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wg stanu na dzień 31.12.2019 lub najpóźniej wprowadzone do dnia 20.03.2020 r. O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych branżach nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy następujących po sobie w terminie między 20.03.2020 r. a 15.05.2022 r.

   


  Bezpłatny formularz weryfikacyjny:  https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/horeca/


   

  Jaki jest cel wsparcia?

  Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

   

   W jakiej wysokości możemy otrzymać dofinansowanie?

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł z kolei maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł. Minimalna kwota wsparcia na przedsięwzięcia MŚP wynosi 50 000,00 zł. Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

  Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

  Wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

   

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  O wsparcie mogą ubiegać się MŚP, które wykażą, iż w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku.

  Jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019.

   

  Przedsięwzięcie MŚP może otrzymać wsparcie, jeżeli realizuje działania w ramach następujących komponentów:

  Komponent obowiązkowy:

  1. inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;

  i/lub

  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych.

  Pozostałe komponenty:

  1. szkoleniowy, obejmujący podnoszenie/zmianę kwalifikacji pracowników dzięki zapewnieniu szkoleń w zakresie nowych rozwiązań informatycznych, nowych technologii, analizy potrzeb klienta, zarządzania informacjami/danymi, a także zarządzania ryzykiem

  2. doradczy w zakresie realizacji przedsięwzięcia MŚP

  W ramach komponentu doradczego i szkoleniowego maksymalna kwota wsparcia wynosi 30% kwoty wnioskowanego wsparcia, z kolei minimalną kwotą wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego jest 70% kwoty wnioskowanego wsparcia. Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.

   

   

  Wydatki kwalifikowalne wg komponentów

  1. Komponent inwestycyjny
  • środki trwałe – zakup maszyn i urządzeń związanych z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności oraz koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych. W ramach środków trwałych kwalifikowalny jest zakup sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, takiego jak: kajak, rower wodny, hulajnoga.
  • Środki transportu – bezemisyjne, niezbędne do prowadzenia działalności, kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystane na rzecz przedsięwzięcia MŚP
  • Wartości niematerialne i prawne – zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok
  • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Roboty budowlane – wykonane prace budowlane mają zwiększać odporność i gotowość przedsiębiorstw na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, mają na celu rozszerzenie lub dywersyfikację działalności przedsiębiorstw, dostosowanie działalności do zmieniających się trendów i potrzeb rynku, nie może to być zwykła modernizacja czy remont służący wykonywaniu dotychczasowej działalności
  • Koszty związane z zieloną transformacją – wydatki związane z gospodarką obiegu zamkniętego, poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  • Koszty związane z transformacją cyfrową – wydatki zmierzające do automatyzacji lub robotyzacji procesów w prowadzonej działalności, oprogramowania do zarządzania zamówieniami, płatności elektroniczne, analiza danych, czy automatyzacja procesów biznesowych, systemy kontroli dostępu, monitoring wizyjny, inwestycje w rozwój sklepu internetowego, platformy sprzedażowej lub systemu e-commerce
  1. Komponent szkoleniowy
   – koszty przeprowadzenia szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników, tj. koszty związane z nabyciem nowych umiejętności pracowników lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych
  2. Komponent doradczy
   – usługi rozwojowe – koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Usługa doradcza nie może również dotyczyć kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem MŚP

   

  Ocena projektów:

  Ocena spełnienia kryteriów wyboru przedsięwzięć MŚP jest jednoetapowa, prowadzona na bieżąco i trwa 14 dni od terminu złożenia wniosku.

   


  Portfolio naszych projektów:  https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/horeca/

  Poznaj inne zrealizowane z sukcesem przez naszą firmę  projekty  dla branż objętych konkursem: https://najdaconsulting.pl/case-studies/projekty-msp/


   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych